Understödsföreningar

En understödsförening är en förening för inbördes bistånd som, utan att bedriva affärsmässig försäkringsrörelse, erbjuder kapital-, sjuk- eller pensionsförsäkring.

Dessa föreningar regleras i lagen (1972:262) om understödsföreningar ("LUF"). Understödsföreningar ska vara registrerade hos FI och står också under vår tillsyn.

LUF är upphävd genom lagen (2010:2044) om införande av FRL (2010:2043). Enligt införandebestämmelserna (7 § 1 st)* framgår att en understödsförening registrerad före den 1 januari 2011 får fortsätta bedriva sin verksamhet enligt LUF

  • till och med 30 april 2020, eller
  • till dess att understödsföreningen har fått ett beslut som har vunnit laga kraft om föreningen har gett in en ansökan om att driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL), dvs. som försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag eller försäkringsförening.

Om en understödsförening inte har gett in en ansökan om tillstånd enligt FRL före utgången av juni 2019, eller om en sådan ansökan avslås, ska föreningen träda i likvidation.

I samband med att en ansökan ges in kan man begära undantag från vissa regler i FRL, se vidare 1 kap. 19 b § FRL.

Understödsföreningar som ska upphöra eller har upphört med sin verksamhet ska anmäla det till FI. Anmälan om upphörande görs i två steg. Först ska en anmälan om avveckling göras och därefter en anmälan om avregistrering.

Anmälan om avveckling ska innehålla:

  • föreningens namn och organisationsnummer
  • datum för avvecklingens början
  • uppgift om vem som har fått i uppgift att genomföra avvecklingen/likvidationen
  • protokoll från årsmöte/stämma där beslut om avveckling har fattats.

Anmälan om avregistrering ska innehålla:

  • skriftlig anmälan av avvecklingsansvarig
  • föreningens namn och organisationsnummer
  • uppgift om när föreningsstämman har godkänt likvidatorns slutredovisning och beslutat om att föreningen är upplöst
  • protokoll från årsmöte/stämma eller andra handlingar som styrker att fördelning av samtliga tillgångar har skett.

 

* Riksdagen har beslutat om en lagändring som innebär att 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ändras. Lagändringen, som träder i kraft den 1 juli 2019, innebär att övergångsperioden förlängs till och med den 30 april 2020.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan