FI ändrar inte trafikljusmodellen

Finansinspektionen går inte vidare med förslaget till ny utformning av trafikljusmodell för tillsyn över försäkringssektorn.

Efter att ha tagit del av remissinstansernas svar konstaterar FI att trafikljusmodellen i praktiken uppfattas som ett kapitalkrav av de berörda företagen. Ändringar av modellen kan därmed få stora konsekvenser för företagens tillgångsallokering och kan i förlängningen även riskera att påverka de svenska kapitalmarknadernas stabilitet.

FI avstår därför från att gå vidare med det förslag till ny utformning av modellen som remitterades den 20 oktober 2016.

Trafikljusmodellen är ett viktigt verktyg i FI:s tillsyn över försäkringssektorn. Samtidigt har FI identifierat ett antal brister i modellen, inte minst med anledning av lågränteläget. För att uppfylla tillsynsbehovet kommer FI därför att begära att företagen lämnar kompletterande uppgifter om de risker i företagens verksamhet som myndigheten anser behöver analyseras närmare. Detta för att FI ska kunna utöva en proaktiv tillsyn. Genom en sådan tillsyn kan FI i tid identifiera och inleda en dialog med företag vars risktagande i förhållande till den finansiella ställningen indikerar att de framtida pensionerna, i ett stressat läge, kan vara hotade.

FI publicerar i dag en promemoria om det fortsatta arbetet med trafikljusmodellen och tillsynen över tjänstepensionsverksamhet.

I dag hålls också ett FI-forum där FI informerar om det fortsatta arbetet med trafikljusmodellen och tillsynen över tjänstepensionsverksamheten.

Laddar sidan