Ägarledningsprövning

Ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett företag under FI:s tillsyn ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller ändras i företaget.

Regeln gäller följande personer: 

  • styrelseordförande
  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare

FI gör en lämplighetsprövning av dessa bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polisen, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Företaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas.

Förändringar i ledningen ska, i förekommande fall, registreras hos Bolagsverket.

Om ett företag äger flera företag under FI:s tillsyn ska en prövning ske per företag under tillsyn.

Om det finns flera ägare till ett eller flera företag under tillsyn ska en prövning per ägare och företag under tillsyn ske.

Vad en ansökan/anmälan ska innehålla

Ifylld och underskriven blankett för varje person (styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör samt verkställande direktörens ställföreträdare) och företag, se bilaga 1 c - Ansökan/anmälan ledningspersoner i ägarbolag.

Vad en ansökan/anmälan även bör innehålla

För finansiella holdingföretag samt blandade finansiella holdingföretag i finansiella konglomerat där den mest betydande sektorn är banksektorn, bör företaget även bifoga den lämplighetsbedömning som beskrivs nedan.

Enligt punkten 6 i Ebas riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2017/12) bör kreditinstituten bedöma hur lämpliga ledamöterna i styrelsen (styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant) samt verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare är enligt vissa angivna kriterier.

Exempel: Om ett finansiellt holdingföretag anmäler en ny styrelseledamot vill FI att företaget lämnar in bilaga 1 c samt ägarföretagets lämplighetsbedömning av personen i fråga.

Avgift

En avgift på 14 400 kronor per person och företag som prövas (dvs. per prövning) ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin. Avgiften gäller per företag. Det betyder att om t.ex. fem ledningspersoner i samma företag ska prövas samtidigt blir det en avgift. Om företaget där dessa personer sitter är ägare till två företag under Finansinspektionens tillsyn blir det två avgifter.

Handläggningstid

60 dagar under förutsättning att ansökan/anmälan är fullständig och avgiften betald.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-08-27
Laddar sidan