Ägarprövning

I samband med att ett företag ansöker om att få ge ut elektroniska pengar som institut för elektroniska pengar eller registrerad utgivare gör FI en prövning av dem som har ett kvalificerat innehav av aktier i det sökande företaget, samt av ledningen i eventuella ägarbolag.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

Tillstånd från FI ska därefter även inhämtas innan en fysisk eller juridisk person förvärvar ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar, eller när innehavet i ett institut för elektroniska pengar ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet samt när institutet för elektroniska pengar blir ett dotterföretag.

En juridisk person som har ett kvalificerat innehav i ett institut för elektroniska pengar ska även anmäla ändringar i dess ledning till FI.

För registrerade utgivare gäller att förändringar enligt ovan ska anmälas av den registrerade utgivaren till FI.

FI gör en lämplighetsprövning av de nya ägarna och dess ledning sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Upplysningscentralen och Skatteverket. Vid prövning av utländsk medborgare tas kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten.

Ansökan/anmälan ska innehålla

Vad anmälan ska innehålla framgår av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare. Registrerade utgivare kan även använda de formulär för anmälan FI tagit fram, se under "Läs mer".

Avgift

I samband med ansökan/anmälan ska en avgift betalas till FI:

  • Ny ägare till institut för elektroniska pengar, 32 400 kronor per ny ägare
  • Ny ägare till registrerad utgivare 20 400 kronor

 

Handläggning

Handläggningen av ärendet påbörjas när en fullständig ansökan har inkommit och avgiften har betalats. FI skickar en skriftlig bekräftelse inom två arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har inkommit. I bekräftelsen anges när handläggningstiden löper ut.

FI fattar beslut i ärendet inom 60 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har inkommit och avgiften har betalats. Om FI behöver ytterligare uppgifter kan handläggningen förlängas, oftast med upp till 20 arbetsdagar till.

FI tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Polisen, Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Vid prövning av utländsk ägare kommunicerar FI även med tillsynsmyndigheten i ägarbolagets hemland.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan