Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Hantering av likviditetsrisk

Från och med den 31 december 2010 gäller regler för hantering av likviditetsrisker för banker, andra kreditinstitut och värdepappersbolag. Dessa föreskrifter bygger på Baselkommitténs principer om hantering och tillsyn över likviditetsrisker och bilaga fem i EU:s kreditinstiutsdirektiv (Direktiv 2006/48/EG, bilaga V), som innehåller tekniska kriterier om organisation och riskhantering. Detta regleras i FI:s föreskrift (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker.

Offentliggörande av information om likviditetsrisk

Bestämmelser om offentliggörande av likviditetsrisker finns från och med den 2 augusti 2014 i FI:s föreskrift (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker.

Rapportering av likviditetsrisk

Kreditinstitut och värdepappersbolag med en balansomslutning som är större än fem miljarder kronor ska från 1 juli 2011 månadsvis rapportera viss likviditetsinformation. Detta regleras i FI:s föreskrift (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisk.

Krav på likviditetstäckning

Kreditinstitut och värdepappersbolag med en balansomslutning som är större än 100 miljarder ska även ha en likviditetsreserv som är lika stor eller större än företagets nettokassautflöden över de kommande 30 dagarna. Detta regleras i FI:s föreskrift (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad.

Internationell likviditetsreglering

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag infördes i Sverige den 1 januari 2014. Denna förordning innehåller regler om rapportering av likviditetsinformation samt även ett allmänt krav på likviditetstäckning.

Kvantitativa krav

EU-kommissionen beslutade 2014 om utformningen av ett kvantitativt krav på likviditetstäckning inom EU. Detta krav började gälla under 2015.

EU-kommissionens delegerade akt om likviditetstäckningsgrad, LCR

EU-kommissionen antog den 10 oktober 2014 en delegerad akt som innehåller en definition av likviditetstäckningsgrad, LCR. Den delegerade akten har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. I samband med denna publicering blir den också en del av EU-lagstiftningen

Delegerad akt för likviditetstäckningskravet respektive bruttosoliditetsgraden och tillsynsförordningen

Information om den delegerade akten finns på EU-kommissionens webbplats (se länk nedan).

FI får som behörig myndighet enligt artikel 412.5 i tillsynsförordningen – Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012) – fortsätta ställa krav på likviditetstäckningsgrad enligt nationella bestämmelser tills ett bindande likviditetstäckningskrav är infört fullt ut inom unionen. Enligt artikel 415.3 tillsynsförordningen får behöriga myndigheter, innan bindande likviditetskrav införts fullt ut, också fortsätta att samla information genom övervakningsverktyg i syfte att övervaka efterlevnaden av befintliga nationella likviditetsstandarder.

Likviditetstäckningsgrad under övergångsfas

Kravet på likviditetstäckningskvot enligt artikel 39 i EU:s delegerade akt om LCR (DA) började tillämpas den 1 oktober 2015. Från och med det datumet var kravet på LCR 60 procent enligt artikel 38 i samma bestämmelse. Nivån på LCR-kravet ändrades i enlighet med artikel 38 i DA till 70 procent från och med den 1 januari 2016 och kommer att ändras till 80 procent från och med den 1 januari 2017. Enligt samma artikel kommer LCR-kravet i enlighet med DA att vara fullt implementerat på 100 procent från och med den 1 januari 2018.

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7Wtv%vtot%tp%t7Rlwwlyop5}prwp}7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp