Om FI:s uppdrag för miljö och hållbarhet

FI ser hållbarhetsfrågor som en naturlig vidgning och utveckling av vårt uppdrag att främja finansiell stabilitet, gott konsumentskydd och väl fungerande marknader. Hållbarhetsfrågor representerar omvärldsrisker som måste vägas in och få sin rätta plats i både de finansiella företagens och i FI:s egna riskbedömningar.

Genom att bidra till att finansiella aktörer och marknader väger in hållbarhetsrelaterade risker i sin dagliga verksamhet på samma sätt som andra risker utvecklar vi vårt arbete för ett stabilt finansiellt system.

Ur ett konsumentskyddsperspektiv är det också viktigt att konsumenter och investerare får relevant information. Dels för att de som vill investera hållbart ska kunna göra det, dels för att se till att produkterna faktiskt är så hållbara som de säger sig vara. På det sättet kan den finansiella sektorn stödja den omställning av ekonomin som enskilda sparare och investerare vill bidra till.

Stabila och välfungerande finansiella marknader är dessutom en förutsättning för att den finansiella sektorn på ett effektivt sätt ska kunna stödja de omfattande åtgärder och investeringar som krävs för att uppnå en hållbar utveckling. Detta gäller på klimatområdet, men också för de andra hållbarhetsmål som definierats inom ramen för Agenda 2030. De finansiella marknaderna och den finansiella tillsynen har alltså även i detta bredare perspektiv en viktig roll att spela.

Läs mer

Senast granskad: 2019-02-18
Laddar sidan