Snittränta från 1 juni 2015

Nu ska alla banker redovisa ett snitt av den ränta deras bolånekunder faktiskt betalar. De nya reglerna stärker konsumenternas ställning på bolånemarknaden och börjar gälla den 1 juni 2015.

Banker och andra företag som ger bolån ska publicera den genomsnittliga räntan för varje räntebindningstid som deras kunder erbjudits den senaste månaden. Till det ska det även finnas historik för de senaste 12 månaderna. Informationen bör publiceras på företagens webbplatser.

Företagen ska också informera om vad som påverkar den ränta som olika kunder erbjuds. Det kan exempelvis handla om kundens inkomst, lånets storlek eller sparande. Allt för att bolånekunder ska få bättre inblick och därmed en bättre förståelse för hur bolåneräntan bestäms.

De nya reglerna förbättrar möjligheterna att fatta ett medvetet beslut om bolånet och jämföra olika erbjudanden. Det är därmed ett viktigt steg för att stärka konsumenternas ställning.

Laddar sidan