FI vill att störningar i Swish följs upp och rapporteras

Under 2020 har det varit ett betydande antal störningar som påverkat Swish funktion. Finansinspektionen (FI) har därför haft möte med bankerna för att diskutera hur de ska hantera problemen och försäkra att tjänsten har hög tillgänglighet.

På det digitala mötet deltog samtliga banker som tillhandahåller Swish till sina kunder, samt representanter från Bankföreningen. Mötet inleddes med att Karin Lundberg berättade om FI:s syn på Swish och att bankerna är ansvariga för att tjänsten lever upp till gällande lagar och regler. Därefter fick bankerna redogöra för sin syn på Swish och hur avbrott i tjänsten hanteras och följs upp.

De viktigaste slutsatserna från mötet var att:

  • Swish har vuxit över tid och är beroende av ett omfattande system med många aktörer.
  • FI pekar på bankernas formella ansvar för att Swish följer gällande lagar och regler. Detta innefattar att identifiera och åtgärda störningar samt ställa krav på underleverantörer.
  • Bankerna menar att processer för att följa upp t.ex. störningar med underleverantörer fungerar väl, men att det samtidigt finns utmaningar att hantera i relation till stabilitet i tjänsten.
  • FI framhåller vikten av att bankerna rapporterar incidenter i enlighet med de kriterier som regelverken föreskriver.

FI kommer att fortsätta att ha ett fokus på dessa frågor i bilaterala tillsynsdialoger med bankerna.

Laddar sidan