Anmälan av vissa förvärv

Om en börs eller clearingorganisation som har fått tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska förvärva egendom och motprestationen är minst 10 miljoner kronor samt motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen hos det förvärvande företaget ska det anmälas till FI före förvärvet.

Med förvärv av egendom avses alla typer av transaktioner där en mätbar motprestation betalas. Även bytesaffärer och förvärv av fordringar omfattas.

Anmälan

Anmälan bör innehålla följande:

  • Uppgift om den typ av egendom som ska förvärvas samt om vederlaget för densamma (motprestationen).
  • Information om vem egendomen ska förvärvas från.
  • Uppgift om datum för transaktionen.
  • Uppgift om företagets kapitalbas före och efter förvärvet.
  • Information om hur företaget tänker finansiera förvärvet.
  • Om det är aktier eller andelar som ska förvärvas – uppgift om det företag som förvärvet gäller och om vilken verksamhet företaget bedriver. Bifoga även den senaste årsredovisningen.
  • Om det är ett koncerninternt förvärv bör en skiss över koncernstrukturen bifogas.

Avgift

För närvarande är denna typ av anmälan avgiftsfri. En eventuell avgiftsändring kommer att annonseras på FI:s webbplats.

Handläggningstid

Handläggningstiden är 45 dagar under förutsättning att anmälan är fullständig. Företaget som ska förvärva egendom behöver inte invänta något godkännande från FI innan förvärvet kan fullbordas.

Senast granskad: 2018-08-31
Laddar sidan