Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

En spar- och låneförening (sparkassa) är en ekonomisk förening som:

 • vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer som medlemmar
 • till medlemmar bara antar personer som ingår i en i förväg identifierbar begränsad krets och att denna krets anges i stadgarna
 • tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från finansiella företag
 • har till ändamål att bara med sådana medel som avses i 3 tillgodose finansieringsbehov hos medlemmarna

En spar- och låneförening ska ansöka om registrering enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Medel som placeras i ett företag som driver inlåningsverksamhet omfattas inte av insättningsgarantin. Inlåningsföretag får ta emot högst 50 000 kronor per konsument.

Inlåningsföretag står inte under FI:s tillsyn men FI kontrollerar kapitalkrav, ägare och ledning samt att det finns minst en auktoriserad eller godkänd revisor i föreningen.  Ändringar i ledning eller ägare ska anmälas till FI.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 35 000 kronor betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin. Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Ansökan ska innehålla

Ansökan ska vara undertecknad av behöriga företrädare för föreningen och bör i övrigt innehålla:

 • föreningens stadgar (ska registreras hos Bolagsverket) där det av verksamhetsbeskrivningen ska framgå att föreningen är en sådan förening som beskrivs ovan
 • namn, adress och personnummer för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i företaget
 • namn, adress och person- eller organisationsnummer för personer som äger andelar i företaget
 • namn, adress och personnummer för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och dennes ställföreträdare hos företag som äger andelar i inlåningsföretaget
 • ett stämmoprotokoll som utvisar att auktoriserad eller godkänd revisor blivit vald vid ordinarie stämma
 • en instruktion enligt FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • uppgifter om hur föreningen avser att uppfylla kraven på informationsplikt enligt 8 § lagen om inlåningsverksamhet, bland annat i samband med att avtalet ingås och marknadsföringsmaterial
 • upplysningar om den planerade verksamheten som säkerställer att det inte rör sig om verksamhet som är tillståndspliktig enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Övrig information

Lagen om inlåningsverksamhet gäller inte för inlåningsverksamhet för vilken det ska upprättas prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller motsvarande utländska bestämmelser.

Läs mer
Dokument Extern länk

Innan du skickar handlingar till oss

Så här underlättar du vår handläggning och undviker att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

 

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår
 • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
 • Betala till FI:s bankgiro 5050-6922
 • Ange alltid FI:s diarienummer som referens
 • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank med BIC-kod DABASESX.
 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7^zvl5%ttww%s%tlyo7^{l}55zns5wlypqz}pytyrl}7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp