Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Solvens är ett mått på försäkringsbolags ekonomiska ställning och styrka.

De idag gällande reglerna innebär att ett försäkringsbolag alltid ska ha en tillräcklig kapitalbas. Den ska uppgå till en nivå som beräknas utifrån verksamhetens art och omfattning. Man talar om solvensmarginal, som innebär att värdet på alla tillgångar med marginal ska överstiga värdet av de åtaganden som garanterats och villkorats i försäkringsavtalen. Dessutom finns ett krav på att kapitalbasen aldrig får vara lägre än ett garantibelopp som finns bestämt i lag.

Kapitalbasen omfattar:

  1. inbetalat aktie- eller garantikapital
  2. övrigt eget kapital med avdrag för utdelning
  3. obeskattade reserver.

Därutöver kan Finansinspektionen medge att andra poster, exempelvis förlagslån, får räknas in.

Om kapitalbasen för ett försäkringsbolag understiger solvensmarginalen eller garantibeloppet kan Finansinspektionen ingripa.

De nu gällande reglerna om solvens framgår av försäkringsrörelselagen (1982:713) och föreskrifter från Finansinspektionen. Dessa regler grundar sig delvis på tidigare EG-direktiv. Ett nytt direktiv, Solvens 2, beslutades 2009 (med vissa tillägg därefter) och ska vara  infört i alla EU-länder senast 1 jan 2016. Det kommer att helt förändra reglerna om solvens.

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7^zw%vpy%s7Zx5%szw%vpy%s7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp