Ledningsprövning

Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller ändras i företaget.

Regeln omfattar följande personer: 

  • styrelseordförande
  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare
  • den som är ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller dennes ställföreträdare.

FI gör en lämplighetsprövning av dessa sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polisen, Upplysningscentralen och Skatteverket. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Företaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas.

Förändringar i ledningen ska registreras hos Bolagsverket.

Anmälan ska innehålla

Vad anmälan ska innehålla framgår av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare. Registrerade utgivare kan även använda det formulär för anmälan som FI tagit fram, se under "Läs mer".

Avgift

I samband med anmälan ska en avgift på 14 400 kronor betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin. Avgiften gäller per bolag. Det betyder att om t.ex. fem ledningspersoner i samma bolag ska prövas samtidigt blir det en avgift.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att anmälan är fullständig och avgiften betald.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan