Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Med inlåningsverksamhet avses att ta emot medel från allmänheten, till exempel genom inlåning på konto eller utgivning av obligationer. Medlen ska vara tillgängliga för fordringsägaren inom högst ett år. Inlåningsverksamhet får bara drivas av aktiebolag och ekonomiska föreningar som är registrerade hos FI.

Medel som placeras i ett företag som driver inlåningsverksamhet omfattas inte av insättningsgarantin. Inlåningsföretag får ta emot högst 50 000 kronor per konsument.

Den lag som reglerar inlåningsföretags verksamhet är lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Om ett företag utöver inlåningsverksamhet driver sådan finansiell verksamhet som anges i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet (AnmL) – valutaväxling eller annan finansiell verksamhet – så ska även det anmälas.

Inlåningsföretag står inte under FI:s tillsyn men FI kontrollerar bland annat ägare, ledning och de interna reglerna om penningtvätt. Ändringar i ledning eller ägare ska anmälas till FI.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 46 000 kronor betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift.

Inlåningsföretag ska från och med den 1 jan 2015 betala 25 000 kronor i tillsynsavgift per år.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Anmälan ska innehålla

Anmälan ska vara undertecknad av behöriga företrädare för företaget och i övrigt innehålla:

 • namn, adress och personnummer för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och dennes ställföreträdande i företaget
 • namn, adress och person- eller organisationsnummer för personer som äger andelar i företaget
 • namn, adress och personnummer för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och dennes ställföreträdare hos företag som äger andelar i inlåningsföretaget
 • ett stämmoprotokoll som utvisar att auktoriserad eller godkänd revisor blivit vald vid ordinarie stämma
 • ett intyg från auktoriserad eller godkänd revisor som visar att företagets bundna egna kapital uppgår till minst 10 miljoner kronor för aktiebolag eller 5 miljoner kronor för ekonomiska föreningar
 • en instruktion enligt FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • uppgifter om hur företaget avser att uppfylla den informationsplikt som framgår av 8 § lagen om inlåningsverksamhet, bland annat i samband med att avtalet ingås, på kontoutdrag och i marknadsföringsmaterial
 • upplysningar om den planerade verksamheten som säkerställer att det inte rör sig om verksamhet som är tillståndspliktig enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Övrig information

 • Av bolagsordningens/stadgarnas verksamhetsbeskrivning ska det framgå att företaget driver inlåningsverksamhet och i förekommande fall annan finansiell verksamhet. Bolagsordning/stadgar registreras hos Bolagsverket.
 • Företag som samtidigt med ansökan om registrering som inlåningsföretag även anmäler verksamhet enligt AnmL betalar endast ansökningsavgift såsom för inlåningsverksamhet.
 • Lagen om inlåningsverksamhet gäller inte för inlåningsverksamhet för vilken det ska upprättas prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller motsvarande utländska bestämmelser.
 • Svenska inlåningsföretag ska årligen, dock senast den 30 juni, lämna uppgifter om ägares kvalificerade innehav till FI, i enlighet med FFFS 2011:14.
Läs mer
Dokument Extern länk

Innan du skickar handlingar till oss

Så här underlättar du vår handläggning och undviker att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

 

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår
 • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
 • Betala till FI:s bankgiro 5050-6922
 • Ange alltid FI:s diarienummer som referens
 • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank med BIC-kod DABASESX.
 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7^zvl5%ttww%s%tlyo7Tywlytyr%sqz}p%tlr7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp