Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Klicka på den första bokstaven i det ord du söker och/eller scrolla ned.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
X Y Z Å Ä Ö

 

A

Aktiefond
En fond som placerar sitt kapital i aktier och andra aktierelaterade instrument. Avkastningen är i regel starkt kopplad till hur den aktiemarknad där fonden investerar utvecklas.

Aktiemarknadsbolag
Börsbolag, svenskt aktiebolag vars aktie är noterad på en reglerad marknad i Sverige.

Allokerad återbäring
Preliminärt fördelat överskott i en livförsäkring av sparandetyp som har tecknats i ett livförsäkringsföretag som drivs efter ömsesidiga principer. Allokerad återbäring kan återtas genom →  reallokering.

Alternativkostnad
Den avkastning man skulle få vid den bästa alternativa användningen av en viss resurs.

Amorteringstid
Den tid inom vilken kunden ska ha betalat tillbaka sitt lån.

Asymmetrisk information
En situation där olika parter till ett avtal eller på en marknad har olika tillgång till information.

Upp till menyn 


 

B

Bank
Ett företag som har tillstånd att driva bankrörelse. Banker står under FI:s tillsyn.

Bankrörelse
I en bankrörelse ingår att ta emot pengar för insättning på konto och förmedla betalningar via generella betalsystem. →  Tillstånd att driva bankrörelse.

Basel 2
Ramverk från den internationella Baselkommittén för banktillsyn om hur mycket kapital som internationellt aktiva banker måste ha i förhållande till den risk de tar. Infördes år 2007, genom två EU-direktiv, i svensk rätt för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Basel 3
Ett globalt regelverk som fastställts av Baselkommittén. Basel 3-överenskommelsen för banksektorn innehåller riktlinjer om bl.a. kapitaltäckning, bruttosoliditet och likviditetsreglering. Basel 3 är en vidareutveckling av Basel 2.

Baselkommittén
Kommitté som utarbetar regelverk för banker och kreditinstitut som ska gälla internationellt, Baselregelverket. The Basel Committee on Banking Supervision.

Belåningsgrad
En procentsats som beskriver hur stor del av en bostads marknadsvärde som är belånat.

Betalningssystem
Samhällets infrastruktur för att utföra betalningar. Generella betalsystem är öppna för betalningar från ett stort antal betalare till ett stort antal betalningsmottagare. Till exempel Bankgirot, Dataclearing, RIX och bankernas kontokortsystem.

Blancolån
Ett lån som beviljas utan någon säkerhet eller borgen.

Blandfond
En fond som placerar sitt kapital i en kombination av aktier och obligationer (räntor).

Blankning
Att sälja aktier som man lånar, i syfte att tjäna pengar på en fallande aktiekurs.

Bolånestock
Den totala volymen utestående bostadslån.

Bolånetak
Bolånetaket trädde i kraft den 1 oktober 2010 genom Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2010:2. I dessa råd anges att lån med bostad som pant inte får överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde.

Bruttosoliditet
Mått som anger hur stort det egna kapitalet är i förhållande till bankens totala tillgångar och åtaganden utanför balansräkningen. Måttet används som komplement till de riskbaserade kapitaltäckningskraven.

Bottenlån
Den del av bostadslånet som har pant med bästa säkerhet i bostaden, vanligtvis upp till 75–85 procent av bostadens marknadsvärde.

Budplikt
När en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, förvärvar 30 procent eller mer av rösterna i ett börsbolag är den skyldig att erbjuda sig att köpa alla aktier i bolaget.

Börs
Svenskt aktiebolag eller ekonomisk förening som har tillstånd att driva en reglerad marknad för handel med värdepapper. I Sverige finns två börser, Nasdaq Stockholm och NGM (Nordic Growth Market).

Börsbolag
Bolag vars aktie är noterat på en börs.

Upp till menyn 


  

C

Capital Requirements Directive, CRD
EU-direktiv (kallat Kapitaltäckningsdirektivet) som anger EU:s krav på storleken på den kapitalbas som kreditinstitut behöver för att möta de eventuella förluster som ett kreditinstitut kan drabbas av (kapitalkrav). Kraven är baserade på de så kallade Basel 2-reglerna.

CRD 3
Ett ändringsdirektiv till EU:s kapitaltäckningsdirektiv (CRD) och rör värdepapperisering, ersättningspolicy och krav på kapitalkrav i handelslagret.

CRD 4
EU-kommissionen förslag till nya kapitaltäckningsregler. Förslaget innehåller nya regler om kapital- och likviditetskrav och är baserat på Basel 3-reglerna.

CDS
Credit default swaps. Finansiella instrument som är konstruerade i syfte att överföra kreditrisken i en underliggande tillgång från en part till en annan. En försäkring mot förlust.

Cebs
Committee of European Banking Supervisors. Europeiska banktillsynskommittén gav EU-kommissionen råd om hur banktillsyn bör utformas och arbetade för att EG-direktiv tillämpades likadant i alla EU-länder. Numera ersatt av Europeiska bankmyndigheten, Eba.

Ceiops
Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors . Europeiska kommittén för tillsyn av försäkringar och tjänstepensioner. Ceiops gav EU-kommissionen råd och arbetade för att EG-direktiv tillämpades likadant i alla EU-länder. Numera ersatt av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa.

Central motpart
En institution som går in som säljare åt alla köpare och köpare åt alla säljare av de finansiella instrument som handlas.

Certifikat
Ett värdepapper för handel på penningmarknaden. Ett certifikat är ett skuldebrev som ges ut av till exempel en bank eller ett företag i syfte att låna pengar. Löptiden är maximalt ett år.

CESR
Committee of European Securities Regulators. Europeiska värdepapperstillsynskommittén gav EU-kommissionen råd om hur nya gemensamma regler på värdepappersområdet inom EU borde utformas. Numera ersatt av den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma.

Clearing
En process för kvittning av ömsesidiga fordringar och förpliktelser att leverera värdepapper.

Upp till menyn 


 

D

Depåförsäkring
Även → Kapitalförsäkring. En livförsäkringsprodukt av sparandetyp där försäkringstagaren anvisar hur premier och avkastning ska placeras exempelvis i värdepapper eller investeringsfonder. Tillgångarna i försäkringen läggs i en depå och ägs av försäkringsbolaget för försäkringstagarens räkning. Den som äger aktier indirekt genom en depåförsäkring har inte rätt att rösta för dessa aktier. Skatt betalas exempelvis inte vid försäljning av värdepapper utan som så kallad avkastningsskatt på värdet av tillgångarna.

Derivat
Ett finansiellt instrument som innebär överenskommelser om förpliktelser vid en given framtida tidpunkt. Värdet på ett derivat är kopplat till en underliggande tillgång. De vanligaste derivatinstrumenten är optioner, terminer och swappar.

Diskonteringsränta
En antagen ränta som används för att beräkna värdet av (diskontera) en betalning som ligger i framtiden. Idén är att bestämma vilket (mindre) belopp som avsatt i dag skulle växa med diskonteringsräntan för att räcka till den framtida betalningen. Viktiga exempel är värdering av ett obligationslån eller en pensionsförsäkring. Används för att beräkna ett värde på betalningar som ligger i framtiden, exempelvis ett försäkringsåtagande.

Diskretionär förvaltning
Kunden överlåter genom ett avtal förvaltning av sitt kapital till ett finansiellt företag. Enstaka placeringar sker utan rådgivning och kunden underrättas i efterhand om vilka placeringar som gjorts.

Disponibel inkomst
Hushållets inkomster efter skatt.

Upp till menyn 


 

E

Eba
European Banking Authority. Europeiska bankmyndigheten, med säte i London.

ECB
European Central Bank. Europeiska centralbanken, gemensam centralbank för euroländerna med säte i Frankfurt, Tyskland.

EES
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES är ett samarbetsavtal mellan EU:s medlemsländer och Liechtenstein, Island samt Norge.

EFSF
European Financial Stability Facility, med säte i Luxemburg Stödmekanism för att låna ut pengar till länder i eurozonen som inte längre kan låna på marknaderna. Den finansieras genom garantier från euroländerna.

Eget kapital
Post i företagets balansräkning som visar skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Eiopa
European insurance and occupational pensions authority, på svenska Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten. Ett unionsorgan inom EU sedan 2011, baserat i Frankfurt, Tyskland. Eiopa är en del av det europeiska systemet för finansiell tillsyn och är också ett oberoende rådgivande organ till Europaparlamentet och rådet. Eiopa ersätter den tidigare organisationen  Ceiops.

Emission
Innebär att ett företag ger ut en obligation, eller en annan typ av värdepapper, i syfte att erhålla finansiering från marknaden.

Emittent
Den som ger ut aktier eller andra värdepapper.

Erbjudandehandling
Vid offentliga uppköpserbjudanden ska budgivaren upprätta en erbjudandehandling. Handlingen ska granskas och godkännas av FI.

ESM
European Stability Mechanism, med säte i Luxemburg. En stödmekanism som är tänkt att ersätta EFSF.

Esma
European Securities and Markets Authority, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, med säte i Paris.

Euroclear Sweden
Ett företag som bland annat noterar aktieinnehav på konton, sköter de anslutna bolagens aktieböcker och aktieutdelningar. Euroclear står under FI:s tillsyn. Företaget hette tidigare VPC.

Europapass
Ett prospekt som är godkänt av en behörig myndighet inom EES kan användas i andra stater inom EES efter anmälning hos FI. Den myndighet som godkänt prospektet behöver dock skicka ett intyg till de andra berörda ländernas tillsynsmyndigheter. Detta intyg kallas europapass. Se även prospekt.

Exponeringsklasser
För kapitaltäckningsberäkningsändamål fördelas exponeringar (t.ex. från bankernas utlåning) till olika klasser. Exempel på exponeringsklasser är företagsexponeringar och hushållsexponeringar.

Upp till menyn 


 

F

Fastighetsfond
Inte en fond i lagens mening eftersom fastigheter inte är finansiella tillgångar. I stället är det ofta ett aktiebolag som äger fastigheter i vilket man som investerare köper aktier.

FATF
Financial Action Task Force. Ett samarbete mellan ett trettiotal länder om åtgärder mot penningtvätt och mot finansiering av terrorism.

FFFS
Finansinspektionens författningssamling. De regler för finansmarknaden och de finansiella företagen som Finansinspektionen ger ut.

Filial
Verksamhet i form av ett avdelningskontor med självständig förvaltning men som inte är ett separat bolag. Filialen kan bedriva verksamhet i ett annat land än företagets hemland.

Finansiella marknader
Ett samlingsnamn för marknader där finansiella instrument handlas. De fyra viktigaste marknaderna är valutamarknaden, räntemarknaden, aktiemarknaden och derivatmarknaden.

Finansiellt institut
En fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller viss annan finansiell verksamhet. Ett finansiellt institut ska registrera sin verksamhet hos FI. FI har dock endast tillsyn över de finansiella institutens efterlevnad av penningtvättsregelverken, men gör i samband med ansökan (och därefter årligen) en prövning av ägare och ledning.

Finansiellt instrument
Till exempel aktier, obligationer, fondandelar och statsskuldväxlar.

Finansieringsrörelse
En rörelse i vilken det ingår näringsverksamhet som har till ändamål att (i) ta emot insättningar från allmänheten och (ii) erbjuda lån, ställa garantier för lån eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller bedriva leasingverksamhet. För att få driva finansieringsrörelse krävs tillstånd från FI och rörelsen står under FI:s tillsyn.

Flaggning
Aktieägare ska anmäla förändringar i sina innehav när de uppnår eller uppåt eller nedåt passerar vissa fastställda gränser. Gränserna anges som en viss procent av ägandet eller rösterna i ett börsbolag.

Fondandelsfond
En fond som placerar minst tio procent av sitt kapital i andra fonder. I informationen om fonden måste det bland annat särskilt anges hur höga kostnaderna för dessa andra fonder är.

Fondbolag
Bolag som har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt Lagen om investeringsfonder.

Fragmenterad marknad
När handeln med värdepapper sker på många olika handelsplatser.

Företagsgrupp
Två eller fler företag som sammanbinds av inbördes ägarförhållanden, t.ex. ett moderföretag och ett dotterföretag. Ibland räknas även s.k. intresseföretag (dvs. sådana bolag i vilket det ägande företaget direkt eller indirekt innehar färre än hälften av rösterna eller annars inte ensamt kan utöva ett bestämmande inflytande) in i en företagsgrupp.

Företagsregistret
I FI:s företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. De står under FI:s tillsyn. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos FI.

Försäkringsförmedlare
Ombud som förmedlar försäkringar. Försäkringsförmedlare har tillstånd från FI och står under FI:s tillsyn. Försäkringsförmedlare kan även få tillstånd för fondandelsförmedling och investeringsrådgivning. Försäkringsförmedlare finns i FI:s företagsregister.

Förvaltningsavgift
Avgift som betalas till ett fondbolag. I avgiften ingår ersättning till fondbolaget för dess arbete samt kostnader för förvaringsinstitut, tillsyn och revisorer. Vanligen betalas en viss procent av fondförmögenheten, till exempel 0,8 procent om året.

Förvaringsinstitut
En bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en värdepappers- eller specialfond och som sköter in- och utbetalningar åt fonden.

Upp till menyn 


 

G

Upp till menyn 


 

H

Handelsdag
Helgfria måndagar–fredagar räknas som handelsdagar. Även de enstaka dagar per år när börshandeln pågår bara en halv dag räknas som handelsdagar.

Handelsförbud
Handelsförbudet innebär att vissa insynspersoner och deras närstående inte får handla med aktier i bolag där de har insyn senare än 30 dagar före offentliggörande av ordinarie delårsrapporter. Rapportdagen inkluderad.

Handelsplattform
MTF, Multilateral Trading Facility. En multilateral handelsplattform kan drivas av en börs eller ett värdepappersinstitut och erbjuder enklare möjligheter till handel än en reglerad marknad.

Hedgefond
En hedgefond är i regel en specialfond vilken, som icke Ucits-fond, har friare placeringsregler än värdepappersfonder (Ucits). Det är stora skillnader mellan olika hedgefonder och det finns inte någon enkel definition i regelverken. Tanken är att en sådan fond ska kunna öka i värde oavsett hur börsen går, men även en hedgefond kan falla i värde.

Hemland
Det land där ett företag har fått sitt grundläggande tillstånd att bedriva finansiell verksamhet.

Hemlandstillsyn
Exempel: FI utövar hemlandstillsyn över svenska företag under tillsyn genom att svara för tillsynen av dessa företags filialverksamhet och gränsöverskridande verksamhet i andra EES-länder.

Hybridbolag
Livförsäkringsaktiebolag kan drivas antingen som vinstutdelande bolag eller enligt ömsesidiga principer (hybridbolag). Ömsesidighetsprincipen innebär att allt överskott i rörelsen ska tillfalla försäkringstagarna i stället för att delas med ägarna

Hypoteksinstitut
Vanligtvis avses med detta ett kreditinstitut som lämnar bottenlån vid köp av bostäder. Den anskaffade bostaden tas normalt som säkerhet för lånet. Medel för utlåningen anskaffas främst genom att instituten ger ut obligationer.

Högfrekvenshandel
Automatiserad datorhandel programmerad för att avläsa marknadsrörelser och olika aktörers beteende.

Upp till menyn 


 

I

IAIS
International Association of Insurance Supervisors, med säte i Basel, Schweiz. En internationell organisation för tillsyns- och regelgivningsmyndigheter inom försäkringsområdet. I IAIS finns (2012) tillsynsmyndigheter från 140 länder.

IFRS
International Financial Reporting Standards. Internationella redovisningsregler för noterade företags koncernredovisning.

Indexfond
En fond som placerar sitt kapital efter hur ett visst aktie- eller ränteindex är uppbyggt.

Inlåningsföretag
Ett inlåningsföretag lånar in pengar från allmänheten. Behållningen från en kund får inte överstiga 50 000 kronor. Inlåningsföretag ska ansöka om registrering hos FI, men står inte under FI:s tillsyn. Konton hos inlåningsföretag omfattas inte av insättningsgarantin.

Insider
Person som har tillgång till insiderinformation

Insiderbrott
Den som får insiderinformation och för egen eller annans räkning köper eller säljer de värdepapper som informationen rör begår insiderbrott. Detsamma gäller den som med råd eller på annat sätt föranleder någon annan att köpa eller sälja de värdepapper som informationen rör.

Insiderinformation
Information om en inte offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som väsentligt kan påverka värdet på värdepappret.

Insynsperson
Någon som genom sin ställning i ett börsbolag anses ha särskilt goda förutsättningar att få tillgång till kurspåverkande information som ännu inte är offentlig om detta bolag. Exempel på personer med insynsställning är styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer.

Insynsregistret
FI:s offentliga register över insynspersoner, deras aktieinnehav och förändringar i innehaven. Personer med insynsställning är skyldiga att anmäla vissa innehav av värdepapper och ändringar i innehavet.

Insättningsgarantin
Staten garanterar kundernas insättningar hos alla banker, kreditmarknadsbolag och sådana värdepappersbolag som tar emot insättningar på konton. Garantin gäller för alla typer av konton och ger ersättning upp till 100 000 euro per kund och bank. Insättningsgarantin sköts av Riksgälden.

Interbankmarknaden
Den marknad där banker handlar räntor och valutor sinsemellan.

Interbankränta, Stibor
En daglig referensränta baserad på de räntesatser för osäkrade lån som banker erbjuder till andra banker. I Sverige kallas den ränta som banker erbjuder varandra för utlåning i kronor för Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate). Stibor används som referens för räntesättning eller prissättning av derivatkontrakt.

Investerarskyddet
Investerarskyddet ersätter förluster upp till 250 000 kronor per kund och företag. Investerarskyddet är ett konsumentskydd för värdepapper och pengar som banker och värdepappersbolag hanterar för kunders räkning. Det innebär att kunder kan få ersättning av staten om ett företag som går i konkurs inte kan lämna ut kundernas tillgångar. Investerarskyddet sköts av Riksgälden.

Investeringsfond
En fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar. Är antingen värdepappersfond eller specialfond enligt lagen om investeringsfonder. Namnet fond är inte skyddat och kan användas även för andra produkter.

IORP-direktivet
Directive on the activities and supervision of Institutions for Occupational Retirement Provisions. IORP är en engelsk beteckning inom EU för tjänstepensionsinstitut, dvs. ett institut som förvaltar fonderade medel utifrån syftet att tillhandahålla tjänstepensionsförmåner. Exempel i Sverige är tjänstepensionskassor och större pensionsstiftelser.

Iosco
International Organisation of Securities Commissions, med säte i Madrid Internationell organisation för värdepapperstillsyn där över 100 tillsynsmyndigheter samarbetar om regler.

Isin-kod
International Securities Identification Number. Kod som sätts av Euroclear Sweden, för svenska värdepapper. Varje värdepapper har sin egen kod, i Sverige inleds den med landskoden SE.

Upp till menyn 


 

J

Upp till menyn 


 

K

Kalkylränta
En procentsats som används för att beräkna ett hushålls räntekostnader. Räntan är högre än dagens ränteläge för att testa hushållens motståndskraft mot räntehöjningar.

Kapitalbas
Kapitalbasen kan något förenklat sägas vara summan av eget kapital, obeskattade reserver, primärkapitaltillskott och vissa förlagslån minskad med bl.a. immateriella tillgångar, uppskjuten skattefordran och innehav i andra kreditinstitut och försäkringsbolag.

Kapitalbuffert
Kapital för att täcka förväntade eller oförväntade förluster.

Kapitalförsäkring
Ursprunglig betydelse är livförsäkring med utbetalning av engångsbelopp. Kapitalförsäkring har i Sverige behandlats annorlunda än pensionsförsäkring när det gäller avdrag och beskattning. Nu används även kapitalförsäkring som en synonym till → Depåförsäkring som inte är pensionsförsäkring

Kapitalkrav
Regler för hur mycket kapital ett företag minst måste hålla för att få bedriva verksamheten.

Kapitaltäckningsgrad
Med kapitaltäckningsgrad menas relationen mellan storleken av företagets kapitalbas och de på visst sätt sammanräknade totala riskengagemangen. Kapitaltäckningsgraden uttrycks i procent.

Kapitaltäckningskvot
Relation mellan kapitalbas och kapitalkrav hos en bank.

Kollektiv konsolidering
Ett mått på användningen av tillgångarna i en ömsesidig livförsäkringsrörelse. Tillgångarnas marknadsvärde jämförs med försäkringstagarnas eller de försäkrades försäkringskapital, inklusive → Allokerad återbäring. Ett överskott innebär att mer värde skulle kunna fördelas på försäkringarna, ett underskott att för mycket värde har fördelats (→ Reallokering) .

Kollektiv konsolideringsgrad
Ett nyckeltal för → Kollektiv konsolidering. Det beräknas som kvoten, i procent, mellan marknadsvärdet av tillgångarna dividerat med försäkringstagarnas eller de försäkrades försäkringskapital. 

Konglomerat
En företagsgrupp där de olika företagen i gruppen driver sinsemellan olika verksamheter. Inom den finansiella sektorn avses framför allt företagsgrupper som, genom de olika företagen i gruppen, driver verksamhet inom både försäkringssektorn och bank- och värdepapperssektorn.

Konsolideringsfond
En delpost av → Eget kapital i balansräkningen för ett livförsäkringsföretag. Överskott som uppstår i en ömsesidigt bedriven livförsäkringsverksamhet ökar konsolideringsfonden medan underskott minskar den.

Kreditinstitut
Ett begrepp som omfattar både (i) banker (dvs. företag som har tillstånd att driva bankrörelse) och (ii) kreditmarknadsföretag (dvs. företag som har tillstånd att driva finansieringsrörelse). Gemensamt för (i) och (ii) är bland annat att företagen har tillstånd från FI och står under FI:s tillsyn.

Kreditinstruktion
Ett dokument för bankens interna bruk som ska ge riktlinjer i bankens kredithantering rörande belopp, löptid, amorteringar och säkerhet.

Kreditmarknadsbolag
Ett aktiebolag som har tillstånd att driva finansieringsrörelse. Ett kreditmarknadsbolag står under FI:s tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.

Kreditmarknadsförening
En ekonomisk förening som har tillstånd att driva finansieringsrörelse. En kreditmarknadsförening står under FI:s tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.

Kreditmarknadsföretag
Finansinspektionens samlingsbegrepp för kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsföreningar.

Kreditrisk
Risken att en låntagare inte fullgör sina förpliktelser.

Kärnprimärkapital
Består av eget kapital, dvs. aktiekapital och ackumulerade icke-utdelade vinster efter avdrag för vissa poster såsom goodwill och uppskjuten skattefordran. Det är det kapital som har högst kvalitet.

Kärnprimärkapitalrelation
Relation mellan kärnprimärkapital och riskvägda tillgångar.
 

Upp till menyn 


 

L 

Latens
Den tid det tar att placera en order i orderboken.

Likviditet
Tillgången på likvida medel, i förhållande till förfallande skulder. Ofta använt för att ange ett bolags betalningsförmåga på kort sikt.

Likviditetstäckningsgrad, LCR
Liquidity Coverage Ratio. Likviditetsmått som uttrycker relationen mellan en banks likvida tillgångar i förhållande till dess nettokassautflöde mätt under ett stressat likviditetsscenario över en period på 30 dagar. En likviditetstäckningsgrad på 100 procent innebär att de likvida tillgångarna är lika stora som de stressade nettokassautflödet under 30 dagar.

Likviditetsreserv/likviditetsbuffert
En avskild reserv av (högkvalitativa) likvida tillgångar som kan användas för att säkra företagets kortsiktiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.

Likviditetsrisk
Risken för att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.

LCR
Liquidity Coverage Ratio. Se → Likviditetstäckningsgrad.

Listpris
Den utlåningsränta som kreditinstitut presenterar. Till exempel boräntan som finns i dagstidningar och på nätet.

Livförsäkring
Personförsäkring där utbetalningen av försäkringsbelopp eller pensionsbelopp beror av en eller flera personers liv. Till exempel utbetalning som görs vid den försäkrades död eller som görs när den försäkrade uppnår en viss ålder.

Löptid
Tidsperiod som återstår till utbetalning av en skuld eller förfall av en obligation. Ju längre löptiden är, desto större är ränterisken.

Upp till menyn 


 

M 

Mad
Market Abuse Directive. EU:s marknadsmissbruksdirektiv. Direktivet 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.

Market making
Att kontinuerligt ställa upp köp- och säljorder för en viss handelsvolym i ett finansiellt instrument. I begreppets traditionella mening finns även ett åtagande gentemot en handelsplats eller ett företag att utföra detta.

Marknadsgarant
Den som åtagit sig att fortlöpande notera köp- och säljkurser på ett visst värdepapper och därmed hålla en marknad.

Marknadsrisk
Risken för förluster till följd av svängningar i räntor, valutor, aktiepriser eller råvarupriser.

MFI
Monetära finansinstitut. Samlingsbegrepp för bland andra banker, bolåneinstitut och andra kreditföretag.

Mifid
Markets in Financial Instruments Directive. Enhetliga regler för värdepappersföretag och reglerade marknader inom EU. Också namnet på EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument. I Sverige infördes Mifid som lag den 1 november 2007 (Lagen om värdepappersmarknaden 2007:528).

Momentan reallokering
Reallokering (återtag av återbäring) kan behöva göras snabbare än gradvis,  exempelvis till följd av att värdet på försäkringsföretagets tillgångar hastigt har sjunkit kraftigt och att nedgången verkar bestå. Ett återtag kan då göras vid ett enda tillfälle som en momentan reallokering.

MTF
Multilateral handelsplattform. Alternativ handelsplats för handel med värdepapper upptagna för handel på reglerad marknad och som drivs av ett värdepappersföretag eller en börs, exempelvis Chi-X och Burgundy. MTF kan också vara handelsplats för mindre företags aktier som inte är upptagna på en reglerad marknad, exempelvis First North, Aktietorget och Nordic MTF.  

Upp till menyn 


 

N 

NSFR
Net Stable Funding Ratio. Stabil nettofinansieringskvot. Likviditetsmått som ställer en banks stabila finansiering i relation till dess illikvida tillgångar under ett stressat ettårsscenario.

Upp till menyn 


 

O 

Obligation
En räntebärande löpande skuldförbindelse, eller ett skuldebrev, som ges ut (emitteras) av stat, kommun, kreditmarknadsbolag, hypoteksinstitut eller större företag. Obligationer har i allmänhet lång löptid, minst ett år. Obligationens nominella belopp återbetalas när löptiden gått ut, däremellan sker periodiska ränteutbetalningar.

Offentligt uppköpserbjudande
När någon erbjuder sig att köpa aktierna i ett börsnoterat bolag.

Operativ risk
Med operativ risk menas risken för förluster till följd av inte ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Option
Rättighet för en köpare att göra en transaktion med en säljare till villkor som köpare och säljare har kommit överens om i förväg.

OTC
Over the Counter. Den handel som sker direkt mellan en köpare och säljare utanför en börs eller handelsplattform.

OTC-derivat
Derivat som handlas mellan två parter utanför en börs eller handelsplattform och med helt eller delvis dold orderinformation.

Upp till menyn 


 

P 

Pelare 1
En benämning på de grundläggande verksamhetsrisker för vilka regelverket angivit modeller (eller möjlighet till att använda individuella modeller efter tillstånd från FI) för beräkning av lägsta tillåtna kapitalkrav enligt lag. Inom bank, kreditmarknadsbolag och värdepappersrelaterad verksamhet är de grundläggande verksamhetsriskerna, kredit-, marknads- och operativ risk.

Pelare 2
Benämningen på de risker utöver de grundläggande riskerna (se → Pelare 1) som företaget identifierat och som man bör hålla kapital för. Här finns inga anvisade modeller utan företaget skall själv komma fram till de metoder som bäst speglar risken och dess kapitalbehov. 

Pelare 2 kan också vara ett samlingsbegrepp för en bedömning av det totala kapitalbehovet hos ett institut utifrån samtliga risker som institutet är exponerat för eller kan komma att exponeras för samt de processer man har för att omhänderta och kontrollera dessa risker.

Pelare 3
Används inom Basel 2, Basel 3 och Solvens 2 för att beteckna regler om transparens och information.

Penningtvätt
Transaktion som syftar till att dölja att pengar härstammar från brottslig verksamhet.

Penningöverförare
Yrkesmässig överföring av pengar för annans räkning. Registreras som finansiellt institut hos FI.

Pensionsförsäkring
Livförsäkring med periodisk utbetalning till den försäkrade eller efterlevande förmånstagare. Övriga livförsäkringar är → Kapitalförsäkringar och kapitallivräntor. I inkomstskattelagen definieras pensionsförsäkring snävare genom krav som bland annat gäller lägsta utbetalningsålder och förmånstagare. Sådan pensionsförsäkring medför vissa skattefördelar, exempelvis pensionssparavdrag och lägre avkastningsskatt.

Pensionsstiftelse
En stiftelse som tryggar en arbetsgivares pensionsåtagande. Om arbetsgivaren inte kan betala tas pengar i stället ur pensionsstiftelsen.

Prestationsbaserad förvaltningsavgift
Avgiften beror på hur framgångsrik förvaltningen av en fond har varit jämfört med någon form av referensvärde. Till exempel kan förvaltningsavgiften utgöra 20 procent av fondens avkastning över OMXS30-index.

Primärkapitalrelation
Relation mellan primärt kapital och riskvägda tillgångar.

Primärkapitaltillskott
En efterställd skuld som uppfyller vissa villkor för att få räknas som primärkapitaltillskott vid beräkning av kapitalbasens storlek.

Primärt kapital
Summan av kärnprimärkapital och primärkapitaltillskott.

Prospekt
Ett bolag som erbjuder allmänheten att teckna eller köpa finansiella instrument ska vanligtvis upprätta ett prospekt, en skriftlig informationshandling som ska granskas och godkännas av FI.

Provisionsnetto
Skillnaden mellan intäkter och kostnader från avgiftsbelagda tjänster.

Upp till menyn 


 

Q

Upp till menyn 


 

R 

Reallokering
Den allokerade återbäringen är inte garanterad och det kan inträffa att den måste minskas, exempelvis till följd av att värdet på försäkringsbolagets tillgångar har sjunkit. En sådan sänkning, reallokering, kan göras gradvis genom en minskning av den avkastning som förs till försäkringskapitalet.

Registrering
För viss typ av finansiell verksamhet krävs inte tillstånd utfärdat av FI. För s.k. inlåningsföretag och finansiella institut gäller i stället att dessa ska anmäla sig för registrering hos FI. Dessa företag står inte under FI:s tillsyn.

Reglerad marknad
Handelsplats för värdepapper som drivs av en börs. De bolag vars aktier handlas på reglerad marknad måste följa handelsplatsens regler om till exempel information.

Reporänta
Riksbankens styrränta. Den ränta som bankerna kan låna eller placera till hos Riksbanken på sju dagar.

Riskpremie
Den extra avkastning investerare kräver i kompensation för att de tar en högre risk. I livförsäkring är riskpremie även synonymt med beräknad riskkostnad.

Riskpriser
Avdelningar för egenhandel brukar vanligen kunna ställa priser till kunder och mäklare för större volymer än de som syns i orderboken, vilket också innebär att de tar på sig större risk.

Riskvikt
Värde som används vid beräkning av riskvägda tillgångar. För att räkna fram bankens riskvägda tillgångar multipliceras utlånat belopp med en riskvikt. Riskvikten bestäms utifrån hur troligt det är att låntagaren inte kan fullgöra sina låneåtaganden och varierar således mellan låntagarna. Hög riskvikt innebär större risk än en låg riskvikt.

Riskvägda tillgångar
De riskvägda tillgångarna beräknas genom att ett företags samtliga tillgångar och poster utanför balansräkningen multipliceras med riskvikter.

Ränte- och valutaswap
Cross-currency basis swap. Finansiellt instrument för att byta ränteflöden mellan två valutor (exempelvis svensk ränta mot euroränta) och i förekommande fall kapitalbelopp.

Räntebindningstid
Den period under vilken räntan på ett lån är bunden.

Räntefond
Fond som placerar sitt kapital i räntebärande värdepapper och andra ränterelaterade instrument. Till exempel statsskuldväxlar och statsobligationer.

Räntekvot (om bostadslån)
Ett mått på hur stor del av sin inkomst som hushållen lägger på räntekostnader och definieras som hushållets räntekostnader dividerat med hushållets disponibla inkomst.

Räntenetto
Skillnaden mellan intäkter från utlåning samt räntebärande värdepapper och kostnader för in- och upplåning i ett företag.

Räntepunkt
En hundradels procent, det vill säga 0,01 procent. 100 räntepunkter motsvarar en procent.

Ränterisk
Känslighetsmått för finansiella tillgångar och skulder som mäter hur värdet förändras när marknadsräntorna stiger eller faller.

Ränteswap
Instrument för att byta ränteflöden (rörliga mot fasta räntor och tvärt om) för att anpassa räntebetalningar.

Upp till menyn 


 

S 

SKB
Samlad kapitalbedömning. Den samlade kapitalbedömningen är den granskande utvärderingsprocess som FI är ålagd (genom kapitaltäckningsförordningen) att göra, minst årligen, för att granska/utvärdera om företagen som lyder under kapitaltäckningslagen uppfyller kraven i densamma.

Sanktion
Om ett företag som står under FI:s tillsyn bryter mot de regler som gäller för verksamheten kan FI besluta om en sanktion mot företaget. FI kan t.ex. utfärda föreläggande eller meddela anmärkning. Om en överträdelse är allvarlig kan FI återkalla företagets tillstånd eller meddela varning. I samband med anmärkning eller varning kan även straffavgift komma i fråga.
Skuggbanksektorn
Shadow banking. Bankliknande verksamhet som bedrivs av företag som inte står under tillsyn eller oreglerad bankverksamhet av företag som står under tillsyn.

Skuldkvot (om bostadslån)
Ett mått på skuldsättning och definieras som hushållets totala skuld dividerat med hushållets årliga disponibla inkomst.

Skuldtäckning
En term inom försäkring som beskriver att ett försäkringsföretag har tillräckligt med tillåtna (skuldtäckningsgilla) tillgångar för att täcka skulden till försäkringstagarna. För att vara tillåtna ska tillgångarna vara lämpliga med avseende på åtagandenas art och på riskspridning, marknadsrisk, likviditet och avkastning. Försäkringstagarna har särskild förmånsrätt i tillgångarna för skuldtäckning vid en likvidation. Vissa gemensamma EU-regler finns för skuldtäckning.

Solvens
Förmågan att lösa sina skulder eller stå för sina åtaganden till försäkringstagarna.

Solvens 2
De regler för försäkringsföretags ekonomiska ställning och styrka (solvens) som arbetas fram inom EU. Reglerna ska införas i svensk rätt tidigast under 2014 enligt nuvarande planering.

Solvenskvot
Ett försäkringsföretags kapitalbas dividerad med företagets solvensmarginal. Solvenskvoten måste överstiga 1, för att solvenskravet ska vara uppfyllt.

Solvensmarginal
Solvensmarginalen är den lägsta nivå som kapitalbasen ska uppgå till. Den beräknas utifrån verksamhetens art och omfattning. I Solvens 2 införs i stället begreppet solvenskapitalkrav med mer detaljerade beräkningsregler.

Sparkassa
Egentligen en spar- och låneförening som  också är en ekonomisk förening och som vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer, inom en begränsad krets, som medlemmar. Föreningen (sparkassan) tar emot återbetalningspliktiga medel och har till ändamål att tillgodose medlemmarnas finansieringsbehov. En sparkassa är både ett inlåningsföretag och ett finansiellt institut.

Sparkvot
Hushållens sparande i förhållande till disponibel inkomst.

Specialfond
En specialfond är en investeringsfond vars fondbestämmelser avviker från vad som krävs för en värdepappersfond. Specialfonden kan till exempel ha en friare placeringsinriktning eller begränsningar för när andelar kan köpas eller lösas in.

SA (sponsored access)
Kundhandel som sker genom direktåtkomst till börsens orderböcker via en börsmedlem. En order passerar inte genom börsmedlemmens riskkontrollsystem.

Spread
Anger vanligen skillnaden mellan två räntor. På obligationsmarknaden mäts spreaden i räntepunkter (→ räntepunkt). Även skillnaden mellan bästa köp- och säljkurs för ett finansiellt instrument.

Stresstest

Analys av olika scenarier för att testa motståndskraften mot oväntade och negativa händelser.

Stibor
Interbankränta.

Strukturerade produkter
Finansiellt instrument eller värdepapper med en skräddarsydd avkastningsprofil. En strukturerad produkt är ofta sammansatt av flera enklare finansiella instrument, till exempel obligationer, terminer och optioner. Ett exempel på strukturerade produkter är aktieindexobligationer.

Swap
Ett avtal mellan två parter att utbyta en viss valuta/ränta mot en annan valuta/ränta under en i förväg bestämd tidsperiod och i enlighet med vissa villkor.

Säkerställda obligationer
En obligation där innehavaren har särskild förmånsrätt vid en eventuell konkurs. Syftet med säkerställda obligationer är att kreditrisken normalt är lägre jämfört med obligationer som inte är säkerställda, vilket medför att upplåningskostnaderna sänks.

Upp till menyn 


 

T 

Tick size
Minsta möjliga prisförändring för ett finansiellt instrument.

Tillstånd att driva bankrörelse
Tillstånd att driva bankrörelse söks hos FI. Om banken inte följer de regler som finns för banker kan FI återkalla tillståndet.

Tillsyn
FI:s uppgift att övervaka finansmarknaden. Tillsynen omfattar marknadsplatserna och företag med tillstånd från FI. Syftet med tillsynen är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. FI ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Tillsynskollegium
Ett forum där tillsynsmyndigheter från olika EU-länder, med tillsynsansvar för olika delar av en global finansiell koncern, gemensamt planerar och fördelar de tillsynsaktiviteter som ska utföras samt enas om en gemensam samlad kapitalbedömning för en internationell finansiell koncern. Ansvarig för att upprätta och leda tillsynskollegiet är oftast hemlandsmyndigheten i det land där den finansiella koncernen har sin hemvist.

Tjänstepensionsförsäkring
Försäkring som gäller pensionsförmåner som har samband med yrkesutövning och som grundas på överenskommelse om pensionsförmåner mellan arbetsgivare och arbetstagare eller deras respektive företrädare. Mottagare av utbetalningar är arbetstagare eller deras efterlevande. Exempel på förmåner är ålders- och efterlevandepension samt ersättningar vid sjukdom.

Topplån
Den del av bostadslånet som överstiger gränsen för bottenlån och därför har sämre säkerhet i bostaden.

Traditionell livförsäkring
Livförsäkring där försäkringsbolaget garanterar en viss lägsta avkastning på sparandet, vanligen genom att avtala om en garanterad nivå för försäkringsbeloppet. Försäkringsbolaget bär då den finansiella risken, till skillnad från fondförsäkring då försäkringstagaren själv bär den finansiella risken. Ett gränsområde är livförsäkring som inte är fondförsäkring men där garantier om avkastning eller försäkringsbelopp är låga eller saknas.

Trafikljuset
Trafikljuset är ett stresstest som utgör en del av FI:s metodik för tillsyn över svenska försäkringsföretag och tjänstepensionskassor. Testet mäter företagens och kassornas exponering mot olika risker. 

Upp till menyn 


 

U 

Understödsförening
En förening för inbördes bistånd mellan medlemmar som har en intressegemenskap där även en samverkan för personförsäkring är naturlig. Understödsföreningar ska ha tillstånd från FI och står under FI:s tillsyn. Avsikten är att denna form av föreningar ska fasas ut över en längre period och ersättas med försäkringsföreningar.

Upp till menyn 


 

V 

Valutarisk
Risken att påverkas negativt av rörelser i valutakurser.

Valutaväxlare
Yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar i utländsk valuta. Registreras som finansiellt institut hos FI.

Villkorad återbäring
Om det uppstår överskott i ett vinstutdelande livförsäkringsföretag så kan överskottet fördelas bland försäkringarna som villkorad återbäring. Det görs enligt villkor i försäkringsavtalet, som vanligen även innehåller regler om minskning av villkorad återbäring, exempelvis om värdet på tillgångar sjunker. Jfr →  allokerad återbäring.

Vinstutdelande livförsäkringsföretag
Ett livförsäkringsföretag som har fått villkor om vinstutdelning i bolagsordningen eller stadgarna godkända av FI. Det gäller vinstutdelning till garanter i ömsesidiga livförsäkringsbolag eller till aktieägare i ett livförsäkringsringsaktiebolag. 

Volatilitet
Kurssvängningar för ett finansiellt instrument. Hög volatilitet innebär stora kursrörelser.
Värdepapper Handling som på något sätt kan omsättas i kontanter och ger innehavaren en viss rättighet. Till exempel aktier och obligationer.

Värdepappersbolag
Ett aktiebolag som har FI:s tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och inte är bank eller kreditmarknadsbolag. Värdepappersbolag står under FI:s tillsyn.

Värdepappersfond
En värdepappersfond är en investeringsfond som följer EU:s fondregler (Ucits-direktiven). Det betyder bland annat att den ska ha ett visst antal olika innehav och en viss riskspridning samt vara öppen för handel med ett visst tidsintervall.

Värdland
Benämning på de länder där finansiella företag bedriver verksamhet i dotterbolags- eller filialform, men där det inte har sin koncernmässiga hemvist. Internationellt benämns värdlandet som "host" medan det koncernmässiga hemlandet benämns "home".

Upp till menyn 


 

W 

Upp till menyn 


 

X

Upp till menyn 


 

Y

Upp till menyn 


 

Z

Upp till menyn 


 

 

Å

Upp till menyn 


 

Ä 

Ägarprövning
Den prövning som FI gör av om en fysisk eller juridisk person som, direkt eller indirekt, avser att förvärva ett kvalificerat innehav i ett företag, som bedriver en verksamhet som kräver FI:s tillstånd, är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. 

Upp till menyn 


 

Ö 

Ömsesidiga principer
I ett livförsäkringsföretag som verkar efter ömsesidiga principer går allt överskott tillbaka till försäkringstagarna. Om företaget gör förluster används försäkringstagarnas överskott för att täcka dessa. Ömsesidiga livförsäkringsbolag verkar alltid efter ömsesidiga principer. Vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag verkar inte efter ömsesidiga principer.

Ömsesidigt bolag
Ett försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare.

xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp