Ledningsprövning

När ett företag som är ett inlåningsföretag eller ett finansiellt institut får kännedom om att den krets som ingår i dess ledning har förändrats ska detta snarast anmälas till FI.

Företaget ska också registrera förändringarna hos Bolagsverket.

Med ledning avses:

  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

Anmälan ska innehålla:

  • företagets namn
  • information om hur ledningens sammansättning förändrats (nya, avgående, byte)
  • namn, personnummer och befattning/uppdrag på dem som ska ledningsprövas.

FI gör en lämplighetsprövning av personerna sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polisen, Upplysningscentralen och Skatteverket. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Avgift

En avgift på 6 500 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI lämnar besked inom 60 dagar förutsatt att anmälan är fullständig och avgiften betald.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan