Utländsk verksamhet i Sverige – elektroniska pengar

Utländska institut för elektroniska pengar med säte i ett land inom EES får gränsöverskrida till Sverige.

Verksamheten kan drivas antingen genom att institutet anlitar ombud eller inrättar en filial i Sverige eller driver annan gränsöverskridande verksamhet här.

Institut för elektroniska pengar med säte i ett EES-land som vill börja driva verksamhet i Sverige ska anmäla detta till den behöriga myndigheten i det EES-land där institutet har tillstånd. Det är sedan hemlandets tillsynsmyndighet som godkänner gränsöverskridandet och underrättar FI.

Anmälan/ansökan ska innehålla

För anmälan från ett institut för elektroniska pengar från ett land inom EES – se respektive hemlandsmyndighets webbplats för information.

En ansökan om tillstånd att etablera filial i Sverige för ett företag från ett land utanför EES ska innehålla de uppgifter som anges i 3 kap. 28 § lagen (2011:751) om elektroniska pengar.

Avgift

Ingen avgift tas ut för anmälan från ett institut för elektroniska pengar inom EES.
Avgiften för en prövning av ansökan om tillstånd för ett företag från ett land utanför EES att inrätta en filial i Sverige är 150 000 kronor.

Handläggningstid

Verksamhet i Sverige för ett institut för elektroniska pengar från ett land inom EES får börja drivas så snart FI mottagit en anmälan från hemlandsmyndigheten.

Beslut om tillstånd att inrätta en filial i Sverige för ett företag från ett land utanför EES lämnas inom tre månader från det att FI har mottagit en fullständig ansökan och avgiften har betalts.

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan