Försäkringsdistribution, anknuten försäkringsförmedlare juridisk person

En anknuten försäkringsförmedlare har ingått avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att distribuera deras försäkringsprodukter. Ett sådant avtal ska innebära att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som kan uppkomma om förmedlaren åsidosätter sina skyldigheter (uppsåtligen eller av oaktsamhet).

En anknuten försäkringsförmedlare kan endast söka tillstånd hos FI för att distribuera två typer av försäkringar:

  • försäkringsbaserade investeringsprodukter (s.k. Ibips; kapitalförsäkringar), eller
  • sådana pensionsförsäkringar som har ett förfallo- eller återköpsvärde som är exponerat mot marknadsvolatilitet.

De produkter som distribueras får inte konkurrera med varandra.

Om den anknutne försäkringsförmedlaren ska distribuera andra typer av försäkringar ska denne inte söka tillstånd hos FI. I stället ska det försäkringsföretag som försäkringsförmedlaren har ingått avtal med anmäla försäkringsförmedlaren för registrering hos Bolagsverket.

Innan detta sker ska försäkringsföretaget kontrollera att försäkringsförmedlaren uppfyller de krav som framgår av 2 kap 4 § andra stycket lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution FFFS 2018:10 innehåller mer information om ansökan. 

Ansökan

En juridisk person ansöker om tillstånd genom att fylla i och skicka in FI:s ansökningsblankett Försäkringsdistribution, anknuten försäkringsförmedlare juridisk person.

Vid prövningen av ansökan hämtar FI in uppgifter från bland annat belastningsregistret, Kronofogden, Skatteverket och Bolagsverket.

FI:s beslut skickas med posten.

Företaget ska skicka tillståndet till Bolagsverket för registrering.

Avgift

Om ansökan omfattar tillstånd att utöva försäkringsdistribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter eller sådana pensionsförsäkringar som avses i 7 kap 1 § lag (2018:1219) om försäkringsdistribution är avgiften 26 400 kronor. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

Läs mer

Blanketter/Försäkringsdistribution: Försäkringsdistribution, anknuten försäkringsförmedlare juridisk person

 

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan