Försäkringsdistribution, juridisk person

En svensk försäkringsförmedlare får bedriva försäkringsdistribution endast efter tillstånd av FI.

Ett tillstånd kan avse alla slag av försäkringar, bara livförsäkringar eller bara skadeförsäkringar. Tillståndet får dessutom begränsas till att avse en eller flera försäkringsklasser eller grupper av försäkringar enligt bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution FFFS 2018:10 innehåller mer information om ansökan. 

Ansökan

En juridisk person ansöker om tillstånd via FI:s webbplats. Så här går det till:

  • Företaget utser en person som ska ansvara för och signera ansökan. Denna person kallas registertecknare.
  • Registertecknaren anmäls hos FI på blanketten Behörighetsanmälan, se länk nedan. Blanketten skrivs under av behörig firmatecknare och postas till FI.
  • FI:s registrering av registertecknaren bekräftas med ett e-postmeddelande.
  • Registertecknaren ansöker därefter om tillstånd genom att logga in med sitt personnummer och sin e-legitimation. Information om e-legitimation och länk till inloggningssidan finns nedan.

 Vid prövningen av ansökan hämtar FI in uppgifter från bland annat belastningsregistret, Kronofogden, Skatteverket och Bolagsverket.

  • Följ instruktionerna, fyll i ansökan och signera.
  • FI:s beslut skickas med posten.
  • Företaget ska skicka tillståndet till Bolagsverket för registrering.

Avgift

Om ansökan omfattar tillstånd att utöva försäkringsdistribution enligt en eller flera livförsäkringsklasser, eller om ansökan omfattar tillstånd att utöva försäkringsdistribution enligt både livförsäkringsklasser och skadeförsäkringsklasser är avgiften 26 400 kronor. Se faktaruta betalningsrutin.

Om ansökan endast omfattar tillstånd att utöva försäkringsdistribution enligt en eller flera skadeförsäkringsklasser är avgiften 20 400 kronor. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan