Eiopa-rapportering

FI:s frågor och svar om Eiopa-rapportering för försäkringsföretag

 

Ska kapitalförvaltningskostnader och omkostnader stressas vid beräkning av kapitalkravet för kostnadsrisk inom livförsäkring? (Blankett 26.03.)

Den 20 mars 2020 uppdaterade Eiopa sitt svar på denna fråga – se Q&A 1788: 

Upp till menyn

Bolaget jag ska rapportera för har beviljats undantag för vissa mallar enligt artikel 35.6-35.8, Solvens 2 Direktivet (Direktiv 2009/138/EG). Hur ska jag rapportera en mall i det fall andra valbara alternativ också stämmer?

För samtliga mallar där undantaget gäller ska alternativet "Undantagen enligt artikel 35.6-35.8" användas, oavsett om andra valbara alternativ också stämmer för mallen.

Upp till menyn

Hur ska kravet på information som anges i artikel 309.8 i Kommissionens delegerade förordning (2015/35) tolkas?

I artikel 309.8 i Kommissionens delegerade förordning (2015/35) anges att bolagen i samband med lämnande av sin kvalitativa Regelbundna tillsynsrapport som ska avges till tillsynsmyndigheten årligen ("RSR") också ska lämna viss företagsspecifik information. Dessa upplysningar avser att ge relevant information till Eiopa för att i framtiden kunna uppdatera standardformelns korrelationsparametrar. Det finns därigenom ett samband mellan artikel 309.8 i den delegerade förordningen och den information som avses i den delegerade förordningens skäl 76 samt artikel 221.1, som i sin tur går tillbaka till artikel 111.1d i Solvens 2 Direktivet (Direktiv 2009/138/EG). Avsikten med hur Direktivets artikel 111.1d genomförts i förordningen, enligt skäl 76, är att möjliggöra att informationsinsamlandet ska ske på så sätt att de nationella tillsynsmyndigheterna samlar in dessa uppgifter årligen från försäkrings- och återförsäkringsföretag som en del av den information som ska rapporteras i RSR.

Det som ska ingå i RSR är relevant företagspecifik kvantitativ data för standardformelns korrelationsparametrar. I skäl 76 till förordningen anges också vad det är för typ av information som åsyftas – då anges att sådan lämplig empirisk information bl.a. bör inkludera "changes in mortality rates and lapse rates for life obligations and combined ratios or provision run-off ratios for non-life insurance obligations".

FI har lämnat ett förtydligande svar på fi.se om "när en regelbunden tillsynsrapport (RSR) ska lämnas till FI de närmaste åren" och då angett vad som gäller för rapportering under åren 2016-2019. Att förtydliga i anslutning till detta är att årlig uppdatering av information som lämnas för att uppfylla artikel 309.8 utgör en del av de uppgifter som ska lämnas om riskprofil också för åren 2017-2018, dvs., uppgifterna lämnas också för de år under perioden 2016-2019 när en full RSR inte ska inlämnas.

Bolagen bör bereda detta material på en relativt granulär nivå, och i det rekommenderar FI att försäkringsspecifik information som ingår i RSR för att lämna upplysningar relevanta för artikel 309.8 åtminstone är på nivån "Solvens 2 affärsgren" (Eng. "Solvency 2 line of business"). Även om FI kan komma att vilja precisera närmare innehåll och detaljnivå på information som ska lämnas, eftersom uppgifterna är av relevans också för vår tillsyn, är frågan om detaljnivån för informationsinsamlande ytterst lämnad till Eiopa att besvara. Eiopa har indikerat att de inte avser precisera detaljnivån i samband med årsrapportering 2016-12-31, också givet pågående arbete med översyn av standardformlen. Eiopa och de nationella tillsynsmyndigheterna kommer dock att genomföra kvalitetsgranskning av information som lämnas i RSR under de första åren som denna rapportering är igång. Baserat på bedömningen av kvalitén och detaljnivån som lämnas kan Eiopa och de nationella tillsynsmyndigheterna vilja i framtiden precisera närmare krav på innehåll och information för upplysningar som ska lämnas i RSR under artikel 309.8 i Kommissionens delegerade förordningen.

Upp till menyn

Hur gör företag för att ladda upp XBRL-filerna på webbsidan?

XBRL-instansfilen ska rapporteras som en bifogad fil i systemet Periodisk inrapportering via webben. Systemet nås från FI:s hemsida, under länken Rapportera . Inloggning sker med samma rapporteringskort och kortläsare som för gamla systemet Periodisk inrapportering. Vid frågor angående systemet kontakta enheten Rapporteringssystem, rapportering@fi.se.

Upp till menyn

Hur kan jag testrapportera?

I testfliken kan man testrapportera. För att komma till testfliken loggar man in i Periodisk inrapportering via webb och väljer fliken "Test".

Rapportering inskickad i testfliken genomgår samma valideringskontroller som den ordinarie rapporteringen. När man anser sig vara klar med testarbetet kan rapporten sedan skickas in i den ordinarie rapporteringsmiljön, i fliken Rapporter.

Det är den rapport som skickas in som ordinarie rapportering som Finansinspektionen kommer att granska. Det är viktigt att man skickar in sin rapport, och erhåller godkänt valideringsresultat, i den ordinarie fliken innan FI tillhanda-datum har passerat.

Upp till menyn

Hur påverkas vi av Eiopas rekommendation om LEI-kod?

Finansinspektionen har beslutat att följa Eiopas rekommendation avseende LEI-koder (Legal Entity Identifier codes) för identifiering av rapporterade företag. Samtliga företag som omfattas av Solvens 2 skulle ha ansökt om en kod senast den 30 juni 2015.

FI rekommenderar inte någon särskild utgivare utan konstaterar att det finns ett flertal utgivare. Det går bra att vända sig vilken som helst av dessa utgivare då det är ett globalt kodsystem.

Upp till menyn

Hur ska väsentliga riskkoncentrationer och betydande transaktioner inom en grupp rapporteras?

Väsentliga riskkoncentrationer och betydande interna transaktioner (FRL 2010:2043 19 kap. 37 §) rapporteras årsvis via kvantitativa blanketter (QRT). Mycket betydande interna transaktioner ska rapporteras snarast möjligt och måste rapporteras i fritt format eftersom sådan rapportering kan behöva göras när som helst under året. Förslagsvis använder företaget/gruppen den avsedda kvantitativa blanketten i Excel-format och skickar in till Finansinspektionens officiella adress finansinspektionen@fi.se. Transaktionerna kommer sedan också fångas upp i den årliga rapporteringen (QRT) av betydande interna transaktioner som görs via systemet Periodisk inrapportering via webben.

Upp till menyn

Hur skapas XBRL-filerna för kvantitativa rapporter inom Solvens 2?

Rapporterande företag är själva ansvariga för att skapa XBRL-instansfiler som kan tas emot av FI. Det finns ett antal verktyg på marknaden för att skapa och validera XBRL-instansfiler.

Upp till menyn

Hur ställer jag frågor om EU-kraven på rapportering?

På Eiopas webbplats finns ett frågeverktyg där det både går att ställa frågor samt ta del av de svar på frågor som andra försäkringsföretag har ställt. Syftet med detta verktyg är att främja en enhetlig regeltolkning och att underlätta implementeringen av de nya kraven.

Eiopas frågor och svar

Finansinspektionen har inte möjlighet att precisera kravet för varje enskilt försäkringsföretag. Frågor till FI kan ställas till de mejladresser som listas längst ned på denna sida.

I vilka valutor kan man rapportera till FI:s nya system för periodisk inrapportering?

Rapportering ska göras i redovisningsvalutan SEK eller EUR, dvs ej tusental SEK eller EUR.

Upp till menyn

När rapporterar FI uppgifter till Eiopa?

När utrapportering till Eiopa sker beror på rapporten och dess period, exempel finansiell stabilitet kvartal rapporteras vidare inom fyra dagar efter sista inrapporteringsdag till FI och Dag-1 rapportering/övergångsinformation rapporteras vidare inom en månad efter sista inrapporteringsdag till FI. Tiden för FI:s kvalitetsgranskning beror på när utrapportering till Eiopa ska ske.

Upp till menyn

När ska QRT-rapporterna S.29.01–S.29.04 som omfattar variationsanalys rapporteras till FI för första gången?

Försäkringsföretagen ska rapportera in blanketter S.29.01–S.29.04 för första gången till FI i samband med årsrapporteringen avseende 2017 vilket sker under andra kvartalet av 2018. Uppgifterna avser då väsentligen variationen som föreligger mellan de uppgifter som lämnats i årsrapporter för 2016 och 2017, men FI noterar att det också i vissa fall krävs en fördjupad analys i dessa blanketter som inte endast består av variationen mellan de två åren i fråga, så vi uppmanar bolagen att noggrant läsa igenom anvisningar som rör dessa blanketterna och som särskilt framkommer i EU genomförandeförordning 2015/2450.

Upp till menyn

Ska vi rapportera in en XBRL-fil för "ordinarie" Solvens 2-mallarna (QRT) samt en XBRL-fil som även inkluderar den s.k. "ECB add-ons"

Nej, försäkringsföretag med balansomslutning på mer än fyra miljarder kronor rapporterar endast in en XBRL-fil som inkluderar den så kallade ECB add-ons/ tilläggsuppgifter ECB under följande moduler: qes (kvartal) och aes (år).

Upp till menyn

Vad gäller för svenska filialer inom EU i fråga om rapportering?

Svenska filialer som driver verksamhet inom EU lämnar in rapporten Gränsöverskridande verksamhet per filial Liv (FFFS 2011:34, bilaga 3) respektive Gränsöverskridande verksamhet per filial Skade (FFFS 2011:33, bilaga 3) för sista gången avseende period 2015. Dessa föreskrifter upphävs den 1 januari 2016. Under Solvens 2 lämnas uppgifter om filialerna i tillsynsrapport S.04.01 Verksamhet per land.

Upp till menyn

Vad är det som gäller i fråga om när en regelbunden tillsynsrapport (RSR) ska lämnas till FI de närmaste åren?

FI har beslutat att följande ska gälla, utifrån de ramar som ges i artikel 312 p. 2 i Solvens 2-förordningen; kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35.

2016

En fullständig regelbunden tillsynsrapport (Regular Supervisory Report, RSR) ska upprättas av alla företag och grupper som ska lämna en solvens- och verksamhetsrapport (Solvency and Financial Condition Report, SFCR ) för räkenskapsåret 2016.

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska lämna den regelbundna tillsynsrapporten till FI inom de tidsramar som följer av artikel 312 p. 1 a) i Solvens 2-förordningen. För grupper gäller de tidsramar som framgår av artikel 373.

2017 och 2018

Alla företag och grupper som ska lämna en solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) ska rapportera en förkortad regelbunden tillsynsrapport (RSR). Den ska innehålla alla materiella förändringar som inträffat under räkenskapsåret när det gäller:

 • verksamhet och resultat
 • företagsstyrningssystem
 • riskprofil
 • värdering för solvensändamål
 • finansiering.

Det ska också ingå en förklaring om orsakerna till, och följderna av, sådana förändringar. Kraven på innehåll i den förkortade rapporten framgår av artikel 305 och 312 p. 3 i Solvens 2-förordningen.

Den förkortade rapporten ska lämnas till FI inom de tidsramar som anges i artikel 312 p. 1 a) respektive artikel 373 i förordningen.

2019

Alla företag och grupper som ska lämna en solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) ska också rapportera en fullständig regelbunden tillsynsrapport (RSR).

Solvens 2-förordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet)

Upp till menyn

Var hittar vi mallar och instruktioner för EU-rapporteringen på svenska?

Gällande rapporteringskrav antas av EU-kommissionen. De blir gällande efter att ha publicerats i EUs officiella tidning. Det finns tre antagna och publicerade tekniska standarder (s.k. ITS:er) i EUs officiella tidning på svenska. Mallar och instruktioner för kvantitativa blanketter samt rapporten för solvens och finansiell ställning (SFCR) hittas i EU-kommissionens genomförandeförordning 2015/2450 respektive 2015/2452.

Upp till menyn

Var hittar vi pdf-filerna för kvalitativ rapportering Dag 1 och för Orsa?

Det finns inga färdiga blanketter för de kvalitativa rapporterna, försäkringsföretag och återförsäkringsföretag får själva skapa sina rapporter i pdf-format. Detaljer och innehåll kan hittas i följande dokument:

 • Dag 1-rapport/övergångsinformation (enligt EU-förordning 2015/35, Art 314 och Riktlinjer för rapportring och offentliggörande EIOPA-BoS-15/109, RT 39 Övergångsinformation)
 • Orsa (enligt EU-förordning 2015/35, Art 304. 1 (c) Detaljer och innehåll och Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-Bos-14/259).

Rapporten laddas sedan upp via FI:s webbrapportering med samma kort och kortläsare som för det gamla systemet periodisk inrapportering.

Upp till menyn

Var hittar vi teknisk dokumentation om rapporteringsformat (XBRL, DMP, valideringar m.m.)?

All teknisk dokumentation (även planering för taxonomirelease) är tillgänglig på följande sida på Eiopas webbplats: Reporting formats: DPM, XBRL and Validations

Upp till menyn

Varför saknas kvalitativa rapporter RSR och SFCR i rapporteringskalender för 2016?

RSR (Regelbunden tillsynsrapport) och SFCR (Solvens- och verksamhetsrapport) per referensdatum 2016-12-31 ska lämnas första gången år 2017.

Rapporteringskalendern som är publicerad på FI:s hemsida innehåller endast rapporter som ska lämnas under 2016.

Upp till menyn

Vilka moduler förväntas olika företag rapportera avseende kvantitativa rapporter, kvartal?

Följande moduler gäller:

 • QRT, företag (Quarterly Solvency II reporting Solo) qrs
 • ECB add-ons, företag (Quarterly ECB reporting Solo) qes
 • QRT, grupp (Quarterly Solvency II reporting Group) qrg
 • FS, företag (Quarterly Financial Stability reporting Solo) qfs
 • FS, grupp (Quarterly Financial Stability reporting Group) qfg

Upp till menyn

Vilka ska rapportera finansiell stabilitet?

Rapportering av finansiell stabilitet enligt Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet EIOPA-BoS-15/107 SV, RL 2 1.18 och 1.19 ska lämnas av försäkringsföretag och grupp med över 12 miljarder euro i balansomslutning eller motsvarande i nationell valuta på Solvens 2-balansräkning.

Upp till menyn

Vilken växelkurs ska bolag som har rapporteringsvaluta i svenska kronor använda när de omräknar sitt garantibelopp från euro till svenska kronor i blanketter med beteckningen "S.28"?

Garantibelopp anges i försäkringsrörelselagen (2010:2043) i euro. I blanketter med beteckningen "S.28" ska dock värdet anges i svenska kronor i det fall ett bolag också har svenska kronor som rapporteringsvaluta. Då finns en bestämd växelkurs som ska användas, vilken anges i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet - se länk nedan.

Vid omräkning till svenska kronor ska från och med den 31 december varje år en växelkurs användas som anses motsvara det värde i svenska kronor som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och som avser sista dagen i den närmast föregående oktobermånaden.

Den kursen gäller från 31 december innevarande år och fram till 30 december i nästa år. Exempelvis gäller att 1 euro motsvarar 9,3866 svenska kronor (kurs enligt Europeiska unionens officiella tidning per den 31 oktober 2015) vid omräkningar av garantibeloppet från euro till svenska kronor som görs i rapporteringen från och med den 31 december 2015 t.o.m. den 30 december 2016, då en annan kurs blir gällande. Mer information om detta framgår också i länken till FFFS 2015:22 nedan.

Bakgrund

Frågan om vilken växelkurs som bolag som har rapporteringsvaluta i svenska kronor ska använda för lämnande av uppgifter om sitt garantibelopp i svenska kronor i blanketter med beteckningen S.28 har uppstått i och med att försäkringsrörelselagen (2010:2043) 8 Kap 17-21§§ anger garantibeloppet i euro.

De bakomliggande regler som styr att garantibeloppet ska anges i svenska kronor av dessa bolag är följande:

Artikel 299 i Solvens 2-direktivet (2009/138/EG) säger att belopp som anges i euro i direktivet ska omräknas till det motvärde i nationell valuta som gällde för den sista arbetsdagen i oktober varje år där växelkurser finns tillgängliga (det värdet ska gälla för omräkningar som sker från och med den 31 december samma år, fram till 31 december nästa år, då en ny växelkurs gäller).

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet anger den metod som bolagen ska använda för att bestämma valutakurs som ska gälla för omräkning av belopp som anges i euro i försäkringsrörelselagen i enlighet med direktivets artikel 299, däribland garantibeloppet. Föreskriften hänvisar då till den eurokurs som gällde för den sista dagen i oktober som varje år publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

På den webbsida som presenterar FFFS 2015:22 (men inte i föreskriften, som alltså anger metoden för att bestämma växelkursen, men inte anger de gällande växelkurserna i sig) lämnas också information om de hittills publicerade eurokurserna, samt vilka för vilka datum dessa växelkurser är gällande.

FFFS 2015:22 – Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Upp till menyn

Är säkerhetsreserven en sådan kapitalbaspost som inte ska anses vara tillgänglig vid beräkning av den gruppbaserade kapitalbasen?

En säkerhetsreserv som ingår i kapitalbasen och kan täcka solvenskapitalkravet i ett enskilt
anknutet försäkringsföretag ska anses utgöra en sådan post i kapitalbasen som inte i
praktiken kan göras tillgänglig för att täcka det gruppbaserade solvenskapitalkravet, se
artikel 330 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014
om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II).

Summan av säkerhetsreserv och andra poster som inte faktiskt kan göras tillgängliga för
övriga företag i gruppen får vid beräkningen av gruppbaserad kapitalbas inte överstiga det enskilda anknutna försäkringsföretagets andel av det gruppbaserade solvenskapitalkravet, se 13 kap. 6-7 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse (FFFS 2015:8). Företagets andel av det gruppbaserade solvenskapitalkravet beräknas enligt artikel 330.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35.

Säkerhetsreserven ingår i gruppens avstämningsreserv och för den del som inte bedöms
vara tillgängligt kapital på gruppnivå ska avdrag göras under posten Övrig icke tillgänglig
kapitalbas på raden/kolumnen R0750/C0060 i kapitalbasblanketten S.23.01.04, se bl. a. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2450 av den 2 december 2015. Det innebär att värdet som redovisas på raden R0130, Avstämningsreserv, i samma blankett kommer att påverkas av att ett avdrag har redovisats under posten Övrig icke tillgänglig kapitalbas.

Upp till menyn

Innnehållsfrågor

För frågor som rör Solvens 2 och kompletterande tillsynsrapportering. Meddela fullständigt blankettnamn och eventuell cellreferens som frågan gäller

Innehållsfrågor

För frågor som gäller Orsa, RSR och SFCR.

Tekniska frågor

För tekniska frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2018-12-12
Laddar sidan