Enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef)

Nya regler i EU om elektronisk rapportering av finansiella rapporter införs 2019. De påverkar alla emittenter som står under redovisningstillsyn och berör års- och koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Avsikten är att ett enhetligt rapporteringsformat ska göra det enklare för emittenter att rapportera och underlätta för investerare och andra intressenter att hitta, analysera och jämföra finansiell information.

Lagstiftningens gång i EU

I december 2018 antog EU-kommissionen Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) tekniska standard om ett enhetlig elektroniskt rapporteringsformat (Esef) som en delegerad förordning.
Därefter har Europeiska rådet (EU:s stats- och regeringschefer) och EU-parlamentet en period om tre plus tre månader att invända mot kommissionens förslag. Om de inte invänder kommer den delegerade förordningen publiceras i den Europeiska unionens officiella tidning och därmed träda i kraft.

Formatet ska användas för rapportering av års- och koncernredovisningar

De nya reglerna kommer att beröra års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 och senare. Dessa rapporter ska upprättas i XHTML-format (Extensible HyperText Markup Language). Finansiella rapporter som är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) ska dessutom märkas upp i enlighet med en särskild klassificering (taxonomi). Klassificeringen är framtagen av Esma och bygger på den IFRS-taxonomi som publiceras av IFRS Foundation. Klassificeringen finns i bilagor till förordningen och kommer löpande att uppdateras. Märkningen av rapporterna ska ske med hjälp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Denna märkning ska integreras i XHTML-formatet med hjälp av Inline XBRL-specifikationer.

Enbart primära finansiella rapporter omfattas de två första åren

Under de två första åren blir det tillåtet att bara märka upp de primära finansiella rapporterna utifrån förordningens klassificering. Uppmärkningen av noter kommer att bli obligatorisk för koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare. För noterna kommer så kallad blocktaggning att tillåtas. Detta innebär att avsnitt ska märkas upp med enhetliga klassificeringar.

Halvårsrapporter och redovisning för juridisk person omfattas inte

Förordningen innehåller inget krav på märkning av räkningar eller noter för redovisning för juridisk person. Sådan märkning är enligt förordningen tillåten, så länge XBRL är det språk som används och att medlemsstaterna tillhandahåller en klassificering. I Sverige finns i dag inget sådant krav eller någon sådan klassificering för de emittenter som berörs av förordningen. Förordningen innehåller inte heller något krav på vilket format som ska användas vid inrapportering av halvårsrapporter.

Reglerna berör emittenter som står under redovisningstillsyn

I och med att regelverket utgör en delegerad förordning kommer det att bli direkt tillämpligt i alla medlemsländer utan implementering i nationell lag. I Sverige innebär detta att alla emittenter som står under redovisningstillsyn i enlighet med 16 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kommer att omfattas av regelverket.

Frågor om Esef kan ställas till finansiellinformation@fi.se.

Senast granskad: 2019-02-04
Laddar sidan