Försäkra

Försäkringar är ett brett område. De kan till exempel gälla för väldigt olika lång tid: allt från reseförsäkringar via ettåriga avtal om exempelvis hemförsäkring till avtal på 30-40 år när man tecknar en pensionsförsäkring.

Försäkringar säljs av både försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Förmedlare kan antingen vara fristående – och erbjuda produkter från olika försäkringsbolag – eller knutna till ett visst bolag. Vissa erbjuder en opartisk analys av erbjudanden på marknaden medan andra förmedlar ett enda bolags försäkringar eller marknadsför olika värdepapper.

Som med andra finansiella tjänster är det viktigt att veta vad man köper. Skriv inte på direkt utan ta hem alla papper och fundera ordentlig.

Liv- och pensionsförsäkring

Vilken myndighet ansvarar för våra pensioner?

Den 1 januari 2010 skapades en ny myndighet som har det samlade ansvaret för pensioner, Pensionsmyndigheten. Tidigare administrerades pensioner av både Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten.

På Pensionsmyndighetens webbplats finns mer information. Du kan till exempel få en prognos över hur mycket du kommer att få i pension.

Pensionsmyndigheten


Vad är skillnaden på traditionell försäkring och fondförsäkring?

I en traditionell livförsäkring bestämmer försäkringsbolaget hur försäkringstagarnas pengar ska placeras. Försäkringsbolaget måste följa vissa placeringsregler och försäkringstagaren får en garanterad ränta. Om försäkringsbolaget lyckas placera pengarna så att avkastningen blir högre än den garanterade räntan delas överskottet ut till försäkringstagarna. Det kallas återbäring.

Försäkringsbolaget får placera tillgångarna med de begränsningar som anges i försäkringsrörelselagen.

Fondförsäkring kallas ibland för unit link-försäkring. Det är en livförsäkring av sparandekaraktär där försäkringstagaren eller den försäkrade själv bestämmer inriktningen på sparandet genom att välja en eller flera fonder.

Fondandelarna ägs formellt av försäkringsbolaget. Bolaget redovisar aktuellt marknadsvärde av fondandelarna som en skuld till försäkringstagaren och för löpande ett register över de tillgångar som ska täcka denna skuld.

Vid likvidation eller konkurs har försäkringstagarna förmånsrätt i registrets tillgångar. Bolaget anger i sina villkor eventuella begränsningar som gäller, till exempel vilka fonder som kan väljas och om bolaget kan byta ut en fond mot en annan.

Försäkringstagaren väljer hur sparandet ska placeras och tar därmed risken för hur försäkringens värde utvecklas.

Det som utmärker en traditionell försäkring är att:

 • den har en garanterad nivå i kronor på försäkringsbeloppet eller pensionsbeloppet,
 • den har rätt till överskott som kan uppkomma under försäkringstiden, och
 • överskott uppkommer främst när den faktiska avkastningen är större än den bolaget räknade med när det bestämde förhållandet mellan premie och förmån
 • avtalet kan låsa förhållandet mellan premie och förmån för hela tiden för premiebetalning och
 • försäkringens andel i överskott kan minskas med avgifter som kan ändras under hela försäkringstiden

Det som utmärker fondförsäkring är att:

 • den normalt inte har någon garanterad nivå i kronor på försäkringsbeloppet eller pensionsbeloppet, utom möjligen en garanti uttryckt i antalet andelar,
 • värdet på en fondandel varierar över tiden, vanligen från dag till dag, och kan följas i media,
 • avgifter kan tas ut öppet genom att antalet fondandelar minskas,
 • avgifter kan tas ut indirekt genom att de påverkar aktuellt värde på en fondandel,
 • de fonder som är tillgängliga har olika risk, dvs. möjlighet till uppgång eller nedgång i fondandelens värde.


Vad är en depåförsäkring?

Det är en livförsäkring av sparandekaraktär där försäkringstagaren eller den försäkrade själv, liksom vid fondförsäkring, bestämmer inriktningen på sparandet genom att anvisa hur det ska placeras.

Tillgångarna läggs i en depå hos en bank eller ett värdepappersbolag, som försäkringsbolaget är formell ägare till. Bolaget redovisar aktuellt marknadsvärde av tillgångarna som en skuld till försäkringstagaren och för löpande ett register över de tillgångar som ska täcka denna skuld.

Vid likvidation eller konkurs har försäkringstagarna förmånsrätt i registrets tillgångar. Bolaget anger i sina villkor eventuella begränsningar som gäller för depån, till exempel vilka slags tillgångar som kan väljas.

Försäkringstagaren väljer hur sparandet ska placeras och tar därmed risken för hur försäkringens värde utvecklas.

 

Vad kan jag investera i via en kapital- eller pensionsförsäkring eller IPS-sparande?

I en så kallad traditionell försäkring förvaltas kapitalet kollektivt av försäkringsbolaget. Försäkringstagaren kan inte påverka hur kapitalet placeras.

En fondförsäkring innebär att de sparade medlen fördelas individuellt på en eller flera fonder. Urvalet som du har att välja på bestäms av försäkringsbolaget. Det kan vara du som fattar beslut om placeringarna eller så har du avtalat med försäkringsbolaget eller annan förvaltare att sköta detta för din räkning.

Om du har en depåförsäkring eller ett IPS-sparande har du ett oftast ett stort antal placeringsmöjligheter att välja mellan, alltifrån kontanter på ett konto till aktier, räntebärande värdepapper, fonder av olika slag, strukturerade produkter med mera. Vilka placeringsmöjligheter som du kan välja bland bestäms i ditt avtal med försäkringsbolaget eller banken. Liksom när det gäller fondförsäkring du själv ta placeringsbesluten eller så har du avtal med en förvaltare att sköta detta.


Vad är kollektiv konsolideringsgrad/nivå?

Kollektiv konsolidering är ett mått på hur väl ett försäkringsbolags tillgångar räcker till för att täcka såväl garanterade åtaganden som utlovad återbäring, vid ett visst tillfälle. Om konsolideringsnivån är 100 procent har försäkringsbolaget precis så mycket tillgångar som behövs för detta.


Vad är garanterad ränta/garanterat försäkringsbelopp?

Garanterad ränta eller garanterat försäkringsbelopp är den ränta eller det försäkringsbelopp som försäkringsbolaget garanterar att den försäkrade kommer att få.

FI kräver att försäkringsbolagen har säkra tillgångar som motsvarar dessa åtaganden. Säkra tillgångar innebär att det finns en hög andel obligationer.


Vad är allokering och reallokering?

När avkastningen från pengar som försäkringstagarna betalat in överstiger den ränta som bolaget garanterat, fördelas överskottet till samtliga försäkringstagare. Detta kallas allokering. Men när värdet på tillgångarna sjunker, till exempel i en lågkonjunktur, kan bolaget ta tillbaka en del av det värde som fördelats ut i ett tidigare skede. Detta kallas reallokering. Det är bara i ömsesidiga livförsäkringsbolag som detta förekommer.

Hur reallokering fungerar förklaras utförligare i ett faktablad som går att läsa på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats. Branschorganisationen Svensk Försäkring har också ett faktablad, "Allokering/reallokering inom traditionell livförsäkring", på sin webbplats.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Svensk Försäkring


Vid en reallokering kan återbäringen minskas olika mycket för försäkringstagare med lika stort pensionskapital. Hur kommer det sig?

Det beror på att andelen återbäring av det totala försäkringskapitalet (pensionskapital) kan vara olika stort.

Försäkringens totala värde består av:

 • beräknat nuvärde av det garanterade försäkringsbeloppet baserat på den garanterade räntan
 • återbäring.

När en försäkring tecknas startar den normalt med 0 i återbäring. Sedan utvecklas återbäringen allt eftersom överskott uppstår. I huvudsak bestäms överskottet av resultatet av kapitalförvaltningen, det vill säga hur mycket försäkringsbolaget lyckas överträffa de garantiräntor som försäkringsavtalet baserats på. Med andra ord, skillnaden mellan den framtida avkastning som antagits och hur avkastningen sedan i verkligheten blir. Hur lång tid som försäkringen varit i kraft har därför stor betydelse för återbäringens storlek.

Till detta kommer hur stora drifts- och riskkostnaderna blir i förhållande till de antaganden som gjorts om detta. Nytecknade försäkringar har dessutom ofta ett lägre antagande om framtida garanterad ränta än äldre. Tillsammans leder alla dessa faktorer till att försäkringar med lika stort totalt värde har olika stor andel återbäring (om de inte tecknats samtidigt).

Vid en reallokering är det bara återbäringsdelen som kan minskas. En minskning av det totala värdet med en viss procentsats medför alltså att återbäringen kan minskas olika mycket för försäkringar med lika stort pensionskapital.

Räkneexempel

Två försäkringstagare har lika stort totalt försäkringskapital, 100 000 kronor. Försäkring 1 har 20 000 kronor och försäkring 2 har 30 000 kronor i återbäring. Båda försäkringarna reduceras med 10 procent av sitt totala värde, dvs 10 000 kronor. Bolaget kan endast ta pengar från återbäringen. Efter reduktionen kommer försäkring 1 att ha 10 000 kronor och försäkring 2 att ha 20 000 kronor i återbäring. Reduktionen av återbäringen blev 50 procent för försäkring 1 och 33,3 procent för försäkring 2.


Får livförsäkringsbolag sänka återbäringsräntan till noll?

Ja, återbäringsräntan – som handlar om att fördela "överavkastning" i ett ömsesidigt livförsäkringsbolag – kan sättas ned till noll.

Ett livförsäkringsbolag måste alltid stå för de garanterade förmåner som framgår av försäkringsavtalet, till exempel 2,5 procents ränta per år före avgifter och skatt. Återbäring är däremot inte garanterad i avtal för traditionell livförsäkring. Återbäringsräntan kan därför sättas ned till noll.

Bolaget beslutar om en låg återbäringsränta om det behövs för att bolaget ska kunna uppfylla sin policy för kollektiv konsolidering. Den kollektiva konsolideringsnivån är ett mått på förhållandet mellan värdet på de tillgångar ett försäkringsbolag förvaltar och de åtaganden som bolaget har gentemot försäkringstagarna.

Om den kollektiva konsolideringsnivån är över 100 har bolaget mer tillgångar än vad som preliminärt fördelats på försäkringarna. Om den är mindre än 100 är bolagets tillgångar mindre värda än vad som preliminärt fördelats på försäkringarna.


Vad är begagnade livförsäkringar?

Handel med begagnade livförsäkringar uppstod i USA på 1980-talet. En del andra länder har tagit efter, bland annat Storbritannien. Men i Sverige förekommer inte den här typen av handel.

Poängen med systemet är att det ger en möjlighet för livförsäkringstagare som vill avsluta sina försäkringar att få ut mer av den återbäring som har uppkommit via det marknadsmässiga andrahandsvärdet.

En förutsättning för en sådan handel är att villkoren för återköp eller annullation är ofördelaktiga för försäkringstagaren. Det vill säga att dessa båda alternativ är en dålig affär jämfört med att behålla försäkringen tiden ut.

I Sverige begär man alltså i stället återköp av försäkringen. Värdet ska – enligt den så kallade kontributionsprincipen som tillämpas hos oss – motsvara i stort sett all återbäring som uppkommit.


Går det att som pensionär bosatt utomlands få kontrolluppgifter för utbetald pension anpassade till myndighetskrav i det landet?

Om myndigheter i andra länder ställer krav på en särskild utformning av kontrolluppgifter eller annan information är det upp till varje enskilt försäkringsbolag att bedöma om dessa krav kan tillmötesgås.


Varför vill bolaget att jag fyller i en hälsoprövning?

Vill du ha någon form av efterlevandeskydd eller en premiebefrielse måste du nästan alltid fylla i en hälsodeklaration. Försäkringsbolaget tar ställning till om du kan få en försäkring till normala villkor eller med vissa undantag. Det kan också hända att bolaget inte beviljar det försäkringsskydd du ansökt om.
Det är mycket viktigt att du lämnar korrekta och fullständiga svar på frågorna i hälsodeklarationen, för att inte riskera att bolaget senare ska hävda att försäkringsskyddet inte gäller på grund av att du lämnat oriktiga uppgifter i din hälsodeklaration.

Låt inte en säljare eller någon annan fylla i hälsodeklarationen åt dig. Du har själv ansvaret för att uppgifterna som lämnas är korrekta!


Har jag rätt att flytta min pensionsförsäkring?

Alla pensionsförsäkringar har inte flytträtt, och ett särskilt problem uppstår för försäkringar som tecknats före den 1 juli 2007. Då gäller formellt inte lagparagraferna om avgifter mm, utan det är upp till försäkringsbolaget om man vill medge flytträtt och reglerna för sådana flyttar.

I vissa fall kräver försäkringsbolaget att den försäkrade lämnar en hälsodeklaration för att tillåta flytt av pensionskapitalet från bolaget. Detta är vanligt framför allt om försäkringen saknar återbetalningsskydd och därför har blivit tilldelad arvsvinster under spartiden.


Hur lång tid har bolaget på sig att flytta min pensionsförsäkring?

Det finns inte någon bestämmelse som anger exakt hur lång uppsägningstid ett försäkringsbolag får tillämpa vid flytt av försäkringskapital. Enligt försäkringsrörelselagen 5 kap 16§ "ska det försäkringsföretag från vilket värdet flyttas så snart som möjligt överföra värdet och de uppgifter som behövs till det andra företaget".


Vad kostar det att flytta min pensionsförsäkring?

När en försäkring flyttas får försäkringsbolaget ta ut en avgift för sina administrativa kostnader. Avgiften för flytt av en försäkring är inte reglerad annat än den text som framgår av bestämmelser enligt försäkringsrörelselagen 11 kap 18§ andra stycket (gäller aktiebolag) och 12 kap 69§ andra stycket (gäller ömsesidiga bolag) där man tar upp fördelningen av återbäring.


Var kan jag hitta fler frågor och svar om pensioner?

Konsumenternas Försäkringsbyrå har har mer information om pensionssparande.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Tjänstepension

Vem betalar till min tjänstepension?

Den pension du får från jobbet kallas tjänstepension. Det är arbetsgivaren som för din räkning betalar premien för tjänstepensionen, men du som anställd som själv får placera hela eller delar av pensionspremien i det försäkringsbolag och i den förvaltningsform du önskar. För många blir tjänstepensionen en stor del av ålderspensionen. En viktig skillnad mellan den allmänna pensionen, som du får via staten, och tjänstepensionen är att i den allmänna pensionen tjänar du bara in pension på inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en årsinkomst på 444 750 kr år 2016. Men i tjänstepensionen finns det inte något tak, utan du tjänar in pension på hela inkomsten. Ju högre inkomst du har, desto viktigare är tjänstepensionen.

Hur mycket pengar som arbetsgivaren sätter av till din pension, beror på vad parterna i ditt kollektivavtalsområde har förhandlat fram.

Pensionsmyndigheten

Gruppförsäkring


Vad är en gruppförsäkring?

Gruppförsäkringar är försäkringar där en gruppföreträdare, till exempel en arbetsgivare, eller ett fackförbund, kommit överens om ett gruppavtal med försäkringsbolaget, Du kan tillhöra gruppen ifråga genom till exempel din anställning eller ett medlemskap. Gruppförsäkringar kan både vara obligatoriska och frivilliga.

En fördel med gruppförsäkringar är att priset ofta är lågt och att gruppföreträdaren har förhandlat fram en lösning som passar gruppens behov. En nackdel är att du är bunden av vad gruppföreträdaren och försäkringsbolaget har kommit överens om, även om det inte passar dina behov.

Om du går ur gruppen, t.ex. slutar din anställning, så måste du se över ditt försäkringsskydd.


Varför begär bolaget att jag gör en hälsoprövning?

När du ska teckna en gruppförsäkring, pensionsförsäkring, ändra i försäkringsavtalet eller flytta pensionskapitalet kräver ofta försäkringsbolaget att du fyller i en hälsodeklaration. Det är viktigt du svarar korrekt och fullständigt på frågorna i hälsodeklarationen.

Det är mycket viktigt att du lämnar korrekta och fullständiga svar på frågorna i hälsodeklarationen, för att inte riskera att bolaget senare ska hävda att försäkringsskyddet inte gäller på grund av att du lämnat oriktiga uppgifter i din hälsodeklaration.

Låt inte en säljare eller någon annan fylla i hälsodeklarationen åt dig. Du har själv ansvaret för att uppgifterna som lämnas är korrekta!

Sakförsäkring


Vad räknas som sakförsäkringar?

Sakförsäkring är en skadeförsäkring som har till syfte att skydda ett eller flera objekts ekonomiska värde. Hem-, villa-, motor- och djurförsäkringar är exempel på sakförsäkringar.

Hemförsäkring kan ge ersättning om dina saker blir stulna eller skadade, men den innehåller också andra viktiga delar som reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd.

Tänk på att det avtal du ingått med försäkringsbolaget är vanligen ettårsavtal. Det innebär att du vanligtvis bara kan byta din hem-, villa- bil- och andra sakförsäkringar på huvudförfallodagen (årsförfallodagen). Det spelar ingen roll om du betalar försäkringen per månad, kvartal eller halvår. Vilken dag som är huvudförfallodag står i ditt försäkringsbesked. Om försäkringsbehovet däremot faller bort – exempelvis om du säljer din bil – så kan du naturligtvis säga upp bilförsäkringen. Försäkringsbolaget kan ändra villkor och pris på huvudförfallodagen. Om du inte säger upp eller byter försäkring på huvudförfallodagen så förlängs den med automatik i ytterligare ett år. Säg inte upp din gamla försäkring innan du tecknat en ny försäkring som träder i kraft så det inte blir glapp i försäkringsskyddet.

På Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du läsa mer om och jämföra försäkringar.

Konsumenternas Försäkringsbyrå 


Har FI tillsyn över företag som erbjuder försäkring mot fortkörningsböter?

Nej. Det går inte att försäkra sig mot brott. Därmed klassas detta inte som försäkringsverksamhet. Även om ett bolag som erbjuder så kallad fortkörningsbötesförsäkring ansökte om tillstånd för försäkringsrörelse skulle bolaget alltså inte få det.

Det är dock tillåtet att kalla en sådan tjänst för försäkring – begreppet försäkring är till skillnad från "bank" inte skyddat. Däremot kan man diskutera lämpligheten i att benämna dessa tjänster försäkring.

I FI:s uppdrag ingår att övervaka att företag med tillstånd från oss följer lagar och regler inom området. Vi kan också stoppa företag som försöker bedriva tillståndspliktig verksamhet utan att ha tillstånd för den.

Men företag som erbjuder "försäkring" mot fortkörningsböter faller alltså utanför FI:s ansvarsområde. Det finns heller inte någon annan som kontrollerar om bolagen har pengar som räcker till för de åtaganden som de tar på sig. Kort sagt, ingen kontrollerar att eventuella böter verkligen blir betalda.

Jag har fått en garanti på bilen, är det samma sak som en försäkring?

Om garantin omfattar ett åtagande från billeverantören att ersätta bilen och dess utrustning vid händelse av till exempel ett produktfel som finns vid leverans eller som uppstår under garantitiden, så är det en garanti och inte en försäkring. En vagnskadegaranti anses inte utgöra en försäkring trots att det i många avseenden liknar en försäkring.

Vad bör jag som konsument tänka på när jag köper bil?

Vid köp av en ny bil kan billeverantören tillhandahålla många olika typer av garantier. Även om många olika garantier tillhandahålls, krävs enligt lag att du som bilägare tecknar en trafikförsäkring. Försäkringsbolag erbjuder utöver trafikförsäkringen många olika typer av bilförsäkringar, till exempel så kallade halvförsäkring och helförsäkring.

Personförsäkring

Vad är personförsäkring?

En personförsäkring kan tecknas på en eller flera personers liv, hälsa ålder eller arbetsförmåga.

Livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, barnförsäkring och inkomstförsäkring är exempel på personförsäkringar.

När du ansöker om en personförsäkring får du vanligtvis lämna uppgifter om din hälsa i en hälsodeklaration så att försäkringsbolaget kan göra en riskbedömning. Försäkringsbolaget tar ställning till om du kan få en försäkring till normala villkor eller med vissa undantag. Det kan också hända att försäkringsbolaget inte beviljar försäkringen.

Det är viktigt att du lämnar korrekta och fullständiga svar på frågorna i hälsodeklarationen.

Om det senare visar sig att du har lämnat oriktiga uppgifter, som bolaget upptäcker när de tar del av sjukjournaler i samband med skadereglering, kan det leda till att ingen ersättning betalas ut och att försäkringen sägs upp.

Låt inte en säljare eller någon annan fylla i hälsodeklarationen åt dig. Du ansvarar själv för att uppgifterna som lämnas är korrekta.

En personförsäkring kan du säga upp eller byta när du vill. Tänk bara på att inte avsluta din gamla försäkring förrän det nya försäkringsbolaget godkänt din hälsodeklaration.

Om du inte säger upp eller byter försäkring på huvudförfallodagen så förlängs den med automatik i ytterligare ett år.

På Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du läsa mer om och jämföra försäkringar.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Skadereglering


Vad kan jag göra om jag är missnöjd med det beslut jag har fått från mitt försäkringsbolag?

Du kan begära att få beslutet skriftligt. Efter det kan du begära en omprövning hos bolaget.


Hur överklagar jag försäkringsbolagets beslut?

Om du fortfarande inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut kan du gå vidare med ditt ärende till en oberoende nämnd. Du ser de olika nämnderna nedan, samt en kort beskrivning av dem. Generellt gäller också att du ska anmäla ett ärende inom ett år från det att du första gången klagade hos försäkringsbolaget.

Om en tvist inte kan lösas på frivillig väg eller lösas genom nämnderna är det i sista hand en allmän domstol som kan lösa ett tvistemål. Hos tingsrätten kan du få information om hur ett sådant ärende hanteras.

Allmänna reklamationsnämnden

De prövar tolkningen av försäkringsvillkor för alla möjliga typer av försäkringar. Anser du att försäkringsbolaget inte följer sina villkor eller tolkar något fel kan du vända dig hit.De prövar inte vissa typer av ärenden t.ex. sådana när det krävs medicinsk kompetens, vållandefrågor i bilförsäkringar och veterinärmedicinska frågor. http://www.arn.se/

Personförsäkringsnämnden

Behöver det göras en medicinsk bedömning ska du anmäla ärendet till Personförsäkringsnämnden. Till exempel prövar de frågor som gäller medicinsk invaliditetsgrad och ärr.  https://www.forsakringsnamnder.se/personforsakringsnamnden/provning-i-namnden-pfn/

Trafikskadenämnden

Gäller det en trafikskada kan du vända dig hit (gäller från den 1 januari 2016). De prövar ersättningen för medicinsk invaliditet, inkomstförlust, sveda och värk och liknande frågor.

Om ditt försäkringsbolags förslag till beslut är en invaliditetsgrad på 10 procent eller mer så har ärendet redan varit där för en automatisk prövning. 
https://www.trafikskadenamnden.se/

Patientskadenämnden

Om du blir skadad i sjukvården eller tandvården finns det en särskild överprövningsnämnd som heter Patientskadenämnden som du kan anmäla ditt ärende till. https://www.patientskadenamnden.se/

Nämnden för rättsskyddsfrågor

Prövar tolkningen av villkoren i rättsskyddsförsäkringar (en del av hemförsäkringen).  https://www.forsakringsnamnder.se/namnden-for-rattsskyddsfragor/provning-i-namnden-fnr/

Ansvarsförsäkringens personskadenämnd

Prövar ersättningen för en personskada när det finns en ansvarsförsäkring, t.ex. om man ramlat på grund av att kommunen hade missat att sanda och därför konstaterades vara ansvariga. Nämnden prövar inte själva ansvaret utan just ersättningens storlek när ansvarsfrågan redan är klar.
https://www.forsakringsnamnder.se/ansvarsforsakringens-personskadenamnd/provning-i-namnden/

Skadelivräntor


Hur beräknas skadelivräntor?

Ändringen av vissa skadelivräntor är kopplad till prisbasbeloppet – och därmed till inflationen. Låg inflation innebär att prisbasbeloppet inte höjs nämnvärt år från år. Statistiska Centralbyrån (SCB) räknar ut prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) på grundval av konsumentprisindex. Det är däremot är det ingen koppling till något löneindex eller liknande.

Under åren 2013-2015 har prisbasbeloppet stått i stort sett still och därför får personerna inte någon ökning på sina livräntor, eller mycket liten ökning. Om prisbasbeloppet sänks kan även skadelivräntorna sänkas.

Dina specifika frågor om vad som gäller för dig ska försäkringsbolaget svara dig på.
Regler för livräntor finns i en särskild lag (1973:213).

På FI:s webbplats kan du läsa besluten om "Ändring av vissa skadelivräntor" under Publicerat/Nyheter.

Lag om ändring av skadelivräntor

 

Vad är Procentbanken?

Ändringen av skadelivräntor är kopplad till prisbasbeloppet – och därmed till inflationen. Låg inflation innebär att prisbasbeloppet inte höjs nämnvärt år från år. Någon koppling till utvecklingen av löner finns inte.

Tidigare fanns en mekanism – den så kallade procentbanken - för att kunna jämna ut mellan perioder med högre och lägre inflation.

Försäkringsförmedling


Vad är försäkringsförmedling?

Försäkringsförmedling innebär att någon yrkesmässigt:

 • lämnar förslag om försäkringsavtal eller utför annat förberedande arbete innan ett försäkringsavtal ingås,
 • för någon annans räkning ingår försäkringsavtal eller
 • bistår vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal.

Försäkringsförmedling kräver tillstånd från Finansinspektionen. Det går att kontrollera om ett företag har tillstånd genom att söka i företagsregistret på FI:s webbplats. Försäkringsförmedlare ska även vara registrerade hos Bolagsverket. En försäkringsförmedlare som är anknutet ombud till ett försäkringsbolag behöver inte ha tillstånd från FI, men ska vara registrerad hos Bolagsverket.

Försäkringsförmedlare som ger investeringsråd om fondandelar och förmedlar fondandelar utanför en försäkring måste ha särskilda tillstånd från FI. Även dessa tillstånd kan kontrolleras i FI:s företagsregister. En försäkringsförmedlare som är anknutet ombud till ett värdepappersföretag har möjlighet att arbeta under värdepappersbolagets tillstånd.

Alla försäkringsförmedlare med svenskt tillstånd står under FI:s tillsyn. Verksamheten styrs bland annat av lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Finansinspektionen har gett ut kompletterande föreskrifter och allmänna råd för hur verksamheten ska bedrivas.

Föreskrifter och allmänna råd (2005:11) om försäkringsförmedling


Finns det olika slags försäkringsförmedlare?

Ja, försäkringsförmedlaren kan uppträda i olika roller:

 • Ge råd efter en opartisk analys. Förmedlaren ska då ha gjort en analys av ett tillräckligt stort antal produkter på marknaden.
 • Förmedla försäkringar uteslutande för ett eller för flera försäkringsföretags räkning. I det senare fallet får produkterna inte konkurrera med varandra.
 • Förmedla försäkringar och ge råd utan opartisk analys.
 • Marknadsföra finansiella instrument (utan rådgivning).

Notera att det är en markant skillnad mellan när en försäkringsförmedlare ger råd och när förmedlaren ägnar sig åt marknadsföring. Vid marknadsföring tas inte hänsyn till den enskilda kundens förutsättningar och om en produkt är lämplig eller inte. Den ansvarsförsäkring som försäkringsförmedlare måste ha omfattar inte marknadsföring.

Inom ramen för en försäkring får en försäkringsförmedlare inte arbeta med marknadsföring.

Kunden ska bli informerad av försäkringsförmedlaren om i vilken roll han eller hon uppträder innan avtal ingås.


Hur vet jag att råden är bra och inte bara ger förmedlaren den högsta provisionen?

Om råden är bra eller inte är svårt att bedöma för de flesta. Men eftersom det ofta rör sig om stora summor för den enskilde är det viktigt att du förstår de råd du får och de produkter som förmedlas. Är du osäker kan det vara bra att ta hem dokumentationen och diskutera råden med anhöriga, vänner eller någon ekonomiskt kunnig. Det är sällan någon brådska med placeringarna även om en försäljare givetvis alltid vill få till ett snabbt "avslut".

I lagen om försäkringsförmedling heter det att en försäkringsförmedlare ska anpassa sin rådgivning efter kundens önskemål och behov. De lösningar som förmedlaren rekommenderar ska också vara lämpliga för kunden. Det innebär att förmedlaren måste ta reda på kundens bakgrund, ekonomiska ställning och målsättning med exempelvis kapitalplaceringar eller försäkringslösningar.

Försäkringsförmedlaren är skyldig att dokumentera rådgivningen i skrift. Dokumentationen ska omfatta vad som sagts och hur förmedlaren kommit fram till de råd som kunden har fått. Dokumentationen kan ha avgörande betydelse om kunden i efterhand vill klaga på rådgivningen. Innan du skriver under dokumentationen är det viktigt att kontrollera att önskad risknivå och annat stämmer.

Den vanligaste prismodellen är att kunden inte betalar direkt utan att kostnaden är inbakad i de produkter som förmedlas. Försäkringsförmedlaren får provision på själva försäkringen, ofta en engångssumma och dessutom en löpande ersättning kallad beståndsvårdsersättning. Förmedlaren får normalt också försäljningsprovision för de finansiella instrument som kunden investerar i via en kapital- eller pensionsförsäkring. Även för dessa produkter kan det vara olika typer av ersättningar. I samband med försäkringsförmedlingen ska kunden få en tydlig redogörelse för samtliga ersättningar som förmedlaren får såväl direkt som fortsättningsvis under försäkringens löptid.


Hur gör jag om jag vill klaga på försäkringsförmedlingen?

Varje försäkringsförmedlare ska informera sina kunder om hur klagomål ska framföras och vem som är klagomålsansvarig. Du kan få vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Kommer du och försäkringsförmedlaren inte överens om hur en tvist ska lösas kan Allmänna Reklamationsnämnden ge en rekommendation.

För att en försäkringsförmedlare ska kunna ersätta en eventuell skada finns krav på att förmedlaren har en ansvarsförsäkring. Krav på ersättning kan du rikta till förmedlaren eller direkt till försäkringsbolaget. Försäkringsförmedlare ska upplysa kunder om i vilket bolag ansvarsförsäkringen finns.

Ett exempel på skada kan vara att du inte fått det försäkringsskydd i din hem- eller bilförsäkring som du önskat. En annan typ av skada är att förmedlaren gett råd om mer riskfyllda placeringar än du uttryckt önskemål om och att du därigenom lidit skada. För att kunna styrka att rådgivningen varit felaktig är det viktigt att rådgivningsdokumentet tydligt visar vilka önskemål du haft och vilka råd du fått. Dokumentationen ska också innehålla skälen för råden.

Om du accepterar den lösning som försäkringsförmedlaren erbjudit är det vanligt att du får skriva under olika blanketter för att försäkringen ska kunna startas. Det är viktigt att du förstår innehållet innan du skriver under. Om du inte gör det kan det vara klokt att ta hjälp. Ta med blanketterna hem och läs i lugn och ro.

Investeringsrådgivning


Vad räknas som finansiella instrument?

Finansiella instrument är ett samlingsnamn för olika produkter att placera pengar i. Hit hör till exempel obligationer, aktier, fondandelar, optioner och så kallade strukturerade produkter. Finansiella instrument är ett begrepp som används inom lagstiftningen.


Vad menas med strukturerade produkter?

Strukturerade produkter är sammansatta av andra finansiella instrument. Beroende på konstruktionen kan strukturerade produkter vara mycket riskfyllda.


Vem får ge råd om investeringar?

För att få ge "individuell investeringsrådgivning om finansiella instrument" krävs tillstånd från Finansinspektionen. En försäkringsförmedlare som är anknutet ombud till ett försäkringsföretag behöver dock inte eget tillstånd, utan har möjlighet att arbeta under försäkringsföretagets tillstånd. Ombudet ska dock vara registreta hos Bolagsverket.

Med "individuell" menas att råden är riktade till en viss person och utgår från en analys av hans eller hennes förutsättningar och behov. Motsatsen är att en tidning ger råd om aktieplaceringar. Då är råden inte individuella och verksamheten kräver inte tillstånd.

Det är banker och värdepappersbolag som kan få tillstånd av FI för att erbjuda individuell investeringsrådgivning. Bolagen ansvarar för att deras rådgivare har relevanta kunskaper.

Även försäkringsförmedlare kan få tillstånd från FI att ge investeringsråd – inom vissa tydliga gränser. De kan ha tillstånd att ge råd om placeringar inom ramen för en försäkringslösning, till exempel en kapital- eller pensionsförsäkring. De kan också få tillstånd för att förmedla andelar i fonder, det vill säga fungera som återförsäljare åt fondbolag. Försäkringsförmedlare får däremot inte ge råd om andra finansiella instrument utanför en försäkringslösning.


Får rådgivare ägna sig åt marknadsföring?

Ja, det får de göra. Men här finns det verkligen anledning att se upp. Det har uppstått en gråzon där vissa rådgivare uppger att de "marknadsför" finansiella instrument – oftast strukturerade produkter – i stället för att ägna sig åt rådgivning medan det för kunden är otydligt vad som skiljer det ena från det andra.

Skillnaden är den att det vid rådgivning finns en trygghet för kunden i form konsumentskyddande regler och krav på att rådgivaren har tillräckliga kunskaper.

Vid marknadsföring finns inget av dessa två specifika skydd för investeringsrådgivning. Dessutom finns det inget krav på se till kundens förutsättningar och behov. Det finns alltså all anledning att se upp om en rådgivare talar om marknadsföring. Är du osäker: fråga! "Är det här förslaget till placering en del i en individuell investeringsrådgivning som du ger mig eller någonting du vill marknadsföra?".


Hur skyddar regelverket för investeringsrådgivning mig som konsument?

Här är några av de viktigare reglerna som finns för att skydda konsumenter vid investeringsrådgivning:

 • Kompetenskrav finns för finansiella rådgivare i banker, värdepappersbolag och försäkringsförmedlare.
 • Rådgivningen ska dokumenteras så att det klart framgår vilka råd som har lämnats. Dokumentationen ska lämnas till kunden.
 • Rådgivaren ska iaktta god rådgivningssed och konsumenternas intressen ska tas till vara. Därför måste rådgivaren också fråga dig om dina erfarenheter av finansiella placeringar, om dina ekonomiska förhållanden och exempelvis familjeförhållanden. Rådgivaren vill också veta syftet med placeringarna och vilken risk du kan acceptera.
 • Rådgivaren är skyldig att avråda från placeringar som konsumenten föreslår och som inte är lämpliga.
 • Konsumenten kan få skadestånd vid vårdslös rådgivning.

Det har dock visat sig svårare att få skadestånd än vad som nog var tänkt när lagarna skrevs. En anledning är att kunden vid rådgivningstillfället ofta blir uppmanad att skriva under på att han eller hon tagit emot och förstått information som rådgivaren lämnat. Det har visat sig svårt att senare hävda att rådgivningen varit vårdslös när det finns skriftlig dokumentation på att man har fått information om och förstått de risker som placeringen inneburit. Därför är det viktigt att du läser det som rådgivaren presenterar för dig och bara skriver under på det som stämmer med din situation. Finns det inte tid att läsa noggrant hos rådgivaren så ta med dig papperna hem för att läsa i lugn och ro.


V
ad har jag för rättigheter?

Vid det första rådgivningstillfället ska du alltid få en kopia av den dokumentation om rådgivningen som rådgivaren är skyldig att göra. Vanligt är att kunden också får bekräfta att rådgivaren har uppfattat samtalet korrekt genom att skriva under dokumentet. Det är viktigt att du läser igenom dokumentationen noggrant innan du godkänner den. Upptäcker du fel bör du korrigera det skriftligt.

Har du en löpande relation med en rådgivare behöver denne inte automatiskt lämna ut dokumentation efter varje rådgivningstillfälle om samtalet spelas in. Men du har alltid möjlighet att på begäran få ut dokumentationen.

Du har enligt lag rätt till ersättning för den skada som kan uppstå på grund av vårdslös finansiell rådgivning. Ett krav är att du reklamerar rådgivningen inom rimlig tid från det att du upptäckt skadan.

Ett annat krav är att du kan bevisa att rådgivaren verkligen varit vårdslös. Här har dokumentationen av rådgivningen stor betydelse. Om dina placeringar minskat i värde sätts detta bland annat i relation till den risknivå du sagt dig vara villig att acceptera vid rådgivningen. Du kan inte begära skadestånd enbart med anledning av att värdet på placeringarna har sjunkit.


Vilka är skyldiga att följa reglerna?

Individuell rådgivning om finansiella instrument som bedrivs yrkesmässigt är en tillståndspliktig verksamhet. Det är även försäkringsförmedling. Det innebär att de företag du vänder dig till för rådgivning antingen ska ha tillstånd för investeringsrådgivning om finansiella instrument eller vara försäkringsförmedlare. Inom ramen för försäkringsförmedlingen kan du få råd om finansiella instrument. Kontrollera att det företag du vänder dig till har tillstånd för rådgivning.


Vad är viktigt att tänka på när jag väljer risknivå?

Om du inte vill ta några risker med din placering bör du se till att det framgår av den dokumentation som rådgivaren är skyldig att upprätta. Om i stället du kan tänka dig att riskera en del av kapitalet för möjligheten att få en större avkastning bör du precisera hur stor risk du är villig att ta.

Nöj dig inte med formuleringar som "hög", "medel" eller "låg". Tänk efter hur stor andel av dina pengar som du kan klara av att förlora – 20, 40 eller 60 procent av kapitalet eller något annat – och se till att detta sedan framgår av dokumentationen. De allra flesta klagomål på finansiell rådgivning handlar om att placeringar sjunkit i värde.

Utan tydliga papper på vilken risknivå du accepterat blir det svårt att i ett senare skede visa att ett bolag handlat vårdslöst. Formulering som "medelhög" risk öppnar för vanskliga bedömningar.


Vad mer behöver jag tänka på när jag får råd om en investering?

Överdriv inte dina kunskaper eller erfarenheter av olika typer av värdepapper. Förstår du inte vad rådgivaren föreslår att du placerar dina pengar i bör du fråga tills du förstår.

Var noga med att förklara syftet med ditt sparande. För de flesta handlar köp av värdepapper om att försöka få en bättre avkastning än vad bankboken kan ge. Men det är stor skillnad på att placera i en räntefond eller i exempelvis den ryska aktiemarknaden. Under de senaste tio åren har aktier och hela börser vid flera tillfällen och på kort tid fallit med långt mer än femtio procent. Många gånger har den efterföljande återhämtningen också varit snabb. Men riskerna för den som gör fel val eller är tvungen att sälja vid fel tidpunkt är mycket stora. Kan du inte ta en hög risk ska det framgå tydligt av dokumentationen av rådgivningen.

Om du inte förstår det värdepapper som du köper kan risken vara en annan än du tänkt dig. Fråga tills du förstår eller ta hjälp av utomstående bedömare. Sätt dig in i vad som kan påverka värdeutvecklingen framöver.

Kostnaderna är en viktig del av avkastningen. Vissa värdepapper belastas med en initial avgift på mellan 3 och 8 procent. En så hög avgift sänker kraftigt dina möjligheter att få en god utveckling på dina pengar.


Vad gäller vid rådgivningstjänster via internet?

Det är samma regler som gäller om du får individuell rådgivning via internet som vid ett personligt möte med en rådgivare. Men ofta är den rådgivning som distribueras över nätet mer standardiserade köp- och säljrekommendationer som skickas ut till ett stort antal mottagare.


Vad gör jag om jag är missnöjd med den rådgivning jag fått?

Kontakta i första hand företagets klagomålsansvarige. Du kan få vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Kommer du och företaget inte överens om hur en tvist ska lösas kan Allmänna Reklamationsnämnden ge en rekommendation. I sista hand går det att vända sig till allmän domstol för att få en tvist prövad.

Kontaktuppgifter till myndigheter på finans-/försäkringsområdet

Regler och villkor

Vad händer med min försäkring om försäkringsbolaget går i konkurs?

Ifall att det går så långt att ett försäkringsbolag går i konkurs finns det regler som säger att försäkringstagarna går före många andra fordringsägare. Men det finns också särskilda regler som försäkringsbolag måste följa för att förhindra att de går i konkurs.

Ett försäkringsbolag ska ha tillgångar som minst täcker den skuld det har till dem som tagit försäkringar i bolaget. Men det räcker inte med det. Bolagen måste också ha ytterligare kapital, ett buffertkapital.

FI bevakar att försäkringsbolagen har tillräckligt med buffertkapital för att minska risken för likvidation eller konkurs. Försäkringsbolagen rapporterar in uppgifter till FI kvartalsvis om buffertkapital och tillgångar som täcker skulden till försäkringstagarna.

Om ett försäkringsbolag går i konkurs är bolagets skulder större än värdet av tillgångarna. Försäkringstagarna har en så kallad särskild förmånsrätt till tillgångar som motsvarar bolagets skuld till dem. Det innebär att försäkringstagarnas fordran kommer före många andra fordringar.

Men det finns ingen garanti för att de tillgångar som finns vid konkurstillfället verkligen räcker till att täcka hela skulden till försäkringstagarna. Till exempel kan det bli problem om bolaget har tillgångar som snabbt sjunkit i värde, medan skulderna är lika stora som förut. Ett annat bekymmer är om bolaget har förfarit bedrägligt med pengarna.

Ovanstående gäller i princip även när en kund i försäkringsbolaget valt fondförsäkring. En fördel kan dock vara att din fondsparande är närmare knutet till dig som enskild kund. Det är formellt försäkringsbolaget som äger fondförsäkringsandelarna, även om du som kund äger att disponera om fondsparandet.


Kan ett försäkringsbolag neka mig att teckna försäkring?

Ett försäkringsbolag får inte vägra en konsument eller företag att teckna en trafikförsäkring. Annars finns inga skyldigheter för ett försäkringsbolag att acceptera en kund.

Enligt Försäkringsavtalslagen kan ett försäkringsbolag vägra en konsument en försäkring om det finns särskilda skäl. Bolagen måste göra en individuell bedömning av varje ansökan och kan inte avböja schablonmässigt och utan motivering. Om du fått ett avslag eller en begränsad försäkring kan du begära att få din rätt omprövad av bolaget och därefter även i domstol.

Exempel på särskilda skäl för att vägra en konsument en försäkring kan vara tidigare brott som har särskild betydelse från försäkringssynpunkt eller så många skador att det tyder på onormalt hög grad av vårdslöshet. Ett försäkringsbolag kan också vägra teckna exempelvis en barnförsäkring, livförsäkring eller sjuk- och olycksfallsförsäkring på grund av dålig hälsa.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan