Understödsföreningar

En understödsförening har som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva icke-affärsmässig försäkringsrörelse. Medlemmarna deltar genom att använda föreningens tjänster, som försäkringstagare eller som försäkrad.

Enligt övergångsreglerna till försäkringsrörelselagen (7 §) får understödsföreningar fortsätta att driva verksamhet till och med utgången av juni 2019, eller till dess att en ansökan om att bedriva försäkringsförening vunnit laga kraft.  Regeringen har i " Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (FiU39)" föreslagit att övergångsperioden för understödsföreningar ska förlängas under ytterligare en period.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019 och gäller fram till sista april 2020 för understödsföreningar som är tjänstepensionskassor och till utgången av 2020 för andra typer av understödsföreningar.

Understödsföreningar brukar delas in i

  • pensionskassor (tjänstepensionskassor och andra pensionskassor).
  • sjukkassor
  • begravningskassor
  • sjuk- och begravningskassor.

Läs mer

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan