Svensk utgivning av elektroniska pengar i utlandet

Svenska företag med tillstånd att ge ut elektroniska pengar (institut för elektroniska pengar) får gränsöverskrida från Sverige. Utöver att ge ut elektroniska pengar kan institut för elektroniska pengar även gränsöverskrida med betaltjänster.

Verksamhet i ett land inom EES kan efter underrättelse till FI drivas antingen genom att företaget anlitar ombud eller inrättar en filial i det landet eller driver annan gränsöverskridande verksamhet i landet. Ombud kan dock inte ge ut elektroniska pengar, utan endast distribuera och lösa in elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster.

Ett företag som ska ändra något av de förhållanden som angetts i företagets underrättelse till FI efter det att den gränsöverskridande verksamheten börjat drivas ska skriftligen underrätta FI innan ändringen genomförs.

För att ett svenskt företag ska kunna driva verksamhet i ett land utanför EES krävs att företaget inrättar en filial där samt att FI ger tillstånd till filialetableringen. Om företaget därefter avser att ändra något av de förhållanden som angetts i företagets ansökan om tillstånd ska FI underrättas innan ändringen genomförs.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in och underrättelsen/ansökan är fullständig.

Underrättelsen/ansökan ska innehålla

Samtliga underrättelser och ansökningar ska vara i skriftlig form och vara undertecknade av behörig firmatecknare. Vad underrättelsen eller ansökan ska innehålla framgår av lagen (2011:755) om elektroniska pengar samt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare.

För underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES finns särskilda blanketter framtagna, se nedan under "läs mer". Observera att ett företag som vill gränsöverskrida ska lämna underrättelsen både på svenska och engelska. Ett alternativ till engelska är ett officiellt språk i värdlandet.

Avgift

I samband med underrättelsen/ansökan ska en avgift betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Anmälan av ombud inom EES:
1–10 ombud 14 400 kronor
11–49 ombud 20 400 kronor
50 eller fler ombud

26 400 kronor

 

 Underrättelse om filialetablering inom EES: 14 400 kronor

Underrättelse om gränsöverskridan verksamhet inom EES (utan fillial/ombud: 14 400 kronor

Ansökan om tillstånd att inrätta fillial i land utanför EES: 14 400 kronor

 Underrättelse om ändrade förhållanden: 3 600 kronor

Handläggningstid

  • Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet i ett annat EES-land vidarebefordras av FI till den behöriga myndigheten i det land där verksamheten ska drivas inom en månad från det att underrättelsen togs emot av FI. FI underrättar företaget när underrättelsen vidarebefordrats. Om det framkommer skäl att vägra registrering av den gränsöverskridande verksamheten meddelas detta genom ett beslut.
  • Underrättelse om ändring av gränsöverskridande verksamhet vidarebefordras av FI till den behöriga myndigheten i det land där verksamheten drivs inom en månad från det att underrättelsen mottogs.
  • Beslut om tillstånd att inrätta en filial i ett land utanför EES lämnas inom tre månader från det att ansökan är fullständig och avgiften betalats

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan