Tidsplan

Nedan följer några viktiga datum i urval, som främst avser lagstiftningsarbetet inom EU.

10 mars 2021: Disclosureförordningen började tillämpas. Datum för den första periodiska rapporteringen är den 1 januari 2022.

21 april 2021: Kommissionen antog förslaget på direktiv om företagens hållbarhetsredovisning (CSRD).

Juni 2021: EU-kommissionen avser att publicera en delegerad förordning eller direktiv med regler om hur taxonomiförordningen ska tillämpas inom ramen för direktivet om icke-finansiell rapportering, NFRD.

1 januari 2022: Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen) börjar tillämpas när det gäller redovisning av hållbarhetsfaktorer (ESG) i regelbundna rapporter.

1 januari 2022: Taxonomiförordningens miljökriterier börjar tillämpas för klimatförändringar, samtidigt som motsvarande krav i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

1 juni 2022: De europeiska tillsynsmyndigheterna Esma, Eiopa och EBA ska lämna förslag till tekniska standarder om taxonomiförordningens miljökriterier för vatten, marina resurser, biologisk mångfald, omställning till cirkulär ekonomi med mera.

31 oktober 2022: Kommissionen ska anta en första uppsättning av standarder för hållbarhetsrapportering.

1 januari 2023: Taxonomiförordningens miljökriterier börjar tillämpas för vatten, marina resurser, biologisk mångfald, omställning till cirkulär ekonomi med mera, samtidigt som motsvarande krav i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

CSRD-direktivets krav blir tillämpliga för företag för det finansiella räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller under kalenderåret 2023.

31 oktober 2023: Anpassade standarder för hållbarhetsrapportering hos små och medelstora företag antas av kommissionen samt en andra uppsättning standarder för stora företag.

1 januari 2026: Krav på att små och medelstora börsnoterade företag ska upprätta en hållbarhetsrapport börjar gälla.

Senast granskad: 2021-06-10
Laddar sidan