God motståndskraft i det finansiella systemet

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Trots oro i omvärlden har bankerna bra motståndskraft och tillgång till finansiering. Storbankernas behov av finansiering från marknaden och hushållens stora skulder är samtidigt sårbarheter som måste följas och mildras. Det är slutsatserna i Finansinspektionens (FI) stabilitetsrapport.

Att motståndskraften i det finansiella systemet bedöms som tillfredsställande hänger i hög grad samman med de svenska storbankernas ställning. Bankerna har tillräckligt med kapital och har tillgång till finansiering från marknaden även i en relativt osäker internationell miljö. Europeiska bankmyndighetens (Eba) stresstest visade också att svenska banker är bland de bäst rustade i Europa för en sämre utveckling i ekonomin.

Sårbarheterna i det finansiella systemet beror till stor del på strukturen i det svenska systemet. Sverige har ett stort och sammanlänkat finansiellt system med fyra storbanker som alla behöver låna upp pengar på marknaden för att finansiera utlåningen, inte minst i form av svenska bolån.

Det bästa sättet att motverka dessa sårbarheter är att ställa krav på banker och hushåll att bygga upp sin motståndskraft mot osäkerhet och störningar. FI har därför bland annat höjt kapital- och likviditetskraven på bankerna de senaste åren. För att stärka hushållen har FI infört ett bolånetak, höjt kapitalkraven på bankernas bolåneportfölj och arbetar nu med ett amorteringskrav.

FI har i dag ett utökat ansvar för finansiell stabilitet som omfattar att motverka finansiella obalanser för att stabilisera kreditmarknaden. Det innebär att FI ska införa åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet har en negativ påverkan på ekonomin även om systemet i sig inte är i fara. Det nya ansvaret väcker frågor om gränsdragning mellan FI och andra politikområden och i promemorian "FI och finansiell stabilitet" beskrivs hur FI arbetar med och ser på dessa frågor.

FI publicerar också ett beslut om att låta den kontracykliska kapitalbufferten förbli oförändrad.

I dag kl. 10.00 har FI en pressträff i FI:s lokaler där generaldirektör Martin Andersson och chefsekonom Henrik Braconier presenterar slutsatserna av rapporten. Pressträffen är endast för media, men den kommer att direktsändas på FI:s webbplats.

Laddar sidan