Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

En pensionsstiftelses uppgift är att trygga en eller flera arbetsgivares pensionsåtaganden. Vid bristande betalningsförmåga hos arbetsgivaren kan stiftelsens tillgångar tas i anspråk. Dessa måste därför vara placerade på ett aktsamt sätt.

När det gäller sådana pensionsstiftelser som avses i 9a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (TrL) delas tillsynen från och med den 1 januari 2006 mellan Finansinspektionen (FI) och länsstyrelserna. Den stiftelserättsliga tillsynen ligger på länsstyrelserna medan FI står för tillsynen över kapitalförvaltningen.

Till FI:s huvuduppgifter hör att:

 • ha stiftelsen i sitt företagsregister
 • granska stiftelsens placeringsriktlinjer
 • utöva tillsyn över stiftelsens kreditvärderingsförfaranden
 • lämplighetspröva den som utses till styrelseordförande, styrelseledamot eller suppleant
 • ta emot anmälningar om gränsöverskridande verksamhet
 • vid behov meddela anmärkningar på förvaltningen i stiftelsen
 • vid behov förelägga stiftelsen att vidta rättelse om den inte följer bestämmelserna om placeringsriktlinjer

Avgifter

 • FI tar ut en årlig tillsynsavgift på 13 000 kronor.
 • För varje anmälan om lämplighetsprövning tar FI ut en avgift på 15 000 kronor.
 • För att behandla en ansökan enligt 31 § femte stycket TrL om att inte längre tillämpa de regler som anges i 9 a § första stycket tar FI ut en avgift på 6 500 kronor.


Nytt för pensionsstiftelser från den 1 januari 2016

Placeringsriktlinjer och konsekvensanalys i enlighet med FFFS 2015:11 ska lämnas in till FI senast när riktlinjerna börjar användas och när de ändras. De nya föreskrifterna utökar tidigare föreskrifter med bestämmelser om en beskrivning av pensionsåtagandets karaktär och om eventuell begränsning av stiftelsens exponering för finansiell risk hos den vars pensionsåtagande stiftelsen tryggar. FI kommer att under andra halvåret 2016 granska de ändringar i placeringsriktlinjerna som stiftelserna har anmält med anledning av de nya bestämmelserna.

Bestämmelser om ledningsprövning har förts över till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2015:8) om försäkringsrörelse, där kapitel 10 Lämplighetsprövning gäller i tillämpliga delar för pensionsstiftelser. Vid anmälan om lämplighetsprövning ska stiftelsen lämna uppgifter i enlighet med bilaga 2a till FFFS 2015:8 i tillämpliga delar. Det innebär att pensionsstiftelser inte behöver besvara fråga 2.4 och fråga 2.5. De behöver inte heller underteckna det intygande som har rubriken Behörig firmatecknare för försäkringsföretaget.


Föreskrifter och allmänna råd

Följande föreskrifter och allmänna råd gäller från och med den 1 januari 2016 helt eller delvis för pensionsstiftelser:

 • FFFS 1998:22  Etiska frågor
 • FFFS 2005:1  Styrning och kontroll av finansiella företag, med ändringar i FFFS 2015:16
 • FFFS 2011:39  Informationsföreskrifter, bilaga 1, med redaktionella ändringar i FFFS 2015:18
 • FFFS 2015:8  Försäkringsrörelse, 10 kap. 2 och 9 §§ samt bilaga 2a i tillämpliga delar
 • FFFS 2015:11  Placeringsriktlinjer
 • FFFS 2015:22  Eurokurs

Innan du skickar handlingar till oss

Så här underlättar du vår handläggning och undviker att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

 

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår
 • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
 • Betala till FI:s bankgiro 5050-6922
 • Ange alltid FI:s diarienummer som referens
 • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank med BIC-kod DABASESX.
 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7^zvl5%ttww%s%tlyo7[py%stzy%s%s%ttq%tpw%sp}7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp