Omprövning av verksamhetstillstånd

Understödsföreningar kommer att upphöra som företagsform för att bedriva verksamhet. De som vill driva verksamheten vidare behöver omvandla den till en försäkringsförening alternativt ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag.

Lagen (1972:262) om understödsföreningar ("LUF") är upphävd genom lagen (2010:2044) om införande av FRL (2010:2043). Enligt införandebestämmelserna (7 § 1 st) får understödsföreningar registrerade före den 1 januari 2011 fortsätta bedriva sin verksamhet under en övergångsperiod, eller till dess att understödsföreningen har fått ett lagakraftvunnet beslut angående tillstånd att driva försäkringsrörelse som försäkringsföretag enligt 2 kap. FRL (dvs. som försäkringsaktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening).

Riksdagen har beslutat om en lagändring som innebär att 7 § i införandebestämmelserna ändras. Lagändringen som trädde i kraft 1 juli 2019 innebär att övergångsperioden förlängs till utgången av år 2020 eller, om understödsföreningen driver tjänstepensionsförsäkringsverksamhet, till utgången av april 2020.

Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. FRL inte har getts in före övergångsperiodens utgång, eller om den avslås, ska understödsföreningen träda i likvidation..

Ansökan

Vid omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar gäller samma krav som när ett företag första gången ansöker om tillstånd att driva försäkringsrörelse

Man kan ansöka om tillstånd att bli ett s.k. mindre företag om villkoren i 1 kap. 19 b § FRL är uppfyllda, se Undantag och dispens.

Avgift

En avgift på 138 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är fem månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-08-07
Laddar sidan