Ägarledningsprövning - Konsumentkreditinstitut

Ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett företag under FI:s tillsyn ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller ändras i företaget.

Regeln gäller: 

  • styrelseordförande
  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

FI gör en lämplighetsprövning av dessa bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polisen, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Företaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas.

Förändringar i ledningen ska, i förekommande fall, registreras hos Bolagsverket.

Om ett företag äger flera företag under FI:s tillsyn ska en prövning ske per företag under tillsyn. Se "Exempel ägarledningsprövning" nedan.

Om det finns flera ägare till ett eller flera företag under tillsyn ska en prövning per ägare och företag under tillsyn ske. Se "Exempel ägarledningsprövning" nedan.

Ansökan ska innehålla

Ifylld och underskriven blankett för varje person och företag, se bilaga 1 c - Ansökan/anmälan ledningspersoner i ägarbolag.

Avgift

En avgift på 14 400 kronor per person och företag som prövas (dvs. per prövning) ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin. När det gäller ägarledningsprövningar vid en ansökan om att bedriva finansiell verksamhet eller vid en ägarprövning ingår ägarledningsprövningen i den ansökningsavgift som tas ut för tillståndet.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom två månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan