Understödsföreningar

Understödsföreningar och tjänstepensionskassor ska regelbundet rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda föreningar och kassor och på den finansiella marknaden i stort.

Vad som ska rapporteras och när under året hittar du under respektive företagskategori. 

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskalendrar

Rapporteringskalender 2020 – Understödsföreningar och tjänstepensionskassor 

Följande rapporter ska lämnas under 2020.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
31 Kvartalsrapport tjänstepensions-kassor (F60502) 2019-12-31 FFFS 2008:16
31 Trafikljusmodellen (övergångsreglering tjänstepensions-försäkring) (F69207) 2019-12-31 Anvisning
Mars
16 Årsrapport tjänstepensions-kassor (F69705) 2019-12-31 FFFS 2008:20
April
30 Kvartalsrapport tjänstepensions-kassor (F60502) 2020-03-31 FFFS 2008:16
30 Trafikljusmodellen (övergångsreglering tjänstepensions-försäkring) (F69207) 2020-03-31 Anvisning
Augusti
12 Kvartalsrapport tjänstepensions-kassor (F60502) 2020-06-30 FFFS 2008:16
12 Trafikljusmodellen (övergångsreglering tjänstepensions-försäkring) (F69207) 2020-06-30 Anvisning
Respektive delår plus två månader Delårsrapport (balansomslutning över 1 miljard kronor)* 2020-06-30 FFFS 2008:26, 8 kap
November
2 Kvartalsrapport tjänstepensions-kassor (F60502) 2020-09-30 FFFS 2008:16
2 Trafikljusmodellen (övergångsreglering tjänstepensions-försäkring) (F69207) 2020-09-30 Anvisning

 

Samtliga understödsföreningar

Till FI Rapport Referensdag Regler
Två månader
efter ordinarie
föreningsstämma
Protokoll från förenings-stämman*** 2019-12-31 SFS 2010:2044 7 § och UFL 67 §

Dessutom ska följande rapporter lämnas beroende på föreningens verksamhet:

Samtliga understödsföreningar som inte har begränsad tillsyn

Till FI Rapport Referensdag Regler
På den tid som FI bestämmer Försäkringsteknisk utredning** Under hela 2020 UFL 21 §

Understödsföreningar vars verksamhet avser pensionsförsäkring av tjänst

Till FI Rapport Referensdag Regler
Juni
30 Ägares kvalificerade innehav och ägarintressen (Ägarrapportering) 2019-12-31 FFFS 2011:14, FFFS 2014:23

Fotnoter

Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

*) Delårsrapporten ska skickas in i pdf-format via mejl till rapportering@fi.se.

**) Urklipp ur lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043). En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verksamheten och ska då omfattas av bestämmelserna i den lagen till utgången av juni 2019 eller, om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) då har getts in, till dess att ett beslut med anledning av en sådan ansökan har vunnit laga kraft.

Urklipp ur besluts-PM till FFFS 2015:21, sida 36. Understödsföreningar som driver verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar (pensionskassor) påverkas inte av övergångsregleringen. Dessa företag lyder redan under en tidigare övergångsreglering, som innebär att de ska tillämpa äldre upphävda författningar.

***) Urklipp ur lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043). En bestyrkt kopia av protokoll fört vid föreningsstämma över beslut i fråga om års- och koncernredovisningen eller revisionsberättelsen samt en redogörelse för föreningen och dess verksamhet. Om protokoll lämnas in via mejl behöver handlingarna inte lämnas in på annat sätt.

Rapporteringskalender 2020 – Understödsföreningar i försäkringsgrupper

Följande rapporter ska lämnas under 2020.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Maj
15 Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration (F60701) 2019-12-31 FFFS 2002:4, FFFS 2007:27
15 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp (F60601) 2019-12-31 FFFFS 2002:10, FFFS 2011:11

Innehållsfrågor

För frågor om innehållet i rapporter

Tekniska frågor

För tekniska frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2020-01-07
Laddar sidan