Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Regelförändringar i finanskrisens spår

Erfarenheterna från finanskrisen har lett till att regelgivare och tillsynsmyndigheter världen över har satt igång ett omfattande arbete med att skärpa regelverken kring likviditetsfrågor, inte minst för inrapportering av likviditetsrisker till tillsynsmyndigheterna.

Baselkommittén för banktillsyn (Baselkommittén) har presenterat förslag till likviditetsriskmått för internationellt verksamma banker. Två av de föreslagna måtten – likviditetstäckningsgrad och stabil finansiering - är tänkta att användas som kvantitativa krav som ska uppfyllas av bankerna.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag infördes i Sverige den 1 januari 2014. Förordningen ställer krav på kreditinstitut och vissa värdepappersföretag att rapportera likviditetsinformation och ställer även ett allmänt krav på likviditetstäckning.

Kvantitativa krav

Baselkommittén har som mål att kvantitativa krav på likviditetstäckning ska implementeras i början av 2015. EU-kommissionen beslutade 2014 om utformningen av ett kvantitativt krav på likviditetstäckning inom EU. Detta krav börjar gälla under 2015.

Baselkommittén beslutade om utformning av måttet på stabil finansiering i oktober 2014 med målsättning att ett kvantitativt krav på stabil finansiering ska börja gälla från 2018.

EU-kommissionens delegerade akt om likviditetstäckningsgrad, LCR

EU-kommissionen antog den 10 oktober en delegerad akt som innehåller en definition av likviditetstäckningsgrad, LCR. Den delegerade akten har nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. I samband med denna publicering blir den också en del av EU-lagstiftningen (Delegerad akt för likviditetstäckningskravet respektive bruttosoliditetsgraden och tillsynsförordningen).

Information om den delegerade akten finns på EU-kommissionens webbplats.

FI får som behörig myndighet enligt artikel 412.5 i tillsynsförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012) fortsätta ställa krav på likviditetstäckningsgrad enligt nationella bestämmelser tills ett bindande likviditetstäckningskrav är infört fullt ut inom unionen. Enligt artikel 415.3 tillsynsförordningen får behöriga myndigheter, innan bindande likviditetskrav införts fullt ut, också fortsätta att samla information genom övervakningsverktyg i syfte att övervaka efterlevnaden av befintliga nationella likviditetsstandarder.

FI har påbörjat en utvärdering av de nationella likviditetstäckningskraven. Den utvärderingen färdigställs efter det att den slutgiltiga definitionen på likviditetstäckning införts genom publicering av den delegerade akten i Europeiska unionens officiella tidning.

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7Wtv%vtot%tp%t7Vzxxlyop5}prwp}7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp