Grundskolan

Pengalabbet är ett webbaserat spel för att öka barns kunskaper i privatekonomi. Spelet är anpassat till undervisningen i hem- och konsumentkunskap på mellanstadiet där privatekonomi är en del av läroplanen men passar också för samhällskunskapen. Pengalabbet är gratis, fritt från reklam och kan även användas av dig som förälder hemma och av äldre barn.

Den som spelar får prova på att ha olika jobb med olika lön och bestämma hur stor del som ska gå till mat, boende och annat. Genom att ställas inför olika val och situationer som kan uppstå i vardagen får barn och unga reflektera över vad i deras vardag som kostar och hur mycket. De får också en ökad förståelse för att olika inkomst ger olika ekonomiska förutsättningar.

Pengalabbet har tagits fram av Ekonomiska museet och Finansinspektionen och har tidigare funnits som en fysisk utställning och som en webbapplikation (app). Dessa är ersatta av detta webbaserade spel.

Läs mer och spela på www.pengalabbet.se

Privatekonomi i skolundervisningen på lågstadiet enligt Skolverkets styrdokument

Privatekonomi ingår i många olika ämnen genom grundskolan och upp till och med det första året på gymnasienivå.

Här är vad som ingår för lågstadiet, årskurs 1–6.

Hem- och konsumentkunskap

Konsumtion och ekonomi

 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

Samhällskunskap

 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Referenser

Läroplaner för grundskola och gymnasiet, Skolverket.se.

Privatekonomi i skolundervisningen på mellanstadiet enligt Skolverkets styrdokument

Privatekonomi ingår i många olika ämnen genom grundskolan och upp till och med det första året på gymnasienivå.

Här är vad som ingår på mellanstadiet, årskurs 4–6:

Hem- och konsumentkunskap

Konsumtion och ekonomi

 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

Samhällskunskap

Samhällsresurser och fördelning

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Matematik

Taluppfattning och tals användning

 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer

Referenser

Läroplaner för grundskola och gymnasiet, Skolverket.se.

Privatekonomi i skolundervisningen på högstadiet enligt Skolverkets styrdokument

Privatekonomi ingår i många olika ämnen genom grundskolan och upp till och med det första året på gymnasienivå.

Här är vad som ingår på högstadiet, årskurs 7-9

Hem- och konsumentkunskap

Konsumtion och ekonomi

 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Samhällskunskap 

Individer och gemenskaper

 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Samhällsresurser och fördelning

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

Referenser

Läroplaner för grundskola och gymnasiet, Skolverket.se.

Kontaktinfo:

Therese Wieselqvist Ekman
Senior projektledare

Kontaktinfo:

Niklas Uppenberg
Projektledare
Senast granskad: 2021-03-25
Laddar sidan