Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

I bankrörelse ingår att förmedla betalningar via generella betalsystem och att ta emot pengar på konto, som efter uppsägning ska vara tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.

I finansieringsrörelse ingår näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten. Definitionen omfattar också att lämna kredit och att ställa garanti för kredit eller att i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing).

Bank- eller finansieringsrörelse får, med vissa undantag, drivas endast efter tillstånd från Finansinspektionen. Förutsättningarna för att driva bank- eller finansieringsrörelse framgår av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse. För sparbanker finns även regler i sparbankslagen (1987:619) och för medlemsbanker i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Ansökan bör innehålla

Vad en ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse bör innehålla framgår av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2011:50) om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse. Observera att dessa allmänna råd inte är uppdaterade och att de därför inte hänvisar till nya regelverk som tillkommit efter det att de allmänna råden trädde i kraft. Bland annat gäller inte längre FFFS 2005:1 för bank- och finansieringsrörelse, i stället finns FFFS 2014:1. Ansökan bör till exempel också ta hänsyn till FFFS 2011:1, FFFS 2014:4 samt FFFS 2014:5.

Om företaget ska lämna råd i finansiella frågor ska information enligt FFFS 2004:4 lämnas till FI.

Ansökan ska lämnas i två exemplar.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 450 000 kronor betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin. Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift.

I ansökningsavgiften ingår även godkännande av bolagsordning/stadgar. Dessa måste efter FI:s godkännande registreras hos Bolagsverket.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom fem månader förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald. 

Övrig information

Företag som fått tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse ska löpande rapportera in uppgifter till FI.

Innan du skickar handlingar till oss

Så här underlättar du vår handläggning och undviker att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

 

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår
  • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
  • Betala till FI:s bankgiro 5050-6922
  • Ange alltid FI:s diarienummer som referens
  • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank med BIC-kod DABASESX.
 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7^zvl5%ttww%s%tlyo7Mlyv55pwwp}5qtyly%stp}tyr%s%ttww%s%tlyo7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp