Ändring av stadgar

Till och med april 2020 gäller de gamla reglerna i lagen om understödsföreningar för ändring av stadgar.

Ansökan

Lagen (1972:262) om understödsföreningar ("LUF") är upphävd genom lagen (2010:2044) om införande av FRL (2010:2043). Enligt införandebestämmelserna (7 § 1 st)* framgår att understödsföreningar registrerade före den 1 januari 2011 får fortsätta driva sin verksamhet enligt LUF till och med april 2020, eller till dess att understödsföreningen har fått ett lagakraftvunnet beslut angående tillstånd att driva försäkringsrörelse som försäkringsföretag enligt 2 kap. FRL (dvs. som försäkringsaktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening).

Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. FRL inte har getts in före utgången av april 2020, eller om den avslås, ska understödsföreningen träda i likvidation.

Till och med utgången av april 2020, gäller 37 § LUF vid ändring av en understödsförenings stadgar. Ansökan om ändring av stadgar bör innehålla:

  • understödsföreningens namn
  • tydlig information om vad som ändras i stadgarna
  • de nya stadgarna i dess helhet
  • stämmoprotokoll där beslutet om stadgeändring framgår.

Avgift

En avgift på 9 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

 

Riksdagen har beslutat om en lagändring som innebär att 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ändras. Lagändringen, som träder i kraft den 1 juli 2019, innebär att övergångsperioden förlängs till och med den 30 april 2020.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan