Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Ett offentligt uppköpserbjudande är ett publikt erbjudande från någon att köpa ett börsbolags aktier. Erbjudandet kan gälla samtliga eller en del av aktierna, och vara frivilligt eller obligatoriskt (budplikt).

Budplikt vid 30 procent

Budplikt gäller när köparen uppnår ett innehav som överstiger 30 procent av röstetalet för samtliga aktier, ensam eller tillsammans med någon närstående. Då måste köparen även erbjuda sig att köpa resterande aktier i det bolag som erbjudandet avser (målbolaget). Detta föreskrivs i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Börsens regler gäller

Ett offentligt uppköpserbjudande får bara lämnas av den som har åtagit sig att följa börsens regler för offentliga uppköpserbjudanden och att underkasta sig de sanktioner som börsen får besluta om vid övertrådelser av dessa regler. Åtagandet ska göras skriftligen gentemot den börs där målbolagets aktier är upptagna till handel.

Budgivaren ska informera FI

I samband med att ett offentligt uppköpserbjudande lämnas ska den som gör detta (budgivaren) informera Finansinspektionen om erbjudandet och åtagandet gentemot börsen. Budpressmeddelandet skall mejlas till This is a mailto link.

Inom fyra veckor från att ett offentligt uppköpserbjudande lämnats ska budgivaren upprätta och hos FI ansöka om godkännande av en erbjudandehandling. Detta följer av bestämmelserna i LUA.

I LUA finns också bestämmelser som måste efterlevas av målbolaget. Styrelsen eller vd:n i bolaget får inte vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande (försvarsåtgärder) utan bolagsstämmans beslut. Detta gäller även när nämnda personer har fått information som härrör från budgivaren om att ett offentligt erbjudande är nära förestående.

FI kan besluta om sanktioner om LUA inte efterlevs.

Aktiemarknadsnämnden tolkar budplikten

Vissa uppgifter har FI delegerat till Aktiemarknadsnämnden, bland annat behörighet att lämna tolkningsbesked om huruvida budplikt föreligger eller om en viss åtgärd står i strid med bestämmelserna om försvarsåtgärder. Aktiemarknadsnämnden får även medge undantag från dessa bestämmelser.

Syftet med regleringen av offentliga uppköpserbjudanden är att skydda minoritetsägare i börsbolag och möjliggöra sunda omstruktureringar i näringslivet.

Uppköpserbjudanden och budplikt för bolag på handelsplattform

Vid sidan av de lagregler som beskrivs ovan har marknadsplatserna First North, Nordic MTF och Aktietorget frivilligt infört regler om offentliga uppköpserbjudanden och budplikt för bolag som handlas på dessa marknadsplatser.

Vid uppköpsebjudanden som gäller bolag på dessa marknadsplatser ska däremot FI inte informeras. Någon erbjudandehandling ska heller inte lämnas in till FI för godkännande. Aktiemarknadsnämnden har dock möjlighet att tolka marknadsplatsernas regler samt medge undantag.

Kontakt

  • Prospekt

    Telefontid vardagar kl. 9-11
    Tfn:  08-408 881 85
    This is a mailto link

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzE{}z%s{pv%tKqt6%sp{}z%s{pv%tKqt6%spxltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7Mz}%smzwlr7Zqqpy%twtrl5%u{{vz{%sp}mu%uolyopy7xltw%tzE{}z%s{pv%tKqt6%sp{}z%s{pv%tKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp