Nyheter Finansiell stabilitet

2015

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 16 december 2015

Den 16 december hade Finansiella stabilitetsrådet möte. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt (se nedan).

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

FI beslutade den 14 december 2015 att inte ändra FI:s föreskrifter (FFFS 2015:5) om kontracykliskt buffertvärde. Det buffertvärde på 1,5 procent som finns angivet i föreskrifterna ska därmed fortsätta att gälla. Det kontracykliska buffertriktvärdet fastställs till 0,75 procent.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 16 december

Onsdagen den 16 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för årets andra möte i Finansiella stabilitetsrådet.

FI ökar genomlysningen av kapitalkravet för svenska banker

FI redovisar i dag för första gången de faktiska kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det tredje kvartalet 2015. Publiceringen syftar till att öka tydligheten kring effekten av FI:s kapitalkrav, inklusive pelare 2.

Formella beslut fattade - Sveriges fyra storbanker systemviktiga institut

FI har tidigare publicerat den metod-PM som FI har tagit fram för att identifiera övriga systemviktiga institut (O-SII) och ange vilket kapitalbuffertkrav det innebär. Nu har FI fattat de formella besluten som riktar sig till Sveriges fyra storbanker (Nordea, Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank) och som innebär att kapitalbuffertkrav på 2 procent på gruppnivå ska påföras per 1 januari 2016.

Sveriges fyra storbanker systemviktiga institut

FI har beslutat att följa Europeiska bankmyndighetens, Ebas, riktlinjer om hur övriga systemviktiga institut (O-SII) ska identifieras och vilket kapitalbuffertkrav de bör påföras. Finansinspektionen avser att följa riktlinjerna i sin helhet och har meddelat detta till Eba.

FI siktar på oförändrat kontracykliskt buffertvärde i december

Nästa gång FI ska fatta beslut om det kontracykliska buffertvärdet är i december. FI:s styrelse bestämde den 12 oktober 2015 att förberedelsearbetet inför det beslutet ska inriktas på att behålla värdet oförändrat. Värdet är i nuläget 1,5 procent.

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionen (FI) ska enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar för varje kvartal fastställa ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracykliskt buffertvärde.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 2, 2015

FI publicerar i dag kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det andra kvartalet 2015.

Erkännande av andra medlemsstaters kontracykliska buffertvärden

Finansinspektionen beslutar att erkänna kontracykliska buffertvärden upp till 2,5 procent som har fastställts av behörig myndighet i ett annat EES-land. Berörda företag ska använda dessa buffertvärden vid beräkning av sina företagsspecifika kontracykliska kapitalbuffertar.

Laddar sidan