Försäkringsdistribution, anknuten försäkringsförmedlare fysisk person

En anknuten försäkringsförmedlare har ingått avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att distribuera deras försäkringsprodukter. Ett sådant avtal ska innebära att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som kan uppkomma om förmedlaren åsidosätter sina skyldigheter (uppsåtligen eller av oaktsamhet).

En anknuten försäkringsförmedlare kan endast söka tillstånd hos FI för att distribuera två typer av försäkringar:

  • försäkringsbaserade investeringsprodukter (så kallade Ibips; kapitalförsäkringar), eller
  • sådana pensionsförsäkringar som har ett förfallo- eller återköpsvärde som är exponerat mot marknadsvolatilitet.

De produkter som distribueras får inte konkurrera med varandra.

Om den anknutne försäkringsförmedlaren ska distribuera andra typer av försäkringar ska denne inte söka tillstånd hos Finansinspektionen. Istället ska det försäkringsföretag som försäkringsförmedlaren har ingått avtal med anmäla försäkringsförmedlaren för registrering hos Bolagsverket.

Innan detta sker ska försäkringsföretaget kontrollera att försäkringsförmedlaren uppfyller de krav som framgår av 2 kap 4 § andra stycket lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. 

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution FFFS 2018:10 innehåller mer information om ansökan. 

Ansökan

En fysisk person ansöker om tillstånd genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten Försäkringsdistribution, anknuten försäkringsförmedlare fysisk person.

Vid prövning av ansökan hämtar FI in uppgifter från bland annat belastningsregistret, Kronofogden och Skatteverket.

  • Följ instruktionerna, fyll i ansökan och signera.
  • FI:s beslut skickas till dig med posten.
  • Du ska skicka tillståndet till Bolagsverket för registrering.

Avgift

För en ansökan om tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter eller pensionsförsäkringar som avses i 7 kap 1 § lag (2018:1219) om försäkringsdistribution är avgiften 20 400 kronor. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

Läs mer

Blanketter/Försäkringsdistribution: Försäkringsdistribution, anknuten försäkringsförmedlare fysisk person

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan