Omprövning av verksamhetstillstånd

Understödsföreningar kommer att upphöra som företagsform för att bedriva verksamhet. De som vill driva verksamheten vidare efter juni 2019 behöver omvandla den till en försäkringsförening alternativt ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag.

Lagen (1972:262) om understödsföreningar ("LUF") är upphävd genom lagen (2010:2044) om införande av FRL (2010:2043). Enligt införandebestämmelserna (7 § 1 st)* framgår att understödsföreningar registrerade före den 1 januari 2011 får fortsätta bedriva sin verksamhet enligt LUF till och med april 2020, eller till dess att understödsföreningen har fått ett lagakraftvunnet beslut angående tillstånd att driva försäkringsrörelse som försäkringsföretag enligt 2 kap. FRL (dvs. som försäkringsaktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening).

Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. FRL inte har getts in före utgången av april 2020, eller om den avslås, ska understödsföreningen träda i likvidation.

Ansökan

Vid omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar gäller samma krav som när ett företag första gången ansöker om tillstånd att driva försäkringsrörelse

Man kan ansöka om tillstånd att bli ett s.k. mindre företag om villkoren i 1 kap. 19 b § FRL är uppfyllda, se Undantag och dispens.

Avgift

En avgift på 138 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är fem månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

 

* Riksdagen har beslutat om en lagändring som innebär att 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ändras. Lagändringen, som träder i kraft den 1 juli 2019, innebär att övergångsperioden förlängs till och med den 30 april 2020.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan