Fond

Rapporteringskrav för fondbolag och alternativa investeringsfonder.

Här hittar du mer information om innehavsrapportering  och periodisk rapportering.

Rapporteringskalender 2019

 Följande rapporter ska lämnas under 2019. Kalendern omfattar rapportering enligt både svenskt och europeiskt regelverk.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
10 Innehavsrapportering värdepappersfonder (F815) 2018-12-31 FFFS 2013:9
10 Innehavsrapportering specialfonder (F816) 2018-12-31 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81305) 2018-12-31 FFFS 2013:9,
FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2018-12-31 13 kap.2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2018-12-31 13 kap.2§ LAIF
Februari
15* Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2018-12-31 FFFS 2013:9,
FFFS 2013:10
15 Årsrapport Derivat för bolag som driver fondverksamhet** (F81201) 2018-12-31 FFFS 2013:9
15 Årsrapport Derivat för värdepappersfonder (F82201) 2018-12-31 FFFS 2013:9
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2018-12-31 13 kap.2§ LAIF
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2018-12-31 FFFS 2017:11
April
10 Innehavsrapportering värdepappersfonder (F815) 2019-03-31 FFFS 2013:9
10 Innehavsrapportering specialfonder (F816) 2019-03-31 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2019-03-31 FFFS 2013:9,
FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2019-03-31 FFFS 2013:9,
FFFS 2013:10
30 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2019-03-31 13 kap.2§ LAIF
30 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2019-03-31 13 kap.2§ LAIF
30 Årsberättelse för värdepappersfonder och specialfonder 2018-12-31 FFFS 2013:9,
FFFS 2013:10
Maj
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2019-03-31 13 kap.2§ LAIF
Juni
30 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen (Ägarrapportering) 2019-06-30 FFFS 2011:14
Juli
10 Innehavsrapportering värdepappersfonder (F815) 2019-06-30 FFFS 2013:9
10 Innehavsrapportering specialfonder (F816) 2019-06-30 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2019-06-30 FFFS 2013:9,
FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2019-06-30 FFFS 2013:9,
FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2019-06-30 13 kap.2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2019-06-30 13 kap.2§ LAIF
Augusti
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2019-06-30 13 kap.2§ LAIF
31 Halvårsredogörelse för värdepappersfonder och specialfonder 2019-06-30 FFFS 2013:9,
FFFS 2013:10
Oktober
10 Innehavsrapportering värdepappersfonder (F815) 2019-09-30 FFFS 2013:9
10 Innehavsrapportering specialfonder (F816) 2019-09-30 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2019-09-30 FFFS 2013:9,
FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2019-09-30 FFFS 2013:9,
FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2019-09-30 13 kap.2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2019-09-30 13 kap.2§ LAIF
November
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2019-09-30 13 kap.2§ LAIF

 

Om årsberättelse eller halvårsredogörelse lämnas in via mejl behöver handlingarna inte lämnas in på annat sätt.

*) Gäller om fondbolaget har räkenskapsår jan-dec
**) Gäller samtliga bolag som förvaltar värdepappersfonder

Fondbolag med brutet räkenskapsår:

Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare

Sammanfaller rapportdagen med årsbokslutsdag ska rapporten vara Finansinspektionen tillhanda senast femtonde dagen i andra månaden efter rapportdagen.
Fondbolag som inte har årsbokslutsdag 2018-12-31 ska alltså lämna rapporten för period 2018-12 till Finansinspektionen senast 2019-01-21.

Se FFFS 2013:9, FFFS 2013:10

Rapportering sker enligt 13 kap. 2-4 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"), Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU samt förordning (EU) nr 231/2013.

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2019-01-15
Laddar sidan