Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

1659
Kung Karl X Gustav inrättar en banköverinspektörstjänst för övervakningen av Stockholm Banco. Stockholm Banco är Sveriges första affärsbank. Banken öppnades 1657 av holländaren Johan Palmstruch, sedan kungen givit honom tillstånd.
 
1840
Tillsynen över bankerna övertas av Finansdepartementet.
 
1868
Kungl. Maj:t förordnar en särskild ämbetsman i Finansdepartementet att sköta ärenden som rör banker.
 
1876
Bankbyrån bildas inom Finansdepartementet.
 
1886
En första kungörelse fastställer villkoren för försäkringsverksamhet i Sverige. Ansvaret för tillsynen ligger på Civildepartementet.
 
1903
En lag om tillsyn över det enskilda försäkringsväsendet tillkommer.
 
1904
Försäkringsinspektionen inrättas.
 
1907
Ämbetsverket Kungliga Bankinspektionen inrättas för att omhänderta tillsynen över affärsbanksväsendet. Upprinnelsen är en bankkris några år tidigare.
 
1911
Kungliga Bankinspektionen övertar ansvaret för den lokala banktillsynen, vilket tidigare legat på länsstyrelserna.
 
1919
Kungliga Bankinspektionen byter namn till Kungliga Bank- och fondinspektionen. Ansvarsområdet utvidgas samtidigt till att även omfatta fondhandel och fondbörsväsendet.
 
1929
En lag om sparbanker tillkommer. Sparbanksinspektionen inrättas för att tillsammans med länsstyrelserna utöva tillsyn över sparbankerna.
 
Mitten av 1930-talet
Bank- och fondinspektionen börjar utöva tillsyn över jordbrukets kreditkassor.
 
1946
Bank- och fondinspektionen utövar tillsyn över kreditaktiebolagen.
 
1949
En lag om försäkringsrörelse tillkommer.
 
1950
En lag om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige tillkommer.
 
1956
Bank- och fondinspektionen blir registreringsmyndighet för bankaktiebolagen.
 
1962
Bank- och fondinspektionen slås samman med Sparbanksinspektionen och får återigen namnet Kungliga Bankinspektionen.
 
1963
Kungliga Bankinspektionen blir tillsynsmyndighet och registreringsmyndighet för sparbankerna.
 
1969
Kungliga Bankinspektionen blir registreringsmyndighet för jordbrukets kreditkassor.
 
1970
Kungliga Bankinspektionens ansvarsområde utvidgas till att även omfatta tillsyn av postbanken samt landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna.
 
1971
Kungliga Bankinspektionen utövar tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.
 
1972
Lagen om understödsföreningar tillkommer.
 
1980
Kungliga Bankinspektionen utövar tillsyn över finansbolagen.
 
1982
Försäkringsrörelselagen (FRL) tillkommer.
 
1986
Kungliga Bankinspektionen byter namn till Bankinspektionen.
 
1990
Lagen om försäkringsmäklare tillkommer.
 
1991
Försäkringsinspektionen och Bankinspektionen slås samman och blir Finansinspektionen. Anders Sahlén blir generaldirektör.
 
1993
Finans- och bankkrisen, som utlöstes av fastighetsspekulation, leder till kreditförluster på närmare 125 miljarder kronor under 1990-1993. Banksystemet hotas och staten går in; Bankstödsnämnden betalar ut 65 miljarder i bankstöd där 98 procent går till Nordbanken och Gotabanken. Claes Norgren, som tidigare varit vice riksbankschef, utses till generaldirektör.
 
1995
Sverige blir från 1 januari medlem i EU, vilket bland annat medför att man nu ingår i ett mer integrerat europeiskt finansiellt system.

2003
Myndigheten får en ny generaldirektör den 1 januari, Ingrid Bonde. Regeringen utser förre folkpartiledaren Bengt Westerberg till ny styrelseordförande för FI.
 
2009
Martin Andersson tillträder som ny generaldirektör den 15 januari.

2015
Sven-Erik Österberg tillträder som ny styrelseordförande för FI.

2015
Erik Thedéen tillträder som ny generaldirektör den 21 oktober.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7Zx5QT7al}%t5%u{{o}lr7St%s%tz}tl7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp