Alternativa investeringsfonder

Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper.

En förutsättning är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), i sådana fall tillämpas lagen om värdepappersfonder.

Rapporteringskalender - gemensam för all rapportering vad gäller fondbolag och fonder. 

Här hittar du mer information om innehavsrapportering.

Frågor och svar

Hur ska hävstången för AIFM rapporteras?

Enligt artikel 6 (1) i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 ska hävstången uttryckas som förhållandet mellan fondens exponering och dess nettotillgångsvärde.

Enligt artiklarna 7 och 8 i den delegerade förordningen ska exponeringen motsvara summan av alla positioners absolutbelopp. Om t.ex. exponeringen är 2 miljarder euro och NAV är 1 miljard euro skulle beräkningen bli (2 miljarder/1 miljarder)*100. Resultatet blir då 200 % och det är den siffran som ska rapporteras.

Om fonden inte har någon hävstång innebär det att 100 % ska rapporteras.

Vilka bolag ska rapportera?

Rapporteringskrav för auktoriserade AIF-förvaltare samt för AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige framgår av 13 kap. 2-4 §§ lagen (2013:561)om alternativa investeringsfonder (LAIF). Kraven kommer av artikel 24(1)-(2),( 4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.

Rapporteringskravet för registrerade förvaltare framgår av 2 kap. 4 § LAIF. Kravet kommer av artikel 3 3(d) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.

Vilka uppgifter ska rapporteras?

Vad som ska rapporteras och vid vilka tidpunkter finns angivet i artikel 110-111 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013. Rapportering ska ske för AIF-förvaltaren och för varje fond. Mallar för rapporteringen finns i bilaga 4 till förordningen.

Bilagan är ett Exceldokument med fyra blad, som är namngivna efter artiklarna 24(1), 24(2) och 24(4) i direktivet. Det första bladet – AIFM file 24(1) – gäller rapportering för AIF-förvaltare. De tre andra, AIF file 24(1), (2) och (4), rör rapportering för fonderna.

Dokumentet finns på Esma-sidan och har titeln Consolidated AIFMD reporting template.

Auktoriserade AIF-förvaltare och icke EES-baserade AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige enligt 5 kap. 10 § LAIF, ska rapportera enligt mallarna 24(1) och 24(2). Om någon av fonderna använder finansiell hävstång till betydande grad ska även rapportering ske enligt mall 24(4).

Registrerade förvaltare ska rapportera enligt mall 24(1).

Hur ofta ska rapporteringen ske?

Ett diagram över AIF-förvaltares rapporteringsskyldigheter finns i Bilaga 1 till Esmas riktlinjer om rapporteringen:

Riktlinjer om rapporteringskrav enligt artiklarna 3.3 d och 24.1, 24.2 och 24.4 i AIFM-direktivet

Auktoriserade AIF-förvaltare och icke EES-baserade AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige ska i huvudsak rapportera med intervall som bestäms av de förvaltade tillgångarnas storlek.

Förvaltade tillgångarRapporteringIntervall
> 1 miljard euro förvaltare kvartal
< 1 miljard euro förvaltare halvår
> 500 miljoner euro fond kvartal


Förvaltare av AIF utan hävstång och som investerar i onoterade företag och emittenter för att förvärva kontroll ska rapportera årsvis.

Auktoriserade AIF-förvaltare av alternativa investeringsfonder som får marknadsföras till icke-professionella samt specialfonder, vars förvaltade tillgångar understiger de tröskelvärden som anges i 2 kap 2 § LAIF, ska rapportera halvårsvis. Detta framgår av 16 kap. 8 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10).

AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige enligt 5 kap. 10 § LAIF vars förvaltade tillgångar understiger tröskelvärdet ska rapportera årsvis.
Registrerade AIF-förvaltare ska rapportera årsvis.

Vilket är bolagets första rapporteringstillfälle?

Bolagets första rapporteringstillfälle inträffar ett kalenderkvartal från att förvaltaren eller den alternativa investeringsfonden fick tillstånd från FI till det balansdatum rapporteringen gäller.

När ska rapporteringen ske?

Rapportering ska ske senast en månad efter periodens utgång. Om förvaltaren förvaltar en fond- i- fond får rapporteringen ske senast efter ytterligare 15 dagar, både för fonden och för förvaltaren. Om samma förvaltare förvaltar fonder som inte är fond-i-fond måste dessa däremot rapporteras senast en månad efter utgången period. Se Rapporteringskalender fondbolag.

Hur ska bolagen rapportera?

Rapportering sker med XML-fil i det webbaserade inrapporteringssystemet Periodisk rapportering. Det finns inget grafiskt gränssnitt för denna rapportering utan den görs uteslutande via XML-fil. XML-filen ska följa Esmas specifikationer. Exempelfiler och anvisningar finns i dokumentet AIFMD reporting IT technical guidance på Esma-sidan.

När rapporteringen görs i svenska kronor (SEK) ska värden anges i hela kronor. När XML-filen är bifogad till rapporten ska rapporten skickas till FI.

Mallar för rapporteringen finns, som tidigare nämnts, i Esma-dokumentet Consolidated AIFMD reporting template.

Vad menas med "National code?"

I rapporteringsfilen ska "National code" anges. Detta motsvarar FI:s institutnummer för AIF-förvaltare respektive AIF. Institutnummer går att söka fram i FI:s Företagsregister.

När är rapporten godkänd?

FI validerar alla rapporter. När rapporten är validerad skickas ett mejl till den kontaktperson som angivits. Mejlet talar om att det finns ett valideringsresultat i rapporteringssystemet under fliken Meddelanden. Om valideringen inte är godkänd måste rapporten rättas och skickas in på nytt. När rapporten valideras utan fel är den klar.

Hur får jag behörighet till rapporteringssystemet?

Tidigare behörigheter för periodisk rapportering gäller även i detta system. Nya behörigheter beställs genom att skicka in en behörighetsblankett.

Krävs ytterligare rapportering för AIF-förvaltare?

Förvaltare av alternativa investeringsfonder som får marknadsföras till icke-professionella samt specialfonder varje kvartal lämna en kvartalsrapport för förvaltaren. En sådan rapport ska lämnas oavsett hur stora de förvaltade tillgångarna är. Det framgår av 16 kap. 2 och 7 §§ FFFS 2013:10.

Förvaltare av specialfonder ska varje kvartal lämna en rapport för respektive specialfond, enligt 16 kap. 4 § FFFS 2013:10. Av 4 § framgår vilka uppgifter den rapporteringen ska innehålla.

Vi har fått valideringsfel, vad ska vi göra?

Börja med att felsöka i ESMAS exempelfiler och anvisningar som du hittar här: 

Esmas exempelfiler och anvisningar

Hur lång tid kommer kvalitetsgranskningen att ta i anspråk?

För de företag vars data i ett första skede ska rapporteras vidare till Esma är vår målsättning att granskningen kommer att göras inom två veckor. För andra företag kan det ta längre eller kortare tid. Vi granskar inrapporterad data löpande, men tiden som tas i anspråk för detta varierar beroende på vilken typ av avvikelser vi hittar, vilka åtgärder vi måste vidta, vilka personer på FI som kommer att bedöma avvikelsen mm.

Finns det någon tidsgräns för när man kan göra revideringar?

Nej, systemet för inrapportering tillåter revideringar av äldre rapporter. En förutsättning för att en rättning ska godkännas är att den inte bryter mot någon valideringsregel. FI uppmanar företaget att, utan dröjsmål, korrigera redan rapporterade uppgifter om någon ändring har skett. Företagets uppgifter ska därför överensstämma med de uppgifter som är rapporterade till FI.

Vad innebär att rapportera "i god tid"?

Rapportering enligt regelverket innebär att ett antal valideringsregler ska vara uppfyllda innan rapporteringen kan lämnas. För att inte riskera att, nära sista rapporteringsdag, hamna i en situation där valideringsproblem stoppar rapporteringen ser vi en fördel i att börja i god tid. Har man en egen valideringsprocessor kan man själv göra en validering och därmed undvika att rapporteringen inte går igenom de uppsatta kontrollerna. Observera att en inskickad rapport inte är att anses som inlämnad förrän ni per mejl mottagit en bekräftelse och att ni i ert rapporteringsverktyg fått en meddelande att rapporten är godkänd.

Läs mer

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2019-01-15
Laddar sidan