Nationell rapportering (inkl. ECB-tilläggsupggifter)

Frågor och svar om nationell rapportering för försäkringsföretag 

 

 

Behöver rapporten Kapitalplaceringar P1A-C och kompletterande tillsynsrapporten, flik G: Kapitalplaceringar och skulder rapporteras parallellt?

Kapitalplaceringar P1A-C upphävdes 2016-01-01 för de försäkringsföretag som omfattas av Solvens 2, och lämnas därmed sista gången för fjärde kvartalet 2015. Alla försäkringsföretag som omfattas av Solvens 2 ska i stället rapportera den kompletterande tillsynsrapporteringen (FFFS 2015:13), flik G: Kapitalplaceringar och skulder – kvartal från och med första kvartalet 2016. Dock ska försäkringsföretag som inte omfattas av Solvens 2 fortsätta att rapportera den äldre versionen av Kapitalplaceringar P1A-C till SCB.

Upp till menyn

Finns den kompletterande tillsynsrapporteringen FFFS 2015:13 i Excel-format?

Ja, se länk till bilagor 2, 4 och 8 i Excel-format.

FFFS 2015:13, bilaga 2

FFFS 2015:13, bilaga 4

FFFS 2015:13, bilaga 8

Upp till menyn

Hur beräknas den maximala säkerhetsreserven under övergångsperioden för försäkringsföretag som tillämpade självbehållsregeln per den 31 december 2015?

Övergångsperioden utgår från självbehållet för enskild risk per den 31 december 2015 och innebär att (hänvisningarna är till Föreskrifter (FFFS 2015:23) om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv):

Per den 31 december 2016 får den maximala säkerhetsreserven uppgå till det högsta av tre gånger det högsta självbehållet för enskild risk som gällde per den 31 december 2015, eller den säkerhetsreserv som beräknas utifrån 2 kap. 2 § p. 1 eller 2.

Per den 31 december 2017 får den maximala säkerhetsreserven uppgå till det högsta av två gånger det högsta självbehållet för enskild risk som gällde per den 31 december 2015, eller den säkerhetsreserv som beräknas utifrån 2 kap. 2 § p. 1 eller 2.

Per den 31 december 2018 får den maximala säkerhetsreserven uppgå till det högsta av en gång det högsta självbehållet för enskild risk som gällde per den 31 december 2015, eller den säkerhetsreserv som beräknas utifrån 2 kap. 2 § p. 1 eller 2.

Per den 31 december 2019 får den maximala säkerhetsreserven uppgå till det högsta av den säkerhetsreserv som beräknas utifrån 2 kap. 2 § p. 1 eller 2.

Upp till menyn

Hur gör företag för att ladda upp XBRL-filerna på webbsidan?

XBRL-instansfilen ska rapporteras som en bifogad fil i systemet Periodisk inrapportering via webben. Systemet nås från FI:s hemsida, under länken Rapportera . Inloggning sker med samma rapporteringskort och kortläsare som för gamla systemet Periodisk inrapportering. Vid frågor angående systemet kontakta enheten Rapporteringssystem, rapportering@fi.se.

Upp till menyn

Hur hittar jag bilagorna (2,4,6,8) för respektive rapport i periodisk inrapportering enligt föreskrift 2015:13?

Bilagorna motsvarar rapport enligt följande:

  • Bilaga 2 = F633 Kvartal Liv Kompletterande
  • Bilaga 4 = F632 Kvartal Skade Kompletterande
  • Bilaga 6 = Modul qes (ingår i QRT Solvens 2)
  • Bilaga 8 = F642 Kvartal Filial Liv och Skade Kompletterande

Upp till menyn

Hur motsvarar radreferenserna i blanketterna i periodisk inrapportering radreferenserna i föreskriften 2015:13?

Samtliga radreferenser i föreskriften 2015:13 går att återfinna efter respektive rad i blanketten inom hakparentes.

Tex Blankett F632 Kvartal Skade Kompletterande. Balansuppgifter – kvartal. Tillgångar. B1 Summa tillgångar [C1].

[C1] i det här fallet motsvarar föreskriftens radreferens C1.

Upp till menyn

Hur ska väsentliga riskkoncentrationer och betydande transaktioner inom en grupp rapporteras?

Väsentliga riskkoncentrationer och betydande interna transaktioner (FRL 2010:2043 19 kap. 37 §) rapporteras årsvis via kvantitativa blanketter (QRT). Mycket betydande interna transaktioner ska rapporteras snarast möjligt och måste rapporteras i fritt format eftersom sådan rapportering kan behöva göras när som helst under året. Förslagsvis använder företaget/gruppen den avsedda kvantitativa blanketten i Excel-format och skickar in till Finansinspektionens officiella adress finansinspektionen@fi.se. Transaktionerna kommer sedan också fångas upp i den årliga rapporteringen (QRT) av betydande interna transaktioner som görs via systemet Periodisk inrapportering via webben.

Upp till menyn

I vilka valutor kan man rapportera till FI:s nya system för periodisk inrapportering?

Rapportering ska göras i redovisningsvalutan SEK eller EUR, dvs. ej tusental SEK eller EUR.

Upp till menyn

I vilket format ska kompletterande tillsynsrapportering lämnas till FI?

Den kompletterande tillsynsrapporteringen kommer vara möjlig att rapportera in manuellt i gränssnittet i systemet Periodisk inrapportering via webben. Det kommer också finnas möjlighet att skapa en transaktionsfil i XML-format för att ladda upp data i blanketten i systemet. Mer information om detta kommer att publiceras på fi.se.

Upp till menyn

När och var ska delårsrapport lämnas?

Delårsrapporten ska skickas till Bolagsverket senast två månader efter rapportperiodens utgång och även till Finansinspektionen enligt FFFS 2015:12, 8 kap. Delårsrapport (FFFS 2008:26 upphävd 2016-01-01).

Delårsrapport (Bolagsverket)

Upp till menyn

Ska vi rapportera in en XBRL-fil för "ordinarie" Solvens 2-mallarna (QRT) samt en XBRL-fil som även inkluderar den s.k. "ECB add-ons"

Nej, försäkringsföretag med balansomslutning på mer än fyra miljarder kronor rapporterar endast in en XBRL-fil som inkluderar den så kallade ECB add-ons/ tilläggsuppgifter ECB under följande moduler: qes (kvartal) och aes (år).

Upp till menyn

Vad gäller för svenska filialer inom EU i fråga om rapportering?

Svenska filialer som driver verksamhet inom EU lämnar in rapporten Gränsöverskridande verksamhet per filial Liv (FFFS 2011:34, bilaga 3) respektive Gränsöverskridande verksamhet per filial Skade (FFFS 2011:33, bilaga 3) för sista gången avseende period 2015. Dessa föreskrifter upphävs den 1 januari 2016. Under Solvens 2 lämnas uppgifter om filialerna i tillsynsrapport S.04.01 Verksamhet per land.

Upp till menyn

Vart ska årsredovisningar för understödföreningar (tjänstepensionskassor) skickas?

Årsredovisningar för understödföreningar eller tjänstepensionskassor (enlig UFL 67§) ska senast två månader efter ordinarie föreningsstämma skickas till rapportering@fi.se.

Upp till menyn

Vart skickas frågor om rapportering av Kapitalplaceringar och skulder (flik G)?

Innehållsfrågor om Kapitalplaceringar och skulder – kvartal (kompletterande tillsynsrapportering) ska skickas till Statistiska Centralbyrån: fmfi@scb.se.

Frågor av teknisk karaktär om inrapporteringen skickas till: rapportering@fi.se.

Upp till menyn

Vart skickas frågor om rapportering av tilläggsuppgifter-ECB/ECB add-ons?

Innehållsfrågor respektive ECB Exclusively Validation avseende tilläggsuppgifter-ECB (kompletterande tillsynsrapporterting) ska skickas till Riksbanken: fms@riksbank.se. Frågor av teknisk karaktär om inrapporteringen skickas till: rapportering@fi.se.

Upp till menyn

Vilka moduler förväntas olika företag rapportera avseende kvantitativa rapporter, kvartal?

Följande moduler gäller:

  • QRT, företag (Quarterly Solvency II reporting Solo) qrs
  • ECB add-ons, företag (Quarterly ECB reporting Solo) qes
  • QRT, grupp (Quarterly Solvency II reporting Group) qrg
  • FS, företag (Quarterly Financial Stability reporting Solo) qfs
  • FS, grupp (Quarterly Financial Stability reporting Group) qfg

Upp till menyn

Vilka ska rapportera ECB add-ons/tilläggsuppgifter ECB?

Rapportering av tilläggsuppgifter ECB enligt FFFS 2015:13 5 kap. Kompletterande tillsynsrapportering, 10 § (avsnitten A, C, E i bilaga 6) ska lämnas av försäkringsföretag vars balansomslutning som det närmast föregående räkenskapsåret överstiger fyra miljarder kronor.

Upp till menyn

Ska man i "varav"-posten på rad G39 ("varav koncern eller intresseföretag") i den Kompletterande tillsynsrapportering, kvartalsrapport Flik G Kapitalplaceringar och skulder också inkludera aktier och andelar som utgörs av fondförsäkringstillgångar?

Nej, man ska inte inkludera aktier och andelar som utgörs av fondförsäkringstillgångar i denna "varav" post. Uppgifter som lämnas här bör endast utgöras av innehav av aktier och andelar som är klassificerade som sådana innehav på ett sätt förenligt med de definitioner som anges i FFFS 2015:12 (FI:s redovisningsföreskrifter).

Upp till menyn

Senast granskad: 2018-03-06
Laddar sidan