Anmärkning och sanktionsavgift till två företag i Nasdaqkoncernen

Nasdaq Clearing AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 25 miljoner kronor. Nasdaq Stockholm AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 30 miljoner kronor.

Finansinspektionen (FI) har undersökt hur Nasdaq Clearing AB och Nasdaq Stockholm AB har följt vissa grundläggande krav på en central motpart respektive på en börs.

Centrala motparter (såsom Nasdaq Clearing) har en systemviktig funktion i det finansiella systemet och kraven på dem är därför mycket höga. Även reglerade marknader (såsom Nasdaq Stockholm) har en betydelsefull roll. Båda företagen har haft sådana brister att FI bedömer att det finns skäl att ingripa mot dessa. Därför får Nasdaq Clearing en anmärkning och en sanktionsavgift på 25 miljoner kronor och Nasdaq Stockholm en anmärkning och en sanktionsavgift på 30 miljoner kronor.

På grund av en central motparts kritiska betydelse för handeln med derivat bedömer Finansinspektionen att Nasdaq Clearings överträdelser är allvarligare. Detta eftersom brister hos en central motpart kan få svåra verkningar för andra företag inom det finansiella systemet. Detta återspeglas i att sanktionsavgiften för Nasdaq Clearing bestäms till ett högre belopp sett i förhållande till bolagets omsättning.

Nasdaq Clearing AB och Nasdaq Stockholm AB

Nasdaq Clearing har tillstånd att tillhandahålla clearingtjänster som central motpart, enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir). FI har undersökt hur Nasdaq Clearing har följt vissa grundläggande krav på en central motpart enligt bestämmelserna.

Nasdaq Stockholm AB är en börs med tillstånd att driva en reglerad marknad enligt lagen om värdepappersmarknaden. FI har undersökt hur Nasdaq Stockholm har följt vissa grundläggande krav på en börs enligt reglerna i lagen.

Undersökningen har fokuserat på hur företagen hanterar cyberrisker. Båda företagens funktioner för informationssäkerhet är utkontrakterade till koncernens moderbolag Nasdaq, Inc. Därför har frågor om företagens självständighet och oberoende granskats i undersökningen.

FI finner att varken Nasdaq Clearing eller Nasdaq Stockholm har försett sig med den information som behövs för att bedöma de levererade tjänsternas kvalitet och ställa tillräckliga krav på leverantören.

FI:s undersökning visar också att Nasdaq Clearing och Nasdaq Stockholm i sin riskhantering inte har haft tillräckliga underlag för de beslut som har fattats och att hänsyn inte har tagits till lokala förhållanden. FI konstaterar också att företagens kontinuitetsriktlinjer och katastrofplaner har tagits fram utan hänsyn till ett scenario som behandlar risken för cyberattacker.

Laddar sidan