Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Finansinspektionen definierar likviditetsrisk som risken att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Denna risk kallas ibland för finansieringsrisk. Med likviditetsrisk i finansiella instrument menar vi risken för att ett finansiellt instrument inte omedelbart kan omsättas i likvida medel utan att förlora i värde. Denna risk kallas ofta för marknadslikviditetsrisk.

Hantering av likviditetsrisk

Från och med den 31 december 2010 gäller regler för hantering av likviditetsrisker för banker, andra kreditinstitut och värdepappersbolag. Dessa föreskrifter bygger på Baselkommitténs principer om hantering och tillsyn över likviditetsrisker och bilaga fem i EU:s kreditinstiutsdirektiv (Direktiv 2006/48/EG, bilaga V), som innehåller tekniska kriterier om organisation och riskhantering. Detta regleras i FI:s föreskrift (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker.

Offentliggörande av information om likviditetsrisk

Den 1 januari 2011 infördes bestämmelser om offentliggörande av likviditetsrisker i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering i likhet med vad som gäller för andra risker. Dessa regler finns från och med den 2 augusti 2014 i FI:s föreskrift (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker.

Rapportering av likviditetsrisk

Kreditinstitut och värdepappersbolag med en balansomslutning som är större än fem miljarder kronor ska från 1 juli 2011 månadsvis rapportera uppgifter om likviditetsreservens storlek och sammansättning, prognoser över framtida kassaflöden, förfall av utestående värdepapper, beroenden av stora långivare och känsliga lånemarknader samt säkerställda obligationer. Företagen ska även lämna uppgifter om sina likvida tillgångar samt kassautflöden och inflöden, så att FI kan göra ett stresstest som visar betalningsberedskapen för de närmaste 30 dagarna. Detta regleras i FI:s föreskrift (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisk.

Krav på likviditetstäckning

Kreditinstitut och värdepappersbolag med en balansomslutning som är större än 100 miljarder ska även ha en likviditetsreserv som är lika stor eller större än företagets nettokassautflöden över de kommande 30 dagarna. Detta regleras i FI:s föreskrift (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad.

Internationell likviditetsreglering

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag infördes i Sverige den 1 januari 2014. Denna förordning innehåller regler om rapportering av likviditetsinformation samt även ett allmänt krav på likviditetstäckning.

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7Wtv%vtot%tp%t7Rlwwlyop5}prwp}7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp