Låna

Vare sig du tar ett bolån för att finansiera ditt bostadsköp eller ett lån för något annat syfte är det viktigt att jämföra långivare och ta del av avtalsvillkoren. Kom ihåg att även om din återbetalningsförmåga är god finns det ingen skyldighet för en kreditgivare att bevilja en kredit.

På Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats finns en hel del fakta. Där kan du till exempel läsa om skillnader mellan olika slags lån, beräkning av ränta, hur en kreditprövning går till och om pantsättning, säkerheter och borgen.

 

Ansöka om lån


Vad ska jag tänka på när jag ansöker om lån?

När du behöver ta ett lån bör du välja långivare med omsorg. Var lika noga som när du väljer var du sätter in dina sparpengar.

Det är också viktigt att du verkligen sätter dig in i avtalsvillkoren. Diskutera gärna med bolaget om vad de olika delarna betyder för dig och hur du ska agera vid olika händelser.

Även om din återbetalningsförmåga är god finns det ingen skyldighet för en kreditgivare att bevilja en kredit.

 

Vad finns det för regler om lånelöfte (kreditlöfte)?
Ett besked som en kreditgivare lämnar muntligt vid en första kontakt är endast ett preliminärt besked om framtida lånemöjligheter. Ett kreditlöfte däremot bör vara skriftligt, på papper eller i elektronisk form. I kreditlöftet bör villkoren för att bevilja krediten anges.

 

Vad innebär en kreditprövning?

Kreditgivaren (företaget) gör en kreditprövning för att undvika att du som kund skuldsätter dig för mycket, med hänsyn till dina inkomster och övriga ekonomiska förhållanden. Ett företag som lånar ut pengar är skyldig enligt lag att göra en kreditprövning.

Enligt lagstiftningen, konsumentkreditlagen, ska banken pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Återbetalningsförmågan är det viktigaste för banken att titta på vid kreditprövningen, inte vilken säkerhet konsumenten har. Enligt Finansinspektionens allmänna råd bör en kreditgivare i sin kreditprövning bedöma en konsuments ekonomiska förutsättningar utifrån hans eller hennes inkomster, tillgångar, utgifter och skulder samt eventuella borgensåtaganden. Även Konsumentverket har liknande regler i sina allmänna råd. Av dessa framgår även att en beräkning bör göras för att pröva om det finns betalningsutrymme för den sökta krediten. Banken ska även ska ta hänsyn till skäliga levnadsomkostnader. I övrigt är det kreditgivaren som uppställer sina regler för hur kreditgivningen ska gå till.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Finansinspektionens allmänna råd om kreditprövning

 

Står snabblåneföretag under FI:s tillsyn?

Sommaren 2014 trädde en lag i kraft som innebär att de bolag vars verksamhet består i att lämna eller förmedla konsumentkrediter ska ha tillstånd av Finansinspektionen för att få arbeta med detta. Det har tidigare bara varit ett krav på att de ska vara registrerade. Fördelen med detta är att Finansinspektionen kan vidta kraftigare åtgärder vid misskötsel mot de bolag som har tillstånd.

Det är Konsumentverket som har tillsyn över dessa företags kreditgivning, så man kan säga att bolagen står under tillsyn av både Finansinspektionen och Konsumentverket. Konsumentverket har även tillsynen över marknadsföringen av krediter.

 

Vad innebär bolånetaket?

Det är en regel från Finansinspektionen att en bostadskredit inte bör överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde.

Säkerhet för lån

Vad innebär det att gå i borgen för ett lån?
Genom att gå i borgen blir man delaktig i lånet. Sköts inte lånet som det ska kan borgensmannen bli tvungen att betala, vilket kan innebära att borgensmannen till exempel riskerar sitt hus eller andra värdefulla tillgångar.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

 

Vad innebär pantsättning?

Det är vanligt att sätta egendom i pant som säkerhet för ett lån, till exempel en fastighet eller en värdepappersdepå. Den man lämnar panten till har under vissa förutsättningar rätt att sälja panten för att få betalt för sin fordran. En pantsättning kan gälla för ett visst lån eller vara generell för samtliga skulder till en viss långivare.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

 

Vad är ett pantbrev?
Pantbrevet är ett bevis för inteckning i en fastighet. Pantbrevet överlämnas till kreditgivaren som säkerhet för lånet på fastigheten. De flesta pantbrev idag är datapantbrev som förvaras elektroniskt hos Lantmäteriet. Hos Lantmäteriet finns fastighetsregistret där ägare av fastigheten samt rättigheter som belastar fastigheten finns noterat. Däri ingår även att notera vem som är innehavare av pantbrevet.

Amortering

Hur definierar FI ett nytt bolån?
Ett nytt bolån är det om man köper en ny bostad. Det är också ett nytt lån om man utökar ett befintligt lån. Då ska den nya delen av lånet omfattas av amorteringskrav. Om man tar över befintliga lån knutna till den bostad man köper ska det också ses som ett nytt lån. Som huvudregel gäller att alla lån som tas efter reglerna börjat gälla omfattas av kravet.

Hur ser regleringen om amorteringskravet ut?

Nya bolånetagare ska amortera sina bolån ner till 50 procents belåningsgrad. Det ska ske i två steg. De med en belåningsgrad över 70 procent ska amortera minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Efter att man kommit ner på 70 procents belåningsgrad ska hushållen amortera minst 1 procent per år, ner till 50 procent. Kravet ska bara gälla nya lån.

Det är viktigt att framhålla att regleringen innebär ett minimikrav på amortering av nya bolån. Alla kreditgivare kan vilja ställa större krav på amortering än vad som krävs enligt regleringen. Även om regleringen ger kreditgivaren möjlighet att bevilja amorteringsfrihet under vissa förutsättningar finns det ingen rättighet för bolånetagare att få slippa amortera.

 Notera att efter 1 mars 2018 kommer nya regler att gälla. Det går att läsa mer om det under Frågor och svar om skärpt amorteringskrav för hushåll med stora skulder.

När får jag värdera om bostaden?

En omvärdering av bostaden får göras tidigast fem år efter förvärvet av bostaden eller efter den senaste omvärderingen som ledde till en förändring av amorteringsbeloppet. Om du redan har en bostad och tar tilläggslån efter den 1 juni 2016 får omvärdering göras i samband med att tilläggslånet tas. Därefter gäller femårsgränsen.

Du får även göra en omvärdering utan att det har gått fem år, ifall det skett en avsevärd förändring av värdet på bostaden som inte beror på den allmänna prisutvecklingen på bostäder. Det måste vara en omfattande renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Enbart en renovering av ett enstaka rum, nytt kök eller en tillbyggnad av en balkong innebär inte en sådan avsevärd förändring som ger dig rätt till en omvärdering.

 

Får man omvärdera bostaden när man byter bank för att få ned amorteringskravet?

Nej, inte om det inte gått fem år sedan den senaste omvärderingen.

Vad menas med marknadsvärde för en bostad?

Marknadsvärde är det pris som skulle uppnås vid en marknadsmässig försäljning där skälig tid ges för förhandlingar. Marknadsvärdet ska bedömas utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden och fastställas genom en individuell värdering. En individuell värdering ska kunna grundas på generella prisnivåer eller köpeskilling.

Vad gäller när man tar tilläggslån?

Om man tar tilläggslån ska man enligt huvudregeln amortera 1 procent av de totala bolånen om belåningsgraden totalt sett är mellan 50–70 procent och 2 procent av de totala bolånen om belåningsgraden är över 70 procent. Som alternativ kan man välja att endast amortera illäggslånet på 10 år. Detta gäller under förutsättning att man har befintliga bolån som inte omfattas av amorteringskravet.

 

Vilka bostäder omfattas av amorteringskravet?

Hus och lägenheter i Sverige. Kravet gäller också fritidshus och fritidsfastigheter men lantbruksenheter är undantagna. För de som köper nyproducerade bostäder har banken möjlighet att bevilja undantag i fem år från tillträdesdagen, men det är ingen skyldighet utan upp till kreditgivaren att avgöra.

Vad räknas som nyproduktion när det gäller amorteringskravet?

Det är nog vanligtvis inte svårt att avgöra om en bostad är nyproducerad eller inte. Som utgångspunkt gäller att en ny bostad tillkommit om det byggts ny boyta och det på den ytan skapats en ny bostad.

 

Vad skillnaden mellan rak amortering och annuitet?

Det är vanligast med rak amortering, vilket innebär att du betalar tillbaka lånet med ett fast belopp vid varje amorteringstillfälle. Utöver detta betalar du ränta. Vid annuitet betalar du ett bestämt belopp som innefattar både amortering och ränta. Vid annuitet ska man vara medveten om att om räntan höjs minskar amorteringen, vilket innebär att det tar längre tid att bli skuldfri.

Ränta

Kan långivaren ändra räntan?

Ja. Det ska framgå av kreditavtalet vilka villkor som gäller för ränteändring. Villkoren bör vara klara och tydliga. Om räntan ändras bör kreditgivaren informera om detta. Om du inte vill acceptera ändringen har du rätt att lösa in lånet. Om lånet är bundet kan ränteskillnadsersättning tillkomma.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Hur kan jag jämföra räntor på lån?
Sedan 1 juni 2015 ska alla banker redovisa ett genomsnitt av den ränta deras bolånekunder faktiskt betalar. Banker och andra företag som ger bolån ska publicera den genomsnittliga ränta för varje räntebindningstid som deras kunder erbjudits den senaste månaden. Informationen bör publiceras på företagens webbplatser.

På Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats finns en jämförelse mellan bankernas boräntor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Regler och villkor

Vad finns det för regler för lån?
I det så kallade kreditavtalet finns de villkor som gäller för lånet. I villkoren framgår vilka rättigheter och skyldigheter som avtalet för med sig för kreditgivaren och för dig som låntagare.

Konsumentkreditlagen innehåller några tvingande regler som inte går att avtala bort gentemot dig som konsument. Villkor och information som är av väsentlig betydelse för dig som kredittagare bör särskilt framhållas i kreditavtalet. Om en kredit ges på obestämd tid bör det framgå.

 

Vad gäller om mitt lån tas över av någon annan långivare?
Du har ett avtal med kreditgivaren och det gäller även om ett annat företag tar över din kredit. Konsumentkreditlagen ger ett grundskydd för låntagare genom att du som kund kan hävda samma rättigheter mot den nye kreditgivaren.

 

Vem granskar hur lån marknadsförs?
Det är Konsumentverket som har tillsyn över hur alla företag som erbjuder lån marknadsför sina erbjudanden.

Konsumentverket

Problem att betala

Kan banken kvitta en skuld jag har mot min kontobehållning?
Ja, men bara i vissa fall. Kvittning bör främst utnyttjas när kreditgivaren och du inte kommer överens. Kvittning bör inte göras mot lön, pension eller liknande pengar som är avsedda för nödvändiga utgifter eller som anvisats för ett betaltjänstuppdrag. Du bör också få information om att kvittning skett och orsaken till den.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

 

Vad kan hända om jag får svårt att betala?
All kreditgivning förutsätter att du som låntagare ska kunna betala såväl räntekostnader som amorteringar, tills hela skuldbeloppet är återbetalat.
Om du kommer efter med dina avbetalningar riskerar du att få betala förseningsavgift, påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Det här är ett exempel på vad som regleras i avtalsvillkoren.

I förlängningen kan du också riskera att skulden går till inkasso och/eller Kronofogdemyndigheten. Du kan läsa mer om inkasso på Datainspektionens webbplats.

Datainspektionen

Inkasso

Hur fungerar inkasso?
Inkasso går ut på att under ordnade former se till att någon som är skyldig pengar (gäldenären) betalar sin skuld till den som ska ha pengarna (borgenären).

Ett inkassoärende går i vanliga fall till så att den som är skyldig pengar får ett kravbrev, där det framgår att någon form av åtgärd kommer att vidtas om han eller hon inte betalar. Det kan till exempel handla om en ansökan till Kronofogden att utfärda ett betalningsföreläggande, vilket i förlängningen kan leda till utmätning. Det kan också handla om att stänga av ett abonnemang eller att säga upp exempelvis ett kreditavtal.

Betalningspåminnelser och vanliga fakturor eller betalningsavier räknas inte som inkassoåtgärder. 

Vad finns det för regler kring inkassoverksamhet?
Det finns en särskild lag, inkassolagen , som reglerar hur inkassoverksamhet ska drivas. Utöver själva lagen finns också ett antal tillhörande förordningar.

Datainspektionen (DI) är tillsynsmyndighet för inkassolagen. Det innebär bland annat att DI tar fram kompletterande regelverk, i form av föreskrifter och allmänna råd. I DI:s allmänna råd om tillämpningen av inkassolagens beskriver myndigheten sin syn på god inkassosed. 

Vilken myndighet övervakar att inkassoföretagen sköter sig?
Tillsynen av inkassoföretagen sköts av Datainspektionen och, i vissa fall, Finansinspektionen. Det är när en bank, ett kreditmarknadsbolag eller ett konsumentkreditföretag driver inkassoverksamhet som FI har hand om tillsynen.
Huvudregeln är att ett bolag som vill arbeta med inkasso ska söka tillstånd från Datainspektionen, och sedan stå under DI:s tillsyn. Men om bolaget redan har tillstånd från Finansinspektionen för att driva bank, kreditmarknadsbolag eller konsumentkreditföretag, behövs inget särskilt tillstånd från Datainspektionen. I sådana fall täcks inkassoverksamheten in av det tillstånd företaget har hos FI. Därmed får FI också tillsyn över företaget i dess roll som inkassoföretag.

Datainspektionen

Avsluta lån

Kan jag betala tillbaka mitt lån i förtid?
Ja, du har rätt att betala din kredit i förtid. Kreditavtalet bör informera om denna rätt.
Om du har ett lån till bunden ränta kan du dock få betala en avgift, ränteskillnadsersättning, för att lösa lånet i förtid. Av kreditavtalet bör det framgå hur kreditgivaren räknar ut storleken på ränteskillnadsersättningen. FI har ett regelverk för sådana beräkningar (Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, FFFS 2014:11).

På Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats kan du räkna ut ränteskillnadsersättningen för ditt lån.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

 

Vad gäller om mitt lån tas över av någon annan långivare?
Du har ett avtal med kreditgivaren och det gäller även om ett annat företag tar över din kredit. Konsumentkreditlagen ger ett grundskydd för låntagare genom att du som kund kan hävda samma rättigheter mot den nye kreditgivaren.

 

Hur fungerar förtidsinlösen av bolån med bunden ränta?
Tar man ett bolån med bunden ränta ska man få information om att det går att lösa lånet i förtid. Det kan ju hända att man plötsligt får oväntat gott om pengar, till exempel genom ett arv eller en vinst, och att man då vill passa på att göra sig av med sina skulder.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Bolåneförmedling

I lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, konsumentkreditlagen som gäller avtal om kredit som en företagare erbjuder dig som konsument samt i Finansinspektionens föreskrift 2016:29, framgår vad som gäller juridiskt för bostadskreditförmedling.

Vilka kreditförmedlare omfattas?

Delar av ovan nämnda föreskrift från Finansinspektionen omfattar också utländska kreditförmedlare från land inom och utanför EES.

Vilken typ av information ska kreditförmedlaren ge till en konsument?

En kreditförmedlare av bostadskrediter ska i rimlig tid innan kreditförmedling inleds, i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten, informera konsumenten om:

1. kreditförmedlarens namn, organisationsnummer och adress,
2. det register där kreditförmedlaren är upptagen som kreditförmedlare och hur detta kan kontrolleras,
3. i tillämpliga fall, att kreditförmedlaren förmedlar kreditavtal uteslutande från en eller vissa kreditgivare och vilka dessa är,
4. kreditförmedlaren kan erbjuda rådgivning,
5. möjligheterna att framställa klagomål mot kreditförmedlaren eller få en tvist prövad utanför domstol,
6. de avgifter som konsumenten ska betala till kreditförmedlaren för dennes tjänster eller, om avgifterna inte kan fastställas i förväg, metoden för att beräkna avgifterna, och
7. den ersättning som kreditförmedlaren får för förmedlingen från någon annan än konsumenten.

Vilken annan typ av information ska konsumenten få?

Banker och låneförmedlare ska redovisa vilka faktorer som ligger till grund för den ränta som erbjuds.

Vad är mer av vikt för konsumenten att veta?

Banken eller låneförmedlaren kan inte kräva att en kund ska vara en s.k. helkund för att få ett nytt bolån. Det är alltså inte tillåtet att kräva att låntagaren ska bli helkund eller köpa eller flytta över andra tjänster för att få lånet. Däremot får banken ha paketerbjudanden så länge det går att få enbart bolånet utan några sidotjänster. Banken får erbjuda bättre ränta i paketerbjudandet, men då ska det också framgå vilken ränta låntagaren skulle få utan paketet.

Vilken typ av information om konsumenten ska kreditförmedlaren ge till kreditgivaren?

En kreditförmedlare av bostadskrediter ska till kreditgivaren skicka de uppgifter som konsumenten har lämnat om förhållanden som är av betydelse för kreditprövningen.

Vad gäller vid rådgivning om bostadskrediter?

Konsumenten ska upplysas om näringsidkaren erbjuder rådgivning om bostadskrediter.

Om näringsidkaren erbjuder en konsument rådgivning om bostadskrediter, ska konsumenten få information om:

1. vilket produktsortiment som rådgivningen utgår från,
2. hur stor avgift konsumenten ska betala för rådgivningen, eller, om beloppet inte kan fastställas, metoden för att beräkna avgiften, och
3. rådgivningen är oberoende.

Informationen ska ges i rimlig tid innan ett avtal om rådgivning ingås eller, om ett sådant avtal inte ska ingås, innan några råd lämnas. Informationen ska lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Vad gäller för bostadskrediter i utländsk valuta?

En kreditgivare som beviljar en bostadskredit i utländsk valuta ska, om det finns risk för att valutakursförändringar försämrar konsumentens förmåga att betala kreditfordran, tillhandahålla konsumenten ett arrangemang som begränsar risken.

Vilken information ska kreditförmedlaren lämna om sin obligatoriska ansvarsförsäkring?

En kreditförmedlare ska lämna skriftlig information till konsumenten om att företaget har en ansvarsförsäkring och om innebörden av försäk¬ringen. Det ska vara uppgifter om:

1. vilken försäkringsgivare som har meddelat ansvarsförsäkringen samt försäkringsgivarens organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer,
2. att den skadelidande får framställa krav på ersättning direkt till försäkringsgivaren i den mån ersättning för skadan inte mottagits från den försäkrade,
3. inom vilken tid ett krav enligt punkten 2 måste framställas till försäkringsgivaren, och
4. den högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada och för alla skador under ett kalenderår.

Vad innebär oberoende kreditförmedling?

En kreditförmedlare av bostadskrediter får utge sig för att vara oberoende endast om kreditförmedlaren i sin förmedlingsverksamhet utgår från ett tillräckligt stort antal kreditavtal från kreditgivarna på marknaden.
Den som utger sig för att vara en oberoende kreditförmedlare får inte ta emot ersättning i samband med kreditförmedlingen från någon annan än konsumenten.
Hur gör jag om jag vill klaga på kreditförmedlingen?

Ett företag ska ha interna regler för hur klagomål från konsumenter ska handläggas i verksamheten. Det ska bl.a. finnas en utsedd klagomålsansvarig. Information om detta ska på lämpligt sätt vara tydligt tillgänglig för konsumenten.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan