Ägarledningsprövning

När ett företag som har ett kvalificerat innehav (ägarföretag) i ett finansiellt institut gör en förändring i vilka som ingår i dess ledning ska detta snarast anmälas till FI. Företaget ska också, i förekommande fall, registrera förändringarna hos Bolagsverket.

Med ledning avses:

  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

Anmälan ska innehålla:

  • namn och organisationsnummer på det finansiella institutet där företaget har kvalificerat innehav
  • ägarföretagets namn och organisationsnummer
  • information om hur ledningens sammansättning förändrats (nya, avgående, byte)
  • namn, personnummer och befattning/uppdrag på dem som ska prövas.

FI tar i samband med lämplighetsprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI i vissa fall kontakt med utländska tillsynsmyndigheter. Om personen har en koppling till Sverige (till exempel bor eller jobbar här) kan FI vid behov även hämta in uppgifter från Polismyndigheten i Sverige.

Avgift

En avgift på 6 500 kronor per företag som prövas ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Avgiften gäller per ägarföretag.

Exempel 1: Om t.ex. prövning ska ske av fem ledningspersoner i ett ägarföretag (dvs. ett företag som är ägare i ett målbolag) ska en avgift betalas. Om företaget där dessa ledningspersoner sitter i är ägare till två målbolag blir det två avgifter.

Exempel 2: Om ett målbolag ägs direkt av ett ägarföretag och indirekt av tre ägarföretag blir det fyra ärenden och fyra avgifter om ändringar sker av ledningspersoner i alla fyra bolag och då även om samma personer prövas.

Handläggningstid

60 dagar från det att avgiften är betald och under förutsättning att ansökan/anmälan är fullständig.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2022-05-03
Laddar sidan