Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag

Upphävd
2016-01-01, se FFFS 2015:12

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar hur försäkringsföretag ska upprätta årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter.
 
Reglerna är anpassade till internationella redovisningsstandarder. Det innebär regler om hur företagen bör tillämpa IFRS 8 Rörelsesegment, IAS 33 Resultat per aktie och IAS 34 Delårsrapportering, samt lämna upplysningar enligt IFRS 4 Försäkringsavtal om risker.
 
FI ställer dessutom upplysningskrav på företag som följer Försäkringsförbundets rekommendation om totalavkastning. 

Ändringar i grundförfattningen

FI tar bort allmänna råd med inaktuella hänvisningar till årsredovisningslagen om värdering av vissa tillgångar till verkligt värde. Vidare uppdateras hänvisningar till nya och omarbetade standarder såsom IFRS 13, IAS 27 och IAS 28. Utöver detta tas hänvisningen till den s.k. korridormetoden i IAS 19 bort, då metoden har utgått och de IFRS-upplysningar som mindre försäkringsföretag bör lämna har anpassats till deras verksamhet.

Ändringarna tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2013 eller senare.
ändr. 2013:6

Finansinspektionen har infört nya poster i uppställningsschemat för verksamhetskapital, förlagsinsatser, kapitalandelslån och vinstandelslån på grund av införandet av en ny försäkringsrörelselag (2010:2043). Vidare har referensändringar skett till ändrade lagparagrafer. Reglerna om understödsföreningar har utgått eftersom lagen om understödsföreningar upphör. Utöver detta har 8 kap. allmänna råd om delårsrapport omarbetats redaktionellt. ändr.2011:28

FI tar bort allmänna råd om värdering av finansiella instrument, då motsvarande lagbestämmelser har införts. Möjligheten för försäkringsföretag att tillämpa lagbegränsad IFRS i koncernredovisningen tas även bort. I stället införs föreskrifter om att företagen ska upprätta koncernredovisning enligt EU:s IAS-förordning. Ändringen är en följd av att IFRS 3 och IAS 27 har ändrats. Utöver detta har ändringar skett i föreskrifter och allmänna råd om redovisning och upplysningar om investeringsavtal, nyckeltal, upplysningar om eget kapital samt upplysningar om tjänstepensionsförsäkring. ändr. 2009:12

Ändringar


Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp