Miljö och hållbarhet

Riksdagen har beslutat om ett nytt mål för finansmarknadsområdet: att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling.

Ett av regeringens uppdrag åt FI 2017 är att fortsätta kartlägga och analysera vilka möjligheter vi har inom vårt ansvarsområde att bidra till målet att det finansiella systemet ska medverka till en hållbar utveckling. 

Det fnns starka ömsesidiga samband mellan den finansiella sektorn å ena sidan, och klimat- och andra hållbarhetsmål å den andra. Inte minst när det gäller klimatet kommer stora investeringaratt krävas för att klara omställningen. Detta ställer stora krav på en stabil  och väl fungerande finansiell sektor. Samtidigt innebär utvecklingen också risker för den sektorn som de finansiella företagen måste hantera. Detta ställer i sin tur krav på tillsynen.

FI har tidigare, också på uppdrag av regeringen, presenterat ett antal rapporter kring detta. 

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan