Fond

Rapporteringskrav för fondbolag och alternativa investeringsfonder.

Giltighetstiden för rapporteringskort 0001 – 3100 måste förlängas

Senast den 22 februari måste giltighetstiden för dessa kort förlängas för att det ska vara möjligt att logga in efter detta datum. Den giltighetstid som anges på dessa rapporteringskort stämmer inte. På grund av ett tekniskt fel är det verkliga sista giltighetsdatumet redan 2020-02-22.

Det finns en manual för hur du förlänger giltighetstiden till den giltighetstid som anges på kortet. Se sidan Periodisk rapportering. 

OBS: Detta måste göras för samtliga av dessa kort som ska användas för inloggning i systemet för periodisk rapportering via applikation.

Kontakta rapportering@fi.se för frågor.

Här hittar du mer information om innehavsrapportering  och periodisk rapportering.

Rapporteringskalender 2020
Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
10 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker** (F815) 2019-12-31 FFFS 2013:9
10 Specialfonders innehav av finansiella instrument (F816) 2019-12-31 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2019-12-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2019-12-31 13 kap.2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2019-12-31 13 kap.2§ LAIF
Februari
15* Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2019-12-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
15 Årsrapport Derivat för bolag som driver fondverksamhet***(F81201) 2019-12-31 FFFS 2013:9
15 Årsrapport Derivat för värdepappersfonder (F82201) 2019-12-31 FFFS 2013:9
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2019-12-31 13 kap.2§ LAIF
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
April
10 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker** (F815) 2020-03-31 FFFS 2013:9
10 Specialfonders innehav av finansiella instrument (F816) 2020-03-31 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2020-03-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2020-03-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
30 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2020-03-31 13 kap.2§ LAIF
30 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2020-03-31 13 kap.2§ LAIF
30 Årsberättelse för värdepappersfonder och specialfonder 2019-12-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
Maj
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2020-03-31 13 kap.2§ LAIF
Juni
30 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen (Ägarrapportering) 2020-06-30 FFFS 2011:14
Juli
10 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker** (F815) 2020-06-30 FFFS 2013:9
10 Specialfonders innehav av finansiella instrument (F816) 2020-06-30 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2020-06-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2020-06-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2020-06-30 13 kap.2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2020-06-30 13 kap.2§ LAIF
Augusti
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2020-06-30 13 kap.2§ LAIF
31 Halvårsredogörelse för värdepappersfonder och specialfonder 2020-06-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
Oktober
10 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker** (F815) 2020-09-30 FFFS 2013:9
10 Specialfonders innehav av finansiella instrument (F816) 2020-09-30 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2020-09-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2020-09-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2020-09-30 13 kap.2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2020-09-30 13 kap.2§ LAIF
November
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2020-09-30 13 kap.2§ LAIF

Om årsberättelse eller halvårsredogörelse lämnas in via mejl behöver handlingarna inte lämnas in på annat sätt.

*) Gäller om fondbolaget har räkenskapsår jan-dec

**) Gäller värdepappersfonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

***) Gäller samtliga bolag som förvaltar värdepappersfonder

Fondbolag med brutet räkenskapsår:

Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare

Sammanfaller rapportdagen med årsbokslutsdag ska rapporten vara Finansinspektionen tillhanda senast femtonde dagen i andra månaden efter rapportdagen.

Fondbolag som inte har årsbokslutsdag 2019-12-31 ska alltså lämna rapporten för period 2019-12 till Finansinspektionen senast 2020-01-21.

Se FFFS 2013:9, FFFS 2013:10

Rapportering sker enligt 13 kap. 2-4 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"), Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU samt förordning (EU) nr 231/2013.

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2020-01-07
Laddar sidan