Ny information om definitionen av närstående (artikel 3.1.26 d Mar)

Den 23 juni 2016 publicerade Finansinspektionen ett meddelande om närståendebegreppet i artikel 3.1.26 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (Mar). Då pågick en process för att samordna översättningen av olika språkversioner av bestämmelsen och Finansinspektionen avvaktade därför med att tillämpa den.

Texten är uppdaterad 2021-12-07 på så sätt att svaret på frågan "Vem utför ledningsuppgifter?" förtydligats. 

Den 21 oktober 2016 publicerades en rättad version av artikel 3.1.26 d i Mar. Bestämmelsen gäller vilka juridiska personer som anses som närstående till en person i ledande ställning och har betydelse för vilka som måste rapportera transaktioner i vissa finansiella instrument enligt artikel 19 i Mar. Den svenska språkversionens lydelse innebär en utvidgning av den krets som rapporterar transaktionerna jämfört med vad som har gällt hittills.

I och med att rättelsen publicerats anser Finansinspektionen att bestämmelsen numera är samordnad inom EU. Finansinspektionen kommer därför att börja tillämpa den rättade versionen i sitt tillsynsarbete och i tillämpningen av artikel 19 i Mar. Finansinspektionen har redan rekommenderat marknadens aktörer att förbereda sig på att anmälningsskyldigheten kan komma att utvidgas jämfört med vad som har gällt hittills.

Finansinspektionen kommer att börja tillämpa den rättade versionen av artikel 3.1.26 d i Mar omedelbart.

Frågor om närstående:

Vilka närstående ska rapportera?

Samtliga närstående personer som definieras i artikel 3.1.26 a–d i Mar.

Vad innebär den rättade versionen av artikel 3.1.26 d i Mar när det gäller närstående till personer i ledande ställning?

För personer i ledande ställning är ett av kraven i artikel 3.1.26 d att de utför ledningsuppgifter i en juridisk person, stiftelse eller handelsbolag för att de sistnämnda ska anses vara närstående till personen i ledande ställning – och därmed omfattas av rapporteringsskyldigheten i artikel 19 i Mar. Det finns inte längre något krav på att personen i ledande ställning i fråga även ska ha någon ägarmässig anknytning eller att de ekonomiska intressena ska sammanfalla till de här personerna. Även kravet på en ägarandel på 10 procent upphör att gälla.

Vem utför ledningsuppgifter?

Enligt Finansinspektionens mening får det normalt sett förutsättas att en persons ställning som styrelseledamot, verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett aktiebolag innebär att personen utför ledningsuppgifter i den mening som avses i artikel 3.1.26 d i Mar. Även innehavare av annan ledande befattning kan utföra ledningsuppgifter i ett aktiebolag då olika aktiebolag organiserar sin verksamhet olika. Det är den enskildes ansvar att, utifrån de för bolaget specifika omständigheterna, bedöma vem som utför ledningsuppgifter i den mening som avses i artikel 3.1.26 d) i Mar.

Vad har jag som person i ledande ställning för skyldigheter gentemot mina närstående?

Personer i ledande ställning är skyldiga att underrätta sina närstående om deras skyldigheter enligt artikel 19 i Mar, samt att bevara en skriftlig kopia av underrättelsen.

Behöver vi anpassa våra system för att kunna fullgöra våra rapporteringsskyldigheter enligt den svenska språkversionens lydelse av artikel 3.1.26 d i Mar?

Ja, artikel 3.1.26 d i Mar är nu samordnad i alla medlemsstater.

Var kan jag hitta den rättade versionen?

Rättelsen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT 2016 L 287 s. 320). Dokumentet finns att ladda ner från Eur-Lex (se länk nedan).

Laddar sidan