Tillstånd till större förvärv av egendom

Om börs eller clearingorganisation som har fått tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska förvärva egendom och motprestationen motsvarar mer än 25 procent av kapitalbasen, behövs FI:s tillstånd före förvärvet.

Med förvärv av egendom avses alla typer av transaktioner där en mätbar motprestation betalas. Även bytesaffärer och förvärv av fordringar omfattas.

Anmälan

Anmälan bör innehålla följande:

  • Uppgift om den typ av egendom som ska förvärvas samt om vederlaget för densamma (motprestationen).
  • Information om vem egendomen ska förvärvas från.
  • Uppgift om datum för transaktionen.
  • Uppgift om företagets kapitalbas före och efter förvärvet.
  • Information om hur företaget tänker finansiera förvärvet.
  • Om det är aktier eller andelar som ska förvärvas – uppgift om det företag som förvärvet gäller och om vilken verksamhet företaget bedriver. Bifoga även den senaste årsredovisningen.
  • Om det är ett koncerninternt förvärv bör en skiss över koncernstrukturen bifogas.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 20 400 kronor betalas till FI. 

Handläggningstid

FI fattar beslut inom två månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-08-31
Laddar sidan