Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

För att få driva en börs krävs tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Av lagen framgår vilka regler som gäller för verksamheten och dessa regler utvecklas i FI:s föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:17). Dessutom finns en EG-förordning (1287/2006) där ytterligare regler finns.

Reglerna bygger på direktivet om marknader för finansiella instrument (Directive on Markets in Financial Instruments, Mifid). För att åstadkomma en gemensam tolkning av reglerna har samarbetsorganisationen för tillsynsmyndigheterna inom Europa (Committee of European Securities Regulators, CESR) gett ut rekommendationer avseende publicering och konsolidering av marknadsdata.

I FI:s föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:17) finns krav på vad ett företag ska redogöra för när det söker tillstånd att driva clearingverksamhet eller att som börs driva en reglerad marknad. Dessutom gäller för en börs bland annat FI:s allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag (FFFS 2005:1). Dessa allmänna råd kommer att ses över men kan fortfarande användas som utgångspunkt vid ansökan.

Fakta

  • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
  • Betalningen görs direkt till FI:s bankgiro  5050-6922
  • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank AB med BIC-kod DABASESX.
 
 
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp