Genomförande i svensk rätt

Regeringen publicerade den 17 maj 2019 lagrådsremissen En ny reglering för tjänstepensionsföretag med förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag. Regeringen publicerade även lagrådsremissen Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet där nya regler för pensionsstiftelser föreslås. De föreslagna regleringarna ska genomföra andra tjänstepensionsdirektivet i svensk rätt.

I lagrådsremissen En ny reglering för tjänstepensionsföretag föreslår regeringen en ny lag om tjänstepensionsföretag som ska gälla för företag som erbjuder tjänstepensionsförsäkringar. Regleringen gör det möjligt för försäkringsföretag och understödsföreningar, så kallade tjänstepensionskassor, att omvandla sig till tjänstepensionsföretag. Det ska även vara möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag. Utöver de regler som följer av direktivet föreslås bland annat att det ska införas ett riskkänsligt kapitalkrav.

I lagrådsremissen Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet föreslår regeringen nya och ändrade regler om pensionsstiftelser i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).

Läs mer

Senast granskad: 2019-06-11
Laddar sidan